Tag Archives for " naknada nematerijalne štete "

Naknada nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda

Kada je tuženik u toku ročišta u sudnici uvredio tužilju omalovažavajućim rečima, pa je oglašen krivim zbog krivičnog dela uvrede, tužilja ima pravo na naknadu nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti, bez obzira što je u prethodnom periodu, zbog izrečenih uvreda od strane tuženika drugom prilikom naplatila naknadu nematerijalne štete po istom osnovu.

Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha

Kada je tužilac kao učesnik u saobraćajnoj nezgodi koju je prouzrokovao vozač – osiguranik tuženika, trpeo strah jakog, srednjeg i lakog intenziteta bez obzira što strah nije ostavio trajne posledice, ima pravo na naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha od tuženika.

Naknada nematerijalne štete za duševne bolove zbog smrti bliskog lica

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete za duševne bolove zbog smrti bliskog lica

Kada je tužiocu, zbog smrti rođenog brata, koji je preminuo zbog pretrpljenih povreda nastalih u saobraćajnoj nezgodi, krivicom osiguranika tuženika isplaćena naknada nematerijalne štete za duševne bolove zbog smrti bliskog lica u vansudskom postupku za osnovanost tužbenog zahteva tužioca radi isplate razlike između isplaćene i pripadajuće naknade štete, polazi se od kriterijuma za utvrđivanje visine tog vida naknade štete.

Naknada nematerijalne štete zbog neosnovanog zadržavanja u policiji

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog neosnovanog zadržavanja u policiji

Kada je krivični postupak protiv okrivljenog – tužioca završen oslobađajućom presudom, a u predistražnom postupku je zadržan 48 časova, tužilac nema pravo na naknadu nematerijalne štete zbog povrede sloboda i prava ličnosti usled neosnovanog zadržavanja ako nije pružio dokaze da je takvu štetu pretrpeo.

Naknada nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti

Kada tužilja u svom stanu, u okviru stambene zgrade nije imala električnu energiju 40 dana zbog požara koji je izbio u zgradi u delu ventilacione cevi, usled propusta tuženika “Elektrodistribucije”, pa nije mogla da obavlja osnovne životne aktivnosti (higijena, spremanje hrane i dr) ima pravo na naknadu nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti.

Novčana naknada nematerijalne štete zbog povrede usled pada na zamrznutom trotoaru

OBLIGACIONO PRAVO

Novčana naknada nematerijalne štete zbog povrede usled pada na zamrznutom trotoaru

Kada je tužilac, u zimskom danu, prolazeći pešice trotoarom koji je bio pokriven snegom, a ispod se nalazio led, pao i zadobio tešku telesnu povredu, tuženik JP „Gradac“ je odgovoran za isplatu naknade nematerijalne štete tužiocu, jer je isti dužan da vrši nadzor nad pružanjem usluga od strane JKP „Komunalac“ koji je neposredno obavezan da čisti i uklanja sneg i led sa površina javne namene.

Pravo na slobodu izražavanja

SUDSKA PRAKSA BiH

 

Pravo na slobodu izražavanja

Nema povrede prava na slobodu izražavanja iz člana II/3.h) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 10. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je osporenim odlukama redovnih sudova naloženo apelantu da tužiocu isplati naknadu nematerijalne štete nanesene njegovom ugledu i časti iznošenjem neistinitih činjenica, pri čemu je „miješanje“ u apelantovo pravo na slobodu izražavanja bilo u skladu sa zakonom, imalo cilj da „zaštiti prava drugih“ i bilo je „neophodna mjera u demokratskom društvu“, te je postignuta pravična ravnoteža između tužiočevog prava na ugled i apelantovog prava na slobodu izražavanja.

Naknada nematerijalne štete zbog polnog uznemiravanja

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog polnog uznemiravanja

Prvostepeni sud je pogrešno primenio materijalno pravo kada je tužilji dosudio naknadu nematerijalne štete u vidu pretrpljenog straha, duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda, duševne bolove zbog povrede slobode i prava ličnosti, a zbog učinjenog krivičnog dela polno uznemiravanje iz člana 182a stav 2. KZ od strane okrivljenog, primenom člana 200. ZOO, već je bio dužan da primeni odredbu člana 202. ZOO.

1 2 3 10