Tag Archives for " naknada nematerijalne štete "

Naknada nematerijalne štete

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Naknada nematerijalne štete

Nema povrede prava na slobodu izražavanja iz člana II/3.h) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 10. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je osporenim odlukama redovnih sudova naloženo apelantima da tužiocima isplate naknadu nematerijalne štete nanesenu njihovom ugledu i časti iznošenjem neistinitih činjenica, pri čemu je „miješanje“ u pravo apelanata na slobodu izražavanja bilo u skladu sa zakonom, imalo za cilj „zaštitu prava drugih“ i bilo je „neophodna mjera u demokratskom društvu“, te je postignuta pravična ravnoteža između prava tužioca na ugled i prava apelanata na slobodu izražavanja.

Naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah

Kada je tužilac kao posledicu saobraćajne nezgode, trpeo strah jakog intenziteta i u trajanju od dva minuta, ima pravo na naknadu nematerijalne štete za pretrpljeni strah bez obzira što nije zadobio nikakve telesne povrede.

Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog estetske naruženosti

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog estetske naruženosti

Ne može se prihvatiti pravni stav da tužiocu zbog estetske naruženosti lakog stepena pripada naknada nematerijalne štete bez obzira što nije trpeo duševne bolove.

Naknada nematerijalne štete zbog nezakonitog lišenja slobode

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog nezakonitog lišenja slobode

Naknadu nematerijalne štete zbog nezakonitog lišenja slobode sud odmerava uzimajući u obzir sve subjektivne i objektivne okolnosti od značaja za odluku, a naročito one koje utiču na prirodu, težinu i trajanje duševnih bolova izazvanih lišenjem slobode, kao što su dužina trajanja pritvora, težina krivičnog dela koja je okrivljenom bila stavljena na teret, bol, strah, te ostale patnje koje je zbog lišenja slobode pretrpeo, kao i njegovo porodično stanje.

Naknada nematerijalne štete nastale od opasne stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete nastale od opasne stvari

Tenda sa šipkom postavljena ispred prodavnice vlasništvo tužene, predstavlja sastavni deo prodavnice pa kada je tužilac izlazio iz prodavnice, glavom udario u šipku tende i zadobio telesne povrede, tada takva tenda predstavlja opasnu stvar i tuženik je pasivno legitimisan za isplatu naknade štete.

Suđenje u razumnom roku i naknada nematerijalne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Suđenje u razumnom roku i naknada nematerijalne štete

Kada je stečajni postupak, u kome je učestvovala i tužilja, trajao osam godina, a nije se radilo o naročito složenom postupku, tužilac ima pravo na naknadu nematerijalne štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Naknada nematerijalne štete zbog lišenja slobode roditelja kao rehabilitovanog lica

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog lišenja slobode roditelja kao rehabilitovanog lica

Prilikom odlučivanja o visini naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog lišenja slobode roditelja kao rehabilitovanog lica, sud će, pored ostalog, uzeti u obzir i da je oštećeni za vreme dok je njegov otac bio lišen slobode živeo bez očevog roditeljskog staranja.

Naknada nematerijalne štete zbog povrede prava na privatni život, objavljivanjem ličnog zapisa – fotografije

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog povrede prava na privatni život, objavljivanjem ličnog zapisa – fotografije

Tužilja nema pravo na naknadu štete zbog povrede prava na privatni život, jer je ulaskom i boravkom u rijaliti programu sama privukla pažnju javnosti i dala povoda za objavljivanje zapisa zbog svog javnog ponašanja.

1 2 3 8