Category Archives for "Nedoumice"

Obaveštavanje organa i poslodavca u kojem je učinilac zaposlen od strane suda o krivičnom postupku – svrsishodnost i dileme

UDK: 343.121(497.11)

OBAVEŠTAVANJE ORGANA I POSLODAVCA U KOJEM JE UČINILAC ZAPOSLEN OD STRANE SUDA O KRIVIČNOM POSTUPKU – SVRSISHODNOST I DILEME
Dr Marko Milović, advokat u Beogradu.

Rezime: U našem krivičnom zakonodavstvu odredbe o ograničenju slobode i prava okrivljenog u postupku nisu od krucijalnog značaja za sam tok krivičnog postupka, ali za samog okrivljenog mogu da budu izuzetno važne. Postojeće zakonske odredbe mogu da ”naprave problem” okrivljenom kod njegovog poslodavca i da zbog toga snosi određene posledice. Stoga je ukazano koji problemi u praksi mogu nastati zbog zakonskih rešenja predviđenih u članu 10. Zakonika o krivičnom postupku i s tim u vezi je dat kritički osvrt zbog čega su pravosudni organi dužni da obaveštavaju organ ili poslodavca o tome u kojoj je fazi krivični postupak protiv lica koje je kod njih zaposleno ili je stavljeno u pritvor i šta bi trebalo menjati u navedenim odredbama. Iz razloga pravičnosti i objektivnosti ukazano je i na predloge o načinu obaveštavanja ako je došlo do promena u toku krivičnog postupka u korist okrivljenog, a naročito ako je došlo do obustave krivičnog postupka ili donošenja oslobađajuće pravosnažne presude.
Ključne reči: obaveštenje organa ili poslodavca od strane suda, okrivljeni kao zaposleni.

Značaj presumpcije nevinosti

UDK: 343.131.8(497.11)
32.019.5:343.1(497.11)

ZNAČAJ PRESUMPCIJE NEVINOSTI
Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Presumpcija nevinosti je pretpostavka a ne tvrdnja da je osumnjičeni, odnosno optuženi nevin. Nju valja razlikovati od nevinosti u punom kapacitetu njenog značenja.

Ključne reči: presumpcija nevinosti, nevinost, osuda, izostajanje osude.

Muke sa rečima: Narodna skupština, narodni poslanik, nezavisno sudstvo

UDK: 340.137:342.5(497.11)

MUKE SA REČIMA: NARODNA SKUPŠTINA, NARODNI POSLANIK, NEZAVISNO SUDSTVO
Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Ovaj tekst govori zašto u nazivu organa zakonodavne vlasti valja izostaviti reč “Narodna”, a u nazivu nosilaca zakonodavne vlasti reč “narodni”, kao i zašto sudska vlast mora biti nezavisna.
Ključne reči: Narodna skupština, narodni poslanik, nezavisno sudstvo, vladavina prava, pravna država.

Dva sporna pitanja u vezi sa izvršnim postupcima na osnovu verodostojnih isprava radi naplate komunalnih usluga

UDK: 347.954:351.824.11

DVA SPORNA PITANJA U VEZI SA IZVRŠNIM POSTUPCIMA NA OSNOVU VERODOSTOJNIH ISPRAVA RADI NAPLATE KOMUNALNIH USLUGA
Jasmina Stamenković, sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Rezime: Predlog za izvršenje je inicijalni akt kojim se pokreće izvršni postupak na osnovu izvršne isprave i njegova sadržina je određena Zakonom o izvršenju i obezbeđenju uz shodnu primenu Zakona o parničnom postupku.
Pored ostalog, predlog mora da sadrži identifikacione podatke stranaka – jedinstveni matični broj građana ako je stranka fizičko lice i matični broj ako je pravno lice. Svrha navođenja podataka je da se izvršenje sprovede u korist onog lica koje je označeno kao izvršni poverilac i da se sprovede prema licu koje je označeno kao izvršni dužnik, odnosno na njegovoj imovini. Zato podaci moraju biti tačni.
Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave koji ne sadrži tačne identifikacione podatke, podatke o jedinstvenom matičnom broju građana ili matičnom broju izvršnog dužnika, nije potpun.
Nedostatak je otklonjiv. Ako izvršni poverilac u roku ostavljenom od strane suda ne upotpuni predlog dostavljanjem tačnog podatka (tačnog JMBG ili MB lica koje je označeno kao izvršni dužnik), predlog će se odbaciti, jer se po njemu ne može postupati.
To ne predstavlja preterani zahtev forme, jer izvršni poverilac na osnovu člana 31. Zakona, uz prilaganje izvršne isprave, može od nadležnih državnih organa besplatno pribaviti ovaj podatak.
Pravni interes izvršnog poverioca, davaoca komunalne ili srodne usluge ili lica kome je to novčano potraživanje ustupljeno, za pokretanje parničnog postupka – tužbom sa predlogom za izdavanje platnog naloga, umesto izvršnog postupka na osnovu verodostojne isprave, potrebno je sagledati sa aspekta različitih pogodnosti parničnog postupka koje mu omogućavaju da brže, sveobuhvatnije, efikasnije i ekonomičnije dođe do namirenja svog novčanog potraživanja.
U parničnom postupku, u tužbi nije nužno navođenje identifikacionih podataka stranaka; verodostojne isprave ne moraju biti overene, a za potraživanja do zakonom određenog cenzusa ne moraju biti ni priložene. U slučaju izjavljenog prigovora, o prigovoru ne odlučuje ni prvostepeni ni drugostepeni sud, već se odmah zakazuje ročište za glavnu raspravu. Ako nisu ispunjeni uslovi za izdavanje platnog naloga, sud neće tužbu odbaciti, već će po istoj postupati. Postupanje suda ne zavisi od toga da li je tužilac platio sudske takse. Žalba kao pravni lek obezbeđuje ujednačavanje sudske prakse.
S obzirom na navedeno, odredbu člana 455. Zakona o parničnom postupku u vezi sa ocenom dozvoljenosti tužbe sa predlogom za izdavanje platnog naloga, treba tumačiti fleksibilno i omogućiti nosiocu prava da svoje pravo ostvari onim pravnim putem i onim pravnim sredstvom koje sagledava kao brže i efikasnije.

Ključne reči: izvršne isprave; predlog za izvršenje kao inicijalni akt; sadržina predloga; identifikacioni podaci stranaka; jedinstveni matični broj građana; matični broj pravnog lica; svrha podataka o izvršnom dužniku; otklonjivi nedostaci; odbačaj predloga; verodostojne isprave; komunalne usluge i srodne delatnosti; pravni interes za vođenje parničnog postupka (za redovnu tužbu); nadležnost suda; nadležnost javnog izvršitelja; sadržina inicijalnih akata – tužbe i predloga za izvršenje; troškovi postupaka; pravni lekovi; pravo na pravično suđenje.

Šta jeste, a šta nije dobro u Vašingtonskom sporazumu

UDK:341.241.8(497.11:497.115)”2020″

ŠTA JESTE, A ŠTA NIJE DOBRO U VAŠINGTONSKOM SPORAZUMU
Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Vašingtonski sporazum o ekonomskoj saradnji Srbije i tzv. Kosova, uz posredovanje predsednika SAD, ima više dobrih strana nego mana. U ovom prilogu se navode i odredbe koje zaslužuju podršku i odredbe sa manama.

Ključne reči: strane u sporu, posrednik, dobre strane, mane, sporazum, Kosovo, neispunjenje obaveza, bilateralni sporazum

Krivično delo nasilje u porodici iz člana 194. KZ u pravnom sistemu Srbije

UDK: 343.85:343.62-055.2(497.11)
343.85:343.54/.55-055.2(497.11)

KRIVIČNO DELO NASILJE U PORODICI IZ ČLANA 194. KZ U PRAVNOM SISTEMU SRBIJE
Dragan U. Kalaba, zamenik višeg javnog tužioca u Čačku, u penziji.

Rezime: Nije potrebno posebno naglašavati i ukazivati na ovo krivično delo, jer gotovo svakodnevno slušamo i čitamo vesti “o nasilju u porodici”, “o sukobima članova porodice”, “o lišenju života člana porodice” i drugo.
Upravo zbog takvih problema i srpsko krivično zakonodavstvo je ovo krivično delo uvrstilo kao posebno krivično delo, a u okviru Glave XIX Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/05 … 35/19).
Poseban oblik ovog krivičnog dela je predviđen u članu 194. stav 5. KZ i glasi: “Ko prekrši mere zaštite od nasilja u porodici koje mu je sud odredio na osnovu zakona kojim se uređuju porodični odnosi, kazniće se …”
Sudska praksa u vezi sa ovim krivičnim delom je izuzetno bogata, a za potrebe ovog teksta odabrane su najkarakterističnije sudske odluke.

Ključne reči: elementi krivičnog dela nasilje u porodici.

Saobraćajne nezgode na ukrštanju puta i pruge u nivou isključiva krivica ili podeljena odgovornost?

UDK: 343.222:656.1.08
SAOBRAĆAJNE NEZGODE NA UKRŠTANJU PUTA I PRUGE U NIVOU ISKLJUČIVA KRIVICA ILI PODELJENA ODGOVORNOST?
Dr Dragan Obradović, sudija, Viši sud u Valjevu.

Rezime: Saobraćajne nezgode na ukrštanju puta i pruge u nivou su naizgled jednostavna situacija u saobraćaju, gde je uvek odgovoran učesnik u saobraćaju koji se pre saobraćajne nezgode kretao putem, a da po pravilu nema odgovornosti na strani Železnica Srbije, koje su upravljači u železničkom saobraćaju za saobraćajne nezgode u kojima je drugi učesnik voz. U prethodnom periodu na ukrštanju puta i pruge u nivou bio je veći broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Pokušali smo u radu da razmotrimo različite situacije u kojima može da dođe do saobraćajne nezgode na ukrštanju puta i pruge u nivou, a da u zavisnosti od tih situacija ukažemo da li osim odgovornosti vozača koji je upravljao pojedinim vozilom utvrdimo da li postoji i podeljena odgovornost na strani Železnica Srbije odnosno nadležnog upravljača puteva.

Ključne reči: saobraćajne nezgode, ukrštanje puta i pruge u nivou, podeljena odgovornost, naknada štete, učesnici u saobraćaju.

Agencijsko zapošljavanje

UDK: 331.53.07(497.11)

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Agencijsko zapošljavanje je nestandardni oblik zapošljavanja koji se zasniva na osnovu ugovora o radu zaključenog između agencije za privremeno zapošljavanje i ustupljenog zaposlenog ali tako da se rad ostvaruje kod poslodavca korisnika, u njegovoj organizaciji i pod njegovim neposrednim nadzorom. Zakonom o agencijskom zapošljavanju uređen je ovaj vid zapošljavanja.

Ključne reči: agencija za privremeno zapošljavanje, poslodavac, ustupljeni zaposleni, poslodavac korisnik, uporedni zaposleni, radni odnos, jednaki uslovi, radni odnos na određeno vreme, radni odnos na neodređeno vreme, fikcija radnog odnosa na neodređeno vreme, otkaz, ostvarivanje prava, bezbednost na radu, naknada štete, prava i dužnosti, nadzor i organizacija, radni zadaci.

Prenošenje mesne nadležnosti u sudskoj praksi

UDK: 343.11

PRENOŠENJE MESNE NADLEŽNOSTI U SUDSKOJ PRAKSI
Dragan U. Kalaba, zamenik VJT u Čačku.

Rezime: Zakonik o krivičnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/11… 55/14) na jasan i precizan način reguliše materiju mesne nadležnosti suda. Međutim, zakonodavac je predvideo i prenošenje mesne nadležnosti na drugi sud, ako postoje određeni razlozi. Postoje dve situacije u kojima je moguća delegacija mesne nadležnosti suda: iz razloga sprečenosti nadležnog suda za postupanje i iz razloga celishodnosti vođenja postupka pred drugim sudom.
Sudska praksa u ovoj interesantnoj oblasti krivično-procesnog prava je bogata, pa se odabrane karakteristične sudske odluke razvrstavaju po oblastima i to sprečenost nadležnog suda za postupanje i prenošenje mesne nadležnosti – razlog celishodnosti.

Ključne reči: Zakonik o krivičnom postupku, mesna nadležnost, sudska praksa.

Izvršna isprava

UDK: 347.952(497.11)

IZVRŠNA ISPRAVA
Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union.
Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda.

Rezime: Izvršna isprava i verodostojna isprava predstavljaju materijalno-pravni ali i formalni osnov za pokretanje i vođenje izvršnog postupka. U ovom članku tema kojom se autori bave jeste izvršna isprava.
Na osnovu izvršne isprave sud ili javni izvršitelj (u zavisnosti ko je nadležan) donose rešenje o izvršenju na osnovu kog se sprovodi izvršenje. Osim što mora postati izvršna (po pravilu kod najvećeg broja izvršnih isprava izvršnosti prethodi pravnosnažnost), izvršna isprava mora biti i podobna za izvršenje i tada govorimo o perfektnoj izvršnoj ispravi.
Izvršne isprave su: sudske odluke (presuda i rešenje), poravnanje zaključeno pred sudom, odluke donete u upravnom postupku i upravno poravnanje, pod uslovom da glase na novčanu obavezu, izvod iz Registra zaloga i izvod iz Registra finansijskog lizinga, ugovor o hipoteci, kao i založna izjava sačinjena saglasno odredbama Zakona o hipoteci uz uslov da su u katastru nepokretnosti upisani kao izvršna vansudska hipoteka, plan reorganizacije, sporazum o rešavanju spora putem posredovanja koji ispunjava uslove određene u Zakonu o posredovanju u rešavanju sporova, ali i sve isprave koje su drugim zakonom određene kao izvršne isprave. Strana izvršna isprava koja bude priznata od strane nadležnog suda izjednačava se sa domaćom izvršnom ispravom što prvenstveno za posledicu ima mogućnost da se na osnovu strane izvršne isprave pokrene i vodi izvršni postupak.
Podobna izvršna isprava glasi na neku obavezu koju je dužan da ispuni izvršni dužnik, a specifične situacije postoje kada je reč o izvršnim ispravama koje sadrže uslovnu i uzajamnu obavezu, zatim alternativnu obavezu po izboru izvršnog dužnika ili obavezu sa fakultativnim izborom izvršnog dužnika.

Ključne reči: izvršna isprava, potvrda o izvršnosti, rešenje o izvršenju, izvršni poverilac, izvršni dužnik.

1 2 3 8