Tag Archives for " naknada štete "

Odlučivanje o pravu na naknadu štete zbog utvrđene povrede nekog Ustavom zajemčenog prava

USTAVNO PRAVO

Odlučivanje o pravu na naknadu štete zbog utvrđene povrede nekog Ustavom zajemčenog prava

O pravu na naknadu štete zbog utvrđene povrede nekog Ustavom zajemčenog prava, može se jedino i isključivo odlučivati u postupku po ustavnoj žalbi pred Ustavnim sudom, pod uslovom da su ispunjene procesne pretpostavke, odnosno da je takav zahtev blagovremeno postavljen.

Naknada štete na osnovu izmakle koristi zbog nemogućnosti korišćenja pokretnih stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete na osnovu izmakle koristi zbog nemogućnosti korišćenja pokretnih stvari

Da bi se ostvarilo pravo na naknadu štete na osnovu izmakle koristi zbog nemogućnosti korišćenja pokretnih stvari nije dovoljno da tužilac dokaže kolika se korist mogla očekivati od korišćenja te stvari, već je nužno da dokaže koji se dobitak mogao osnovano očekivati prema redovnom toku stvari, a čije ostvarenje je sprečeno štetnikovom radnjom ili propuštanjem.

Naknada štete od motornog vozila koje je nastavilo da se kreće posle smrti vozača

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete od motornog vozila koje je nastavilo da se kreće posle smrti vozača

Kada je kod vozača a dok je upravljao vozilom, nastupila prirodna smrt, a njegovo vozilo je potom u pokretu oštetilo parkirano vozilo tužioca, osiguravač pok. vozača je dužan da naknadi materijalnu štetu vlasniku oštećenog vozila.

Povraćaj stvari i naknada štete u upravnom sporu

UDK: 35.077.2

POVRAĆAJ STVARI I NAKNADA ŠTETE U UPRAVNOM SPORU1)
Dr Vesna Bilbija, viši savetnik, Upravni sud Republike Srbije.

Rezime: Upravni spor se može pokrenuti protiv upravnog akta koji je donet u drugom stepenu, a može se pokrenuti i protiv prvostepenog upravnog akta protiv koga nije dozvoljena žalba u upravnom postupku. Upravni spor može da se pokrene i kada nadležni organ o zahtevu, odnosno žalbi stranke nije doneo upravni akt, u kom slučaju govorimo o ćutanju uprave.
Odredbom člana 16. Zakona o upravnim sporovima propisano je da se u upravnom sporu može tražiti i povraćaj oduzetih stvari i naknada štete koja je tužiocu naneta izvršenjem akta koji se osporava. Povraćaj oduzetih stvari i naknada štete, koji se mogu ostvarivati u upravnom sporu, ima niz specifičnosti. Prvo, povraćaj oduzetih stvari i naknada štete u upravnom sporu može se tražiti samo uz poništaj upravnog akta. Ako tužba takav zahtev ne sadrži, već samo zahtev za povraćaj stvari ili naknadu štete, Upravni sud će se oglasiti stvarno nenadležnim i spise ustupiti stvarno nadležnom parničnom sudu.
Pored toga, presudom kojom se osporeni upravni akt poništava, odnosno oglašava ništavim, sud može odlučiti i o zahtevu tužioca za povraćaj stvari, odnosno za naknadu štete, ako utvrđeno činjenično stanje pruža pouzdan osnov za to. U protivnom će uputiti tužioca da svoj zahtev ostvaruje u parničnom postupku.

Ključne reči: upravni spor, povraćaj oduzetih stvari, naknada štete, tužbeni zahtev, poništaj.

Naknada štete zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu

USTAVNO PRAVO

Naknada štete zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu

Samo postojanje pravnosnažne sudske odluke, kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos, automatski daje pravo na naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja tom zaposlenom pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu, uz uplatu pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode

Duševni bolovi zbog neosnovane osude, odnosno neosnovanog lišenja slobode, predstavljaju jedinstven vid štete koja obuhvata sve štetne posledice nematerijalne štete vezane za ličnost oštećenog, koje su proistekle iz neopravdane osude, odnosno neosnovanog lišenja slobode.

1 2 3 9