Category Archives for "Nedoumice"

SNAGA POTPISA U ODNOSU NA PEČAT I FAKSIMIL

NEDOUMICE

PROCESNO PRAVO

UDK: 347.956(497.11)
COBISS.SR-ID 110944521

SNAGA POTPISA U ODNOSU NA PEČAT I FAKSIMIL
* Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu.

Rezime: Zakonom o parničnom postupku je propisano da žalba mora sadržati potpis izjavioca iste, kao i koje su posledice po žalbu u kojoj nije sadržan potpis – žalba koja ne sadrži potpis je nepotpuna i usled toga sledi odbačaj iste. Kodeksom profesionalne etike (koji je po hijerarhiji našeg pravnog sistema pod zakonom), propisana je dužnost advokata da na podnesak, pored svog pečata stavi svoj faksimil ali samo kada su za to ispunjeni uslovi, tj. da je advokat opravdano odsutan; da se radi o obavezama koje ne trpe odlaganje i da postoji njegovo odobrenje da njegov pripravnik stavi faksimil na podnesak sa čijom se sadržinom advokat prethodno upoznao. Dakle, iz svega navedenog nesumnjivo proizlazi da je intencija zakonodavca da istakne snagu, važnost potpisa u odnosu na faksimil, uz propisivanje uslova, koji moraju biti ispunjeni da bi faksimil advokata eventualno mogao da zameni potpis istog, kojim snabdeva svoj podnesak. Kada bi se u pravnoj praksi omogućilo drugačije postupanje od onoga što je izričito propisano zakonom i što nije kao takvo podložno tumačenju, a to je da žalba mora sadržati potpis i da u suprotnom sledi odbačaj iste, stvorila bi se situacija koja ne samo da bi ugrozila pravnu sigurnost već bi otvorila mogućnost zloupotrebe prava koja su strankama zakonom data.
Ključne reči: advokat, podnesak, žalba, potpis, faksimil, nepotpunost, odbačaj, zakonski propis, tumačenje, pravna sigurnost, zloupotreba.

SEKSUALNI DELIKTI UČINJENI PREMA DECI U KRIMINALNOM (KAZNITELNOM) ZAKONIKU ZA KNJAŽEVSTVO SRBIJU OD 1860. GODINE

NEDOUMICE

KRIVIČNO PRAVO

UDK: 343.541/.546-053.2/.8(497.11)“18″
COBISS.SR-ID 108194313

SEKSUALNI DELIKTI UČINJENI PREMA DECI U KRIMINALNOM (KAZNITELNOM) ZAKONIKU ZA KNJAŽEVSTVO SRBIJU OD 1860. GODINE

* Dr Marko Milović, advokat u Beogradu.

Rezime: Nakon dugotrajnog zakonodavnog vakuuma – praznine zbog petovekovne turske okupacije, koja je faktički trajala od Dušanovog zakonika (donetog 1349. i 1354. godine), Srbija je dobila za tadašnje prilike moderan krivični zakonik. U ovom zakoniku krivična dela protiv polne slobode su bila uređena na takođe jedan moderan način, shodno shvatanjima tog vremena i moralnim načelima koja su tada bila preovlađujuća (za prilike sredine 19. veka). U okviru poglavlja XX i XXI ovog zakonika je prvi put nedvosmisleno pružena krivičnopravna zaštita deci u sferi seksualnih odnosa kroz krivična dela silovanja (paragraf 191), blud sa licem koje nije navršilo petnaest godina (paragraf 201), blud zloupotrebom poverenja (paragraf 205), i podvođenje dece radi vršenja bluda (paragraf 208). U radu je dat osvrt na ove paragrafe, uz primere iz malobrojne sudske prakse koji na najbolji način oslikavaju tadašnja shvatanja seksualnih delikata uopšte, a i prema maloletnim licima. Inače, navedena zakonska rešenja su dala osnovu kako u pogledu samih inkriminacija (naročito kada je reč o krivičnom delu silovanja), tako i u pogledu zaprećenih kazni (s određenim varijacijama) za kasnije krivične zakone(nike), sve do važećeg Krivičnog zakonika Srbije iz 2005. godine.

Ključne reči: Kaznitelni zakonik, Knjaževina Srbija, blud, silovanje, obljuba, deca.

KRIVIČNO DELO NEDAVANJE IZDRŽAVANJAIZ ČLANA 195. KRIVIČNOG ZAKONIKA I ODBACIVANJE KRIVIČNE PRIJAVE OD STRANE JAVNOG TUŽIOCA ZBOG APSOLUTNE ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA SA POSEBNIM OSVRTOM NA STAV VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

NEDOUMICE

KRIVIČNO PRAVO

UDK: 343.1:347.615(497.11)
COBISS.SR-ID 85581833

KRIVIČNO DELO NEDAVANJE IZDRŽAVANJAIZ ČLANA 195. KRIVIČNOG ZAKONIKA I ODBACIVANJE KRIVIČNE PRIJAVE OD STRANE JAVNOG TUŽIOCA ZBOG APSOLUTNE ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA SA POSEBNIM OSVRTOM NA STAV VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

* Maja Gluščević, advokat iz Niša.

Rezime: Povod za ovaj rad je odbacivanje krivične prijave za krivično delo iz člana 195. Krivičnog zakonika, odnosno krivično delo nedavanje izdržavanja od strane Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu zbog apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja. Postupajući tužilac odbacuje krivičnu prijavu smatrajući da je reč o apsolutnoj zastarelosti krivičnog gonjenja, što se kosi sa stavom Vrhovnog kasacionog suda i samom prirodom krivičnog dela nedavanje izdržavanja, pa i odredbama Zakona o obligacionim odnosima o zastarelosti takvih potraživanja.
Naime, stranka je preko svog punomoćnika podnela krivičnu prijavu protiv osumnjičenog za krivično delo nedavanje izdržavanja iz člana 195. Krivičnog zakonika, a na osnovu pravnosnažne i izvršne presude Osnovnog suda u Nišu iz 2010. godine. Stav postupajućeg tužioca bio je da nema mesta preduzimanju gonjenja, jer je reč o apsolutnoj zastarelosti, čijim postupanjem je po mom mišljenju oštećen zakonski zastupnik maloletnih oštećenih i maloletni oštećeni. U konkretnom slučaju ne može se govoriti o apsolutnoj zastarelosti krivičnog gonjenja pogotovu kada se ima u vidu da je reč o potraživanju na osnovu pravnosnažne i izvršne presude, da je reč o privilegovanom potraživanju, o krivičnom delu koje se vrši u kontinuitetu, odnosno o krivičnom delu čija se radnja ponavlja, pa samim tim mišljenja sam da se u ovom slučaju drugačije posmatra zastarelost krivičnog gonjenja za krivično delo nedavanje izdržavanja.
Posebno važno je istaći i stav Vrhovnog kasacionog suda Kzz – 698/2018 po kome je reč o krivičnom delu sa kontinuiranom radnjom, odnosno trajnom krivičnom delu, kod koga se radnjom izvršenja smatra sve vreme dok traje proizvedeno protivpravno stanje, tako da rok zastarelosti počinje da teče od momenta kada prestane takvo stanje.
S obzirom na ovakav stav Vrhovnog kasacionog suda i s obzirom da je u konkretnom slučaju protivpravno stanje trajalo sve vreme počev od 2010. godine, do 2019. godine, kada osumnjičeni počinje da daje izdržavanje maloletnim oštećenima, to sam mišljenja da je došlo do pogrešne primene prava u konkretnom slučaju i pogrešne odluke javnog tužioca da u konkretnom slučaju odbaci krivičnu prijavu, jer se u datom slučaju ne može govoriti o apsolutnoj zastarelosti krivičnog gonjenja.

Ključne reči: nedavanje izdržavanja, član 195. Krivičnog zakonika, Vrhovni kasacioni sud, kontinuirana radnja, trajno krivično delo, privilegovano potraživanje.

UPRAVNA ILI SUDSKA STVAR?

NEDOUMICE

PROCESNO PRAVO

UDK: 351.778.54:341.98(497.16)
COBISS.SR-ID 83376649

UPRAVNA ILI SUDSKA STVAR?
* Nenad Đorđević, glavni administrator Opštine Herceg Novi.

Rezime: Autor ovog teksta, glavni administrator Opštine Herceg Novi, je preko Zajednice opština Crne Gore pokrenuo inicijativu za izmjenu člana 636. ZOO.
Razlog za pokretanje ove inicijative je što je jedna suštinski sudska stvar, pravna situacija u kojoj treba donijeti meritornu odluku o iseljenju iz posebnih ili zajedničkih djelova stambene zgrade, stavljena istovremeno u nadležnost suda i organa lokalne uprave, tj. da spada i u sudsku i u upravnu stvar.
U prijedlogu za pokretanje procedure za izmjenu i dopunu člana 636. Zakona o obligacionim odnosima koji glasi:
„(1) Ako se neko lice useli u posebne ili zajedničke djelove stambene zgrade bez pravnog osnova ili ako taj osnov prestane, svako lice koje ima pravni interes može kod organa lokalne uprave da zahtijeva njegovo iseljenje.
(2) Postupak za iseljenje je hitan.“
predlaže se da se isti izmijeni tako da glasi:
„(1) Ako se neko lice useli u posebne ili zajedničke djelove stambene zgrade bez pravnog osnova ili ako taj osnov prestane, svako lice koje ima pravni interes može kod nadležnog suda da zahtijeva njegovo iseljenje.
(2) Postupak za iseljenje je hitan.“
Ključne reči: lokalna uprava, sprovođenje iseljenja, nadležnost za postupak iseljenja.

IZAZOVI U PRIMENI ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

NEDOUMICE

RADNO PRAVO

UDK: 342.98(497.11)
COBISS.SR-ID 81107977

IZAZOVI U PRIMENI ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA
* Dr Nataša Zavođa, viši savetnik, Kabinet ministra bez portfelja za inovacije i tehnološki razvoj.

Rezime: Postupak izbora i postavljanje nove Vlade za državne službenike i lica na položaju predstavlja izazov i otvara mnoga pitanja i dileme u uređenju radnopravnog statusa zaposlenih i imenovanih i postavljenih lica. U bremenitim vremenima koja odlikuju brojni strahovi za naše zdravlje i zdravlje naših porodica, zbog ratnog sukoba na svetskom nivou i strahova od energetske krize, normalno je da su strahovi za očuvanje radnih mesta i socijalne sigurnosti prisutni u radu državnih službenika i izbornom procesu pri novoj organizaciji državne uprave. Pojedini instituti službeničkog prava tada prolaze test sveobuhvatnosti/pokrivenosti pravnih situacija u kojima se zaposleni u ministarstvima i državnim organima nalaze. Poslovni izazov je vezan i za praćenje i sprovođenje brojnih drugih zakona koji se po promeni vlade donose. I redovna kontrola poslovanja od Državne revizorske institucije pokazuje zakonitost, svrsishodnost i opravdanost trošenja budžetskih sredstava, što sve ukupno predstavlja izazov u primeni Zakona o državnim službenicima i drugih propisa koji se odnose na državnu upravu.

Ključne reči: državni službenik, raspoređivanje, preuzimanje, vrednovanje radne uspešnosti, revizija poslovanja.

KRIVIČNO DELO ZAGAĐENJE ŽIVOTNE SREDINE IZ ČLANA 260. KZ U SRPSKOM KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU I SUDSKOJ PRAKSI

NEDOUMICE

KRIVIČNO PRAVO

UDK: 349.6(497.11)
343.3/.7:504.122(497.11)
COBISS.SR-ID 76109833

KRIVIČNO DELO ZAGAĐENJE ŽIVOTNE SREDINE IZ ČLANA 260. KZ U SRPSKOM KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU I SUDSKOJ PRAKSI
* Dragan U. Kalaba, zamenik VJT u Čačku u penziji.

Rezime: Postoje brojne definicije životne sredine, ali je uočljiva i odražava pravu suštinu, upravo definicija navedena u međunarodnom dokumentu – Dokumenat Konferencije Ujedinjenih nacija o čovekovoj okolini, održane u Stokholmu 1972. godine, u kojem je navedeno: “Čovek je istovremeno proizvod i tvorac svoje okoline, koja mu daje sredstva za život u fizičkom smislu i koja mu omogućava intelektualni, moralni, društveni i duhovni napredak“.
Zaštita životne sredine podrazumeva primenu različitih postupaka koji su usmereni na upravljanje životnom sredinom, koja je očigledno ugrožena sa pojačanim industrijskim razvojem i pojavom novih energetskih izvora. U takvim okolnostima, u savremenim uslovima života postoji velika obaveza svakog pojedinca da vodi brigu o očuvanju životne sredine, a sa druge strane, država vodi brigu, posebno kroz krivičnopravnu zaštitu.

Ključne reči: životna sredina, zagađivanje, krivično delo zagađenje životne sredine.

NEKE DILEME U PRIMENI ZAKONA O UPISU U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA

NEDOUMICE

KATASTARSKO PRAVO

UDK: 347.235:347.136(497.11)
349.418:3.07(497.11)
349.418:528.44(497.11)
340.142:347.235(497.1)
COBISS.SR-ID 70548489

NEKE DILEME U PRIMENI ZAKONA O UPISU U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA

* Ruža Urošević, sudija Upravnog suda u penziji.

Rezime: Razlozi za donošenje posebnog zakona kojim bi se uredio postupak upisa u katastar nepokretnosti sadržani su u potrebi povećanja efikasnosti i ažurnosti katastra nepokretnosti, pojednostavljenja i ubrzanja procedure upisa u katastar nepokretnosti, činjenja komfornijim podnošenje zahteva za upis i otklanjanja određenih nedostataka koji su uočeni u primeni važećeg zakona koji uređuje katastar nepokretnosti. Prilikom analize pojedinih zakonskih rešenja učinjen je pokušaj da se odgovori na pitanje da li su svi navedeni ciljevi ostvareni i da li se, i kako, nova zakonska rešenja sprovode u praksi. Pritom je ukazano i na određene dileme u primeni zakona, dok je posebna pažnja posvećena zakonskim rešenjima koja se odnose na pokretanje postupka upisa u katastar nepokretnosti, načelo prvenstva i odlučivanje o upisu.
Ključne reči: katastar nepokretnosti, pokretanje postupka upisa, načelo prvenstva upisa, odlučivanje o upisu.

LICE NEOSNOVANO LIŠENO SLOBODE – ČLAN 584. ZKP I NAKNADA ŠTETE U SUDSKOJ PRAKSI II deo

NEDOUMICE

KRIVIČNO PRAVO

UDK: 343.126.1(497.11)
340.142:343.296(497.11)
COBISS.SR-ID 67857417

LICE NEOSNOVANO LIŠENO SLOBODE – ČLAN 584. ZKP I NAKNADA ŠTETE U SUDSKOJ PRAKSI
II deo
Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji.

Rezime: Shodno članu 2. tačka 23. ZKP, pod lišenjem slobode podrazumeva se hapšenje, zadržavanje, zabrana napuštanja stana, pritvor i boravak u ustanovi koji se u skladu sa ovim zakonikom, uračunava u pritvor. Navedena grupa lica neosnovano lišenih slobode se deli na dve podgrupe.
Prva, obuhvata lica koja su bila lišena slobode a nije došlo do pokretanja postupka i druga, obuhvata lica koja su lišena slobode i prema kojima je došlo do pokretanja postupka.
Dakle, ako je lice lišeno slobode (bilo koji vid lišenja slobode), a nije došlo do pokretanja postupka se smatra licem koje je neosnovano lišeno slobode i ima pravo na naknadu štete. Ako je lice lišeno slobode a došlo je do pokretanja postupka, pa kada je takav postupak pravnosnažnim rešenjem obustavljen ili je optužba odbijena ili je postupak okončan odbijajućom presudom ili oslobađajućom presudom, isto se smatra licem neosnovano lišenim slobode i ima pravo na naknadu štete.

Ključne reči: pokretanje krivičnog postupka, lišenje slobode, neosnovano lišenje slobode, naknada štete.

LICE NEOSNOVANO LIŠENO SLOBODE – ČLAN 584. ZKP I NAKNADA ŠTETE U SUDSKOJ PRAKSI I deo

NEDOUMICE

KRIVIČNO PRAVO

UDK: 343.126.1(497.11)
340.142:343.296(497.11)
COBISS.SR-ID 62711305

LICE NEOSNOVANO LIŠENO SLOBODE – ČLAN 584. ZKP I NAKNADA ŠTETE
U SUDSKOJ PRAKSI
I deo
* Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji.

Rezime: Shodno članu 2. tačka 23. ZKP, pod lišenjem slobode podrazumeva se hapšenje, zadržavanje, zabrana napuštanja stana, pritvor i boravak u ustanovi koji se u skladu sa ovim Zakonikom, uračunava u pritvor. Navedena grupa lica neosnovano lišenih slobode se deli na dve podgrupe.
Prva, obuhvata lica koja su bila lišena slobode a nije došlo do pokretanja postupka i druga, obuhvata lica koja su lišena slobode i prema kojima je došlo do pokretanja postupka.
Dakle, ako je lice lišeno slobode (bilo koji vid lišenja slobode), a nije došlo do pokretanja postupka smatra se licem koje je neosnovano lišeno slobode i ima pravo na naknadu štete. Ako je lice lišeno slobode a došlo je do pokretanja postupka, pa kada je takav postupak pravnosnažnim rešenjem obustavljen ili je optužba odbijena ili je postupak okončan odbijajućom presudom ili oslobađajućom presudom, isto se smatra licem neosnovano lišenim slobode i ima pravo na naknadu štete.

Ključne reći: pokretanje krivičnog postupka, lišenje slobode, neosnovano lišenje slobode, naknada štete.

POVODOM AUTENTIČNOG TUMAČENJA ODREDABA ČLANA 37. ST. 1-3, STAV 4. TAČKA 4) I ČLANA 147. ZAKONA O RADU

NEDOUMICE

RADNO PRAVO

UDK: 349.22:331.106.27(497.11)
COBISS.SR-ID 57585417

POVODOM AUTENTIČNOG TUMAČENJA ODREDABA ČLANA 37. ST. 1-3, STAV 4. TAČKA 4) I ČLANA 147. ZAKONA O RADU1)

* Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Autentično tumačenje se odnosi na primenu prava. Pošto se njime stvara nova pravna norma, njen sadržaj mora da odgovara smislu teksta norme zakona odnosno drugog opšteg akta na koji se ovo tumačenje odnosi. U radu je data normativna analiza autentičnog tumačenja odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu sa stanovišta odgovora na pitanje da li je sačuvana zaštita pravne sigurnosti sa stanovišta njegovog odnosa sa ovim normama Zakona o radu.
Ključne reči: radni odnos na određeno vreme, novoosnovani poslodavac, promena poslodavca, statusna promena, preuzimanje ugovora.

1 2 3 9