Tag Archives for " naknada nematerijalne štete "

Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha

Kada je tužilja učestvovala u gašenju požara koji se desio na objektu suseda i zbog toga pretrpela strah određenog intenziteta, pri dosuđivanju naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha mora se imati u vidu njen doprinos nastanku štete.

Naknada nematerijalne štete na ime pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete na ime pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda

Da bi se usvojio tužbeni zahtev maloletnog tužioca za isplatu naknade štete na ime pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda, u vezi nastalog događaja sa tuženikom koji je oglašen krivim zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje, nije nužno izvođenje dokaza veštačenjem od strane veštaka medicinske struke – neuropsihijatra.

Isplate po osnovu osiguranja i naknada nematerijalne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Isplate po osnovu osiguranja i naknada nematerijalne štete

Tužiocu, kome su na ime štetnog događaja, isplaćeni određeni novčani iznosi od osiguravajućih društava, po osnovu ličnog osiguranja od nesrećnog slučaja, u kojem je sam plaćao premiju osiguranja, kao i po osnovu kolektivnog osiguranja radnika od posledica nesrećnog slučaja, u kojem je premija osiguranja plaćana iz njegovog ličnog dohotka, isplaćene sume osiguranja ne mogu se uračunavati u potraživanje nematerijalne štete, koju traži od tuženih po osnovu njihove krivične odgovornosti.

Zastarjelost potraživanja naknade nematerijalne štete za duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti i fizičke bolove

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Zastarjelost potraživanja naknade nematerijalne štete za duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti i fizičke bolove

Procenat umanjenja životne aktivnosti određuje se po završetku liječenja od kada počinje teći zastarni rok za potraživanje naknade štete, dok zastarni rok za pretrpljene fizičke bolove počinje teći od dana prestanka bolova.

Dosuđenje nematerijalne štete detetu za duševne bolove zbog naročito teškog invaliditeta roditelja

OBLIGACIONO PRAVO

Dosuđenje nematerijalne štete detetu za duševne bolove zbog naročito teškog invaliditeta roditelja

Dosuđenje nematerijalne štete za duševne bolove zbog naročito teškog invaliditeta roditelja, pripada i detetu u času kada ono te štete još nije svesno, a izvesno je da će biti svesno u budućnosti.

1 2 3 5
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.