Tag Archives for " naknada štete "

Naknada štete nastale neisplaćivanjem pripadajućih iznosa penzija

USTAVNO PRAVO

Naknada štete nastale neisplaćivanjem pripadajućih iznosa penzija

Kod sukcesivnog nastajanja štete zbog neisplate pripadajućih iznosa penzija, zastarelost potraživanja počinje da teče od dana dospelosti svake od potraživanih razlika između isplaćenih i pripadajućih mesečnih iznosa penzije.

Naknada štete zbog neosnovanog boravka u pritvoru

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Naknada štete zbog neosnovanog boravka u pritvoru

Kada se protiv okrivljenog vodio krivični postupak zbog dva krivična dela, na pretrese se nije odazivao, nalazio se u bekstvu, prema njemu je raspisana poternica, određen mu je i pritvor koji je ukinut nakon boravka od 82 dana, isti nema pravo na naknadu zbog neosnovanog lišenja slobode bez obzira što je krivični postupak okončan donošenjem presude kojom se oslobađa optužbe.

Pet godina primene Zakona o zaštiti uzbunjivača

UDK: 343.85:343.352(497.11)
342.726-057.1:343.353(497.11)

PET GODINA PRIMENE ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA
Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu Republike Srbije.

Rezime: Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 25. novembra 2014. godine dugo najavljivani Zakon o zaštiti uzbunjivača. Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 128/2014, stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu, tačnije od 5. juna 2015. godine. Donošenjem ovog lex specialis Republika Srbija je preduzela neophodne korake za odlučnu borbu protiv korupcije putem uređenog normativnog okvira i jačanja legitimnih institucija sistema. Zakon o zaštiti uzbunjivača je pet godina u primeni i u ovom radu iznete su teškoće i dileme koje su se javile tokom tog perioda.

Ključne reči: uzbunjivač, unutrašnje uzbunjivanje, spoljašnje uzbunjivanje, uzbunjivanje javnosti, zloupotreba uzbunjivanja, naknada štete.

Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode

Pravo na naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode ne zavisi od vrste izrečene krivične sankcije, tj. da li je okrivljenom izrečena kazna zatvora ili vaspitna mera, već je bitno da je protiv okrivljenog, koji je bio u pritvoru, pokrenut krivični postupak u kojem je utvrđeno da je izvršio krivično delo, i izečena krivična sankcija.

Naknada štete po osnovu regresa

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete po osnovu regresa

Kada je tuženik prouzrokovao saobraćajnu nezgodu u kojoj je nastala šteta na vozilu osiguranika tužioca kome je šteta i isplaćena, u parnici radi regresa prvostepeni sud može utvrđivati odgovornost tuženika – vozača putničkog vozila, za nastalu štetu bez obzira što njegova krivica nije utvrđena ni krivičnom ni prekršajnom presudom.

Naknada štete po osnovu neovlašćene potrošnje električne energije

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete po osnovu neovlašćene potrošnje električne energije

Kada je krivičnom presudom, a povodom krivičnog dela krađe iz člana 203. KZ (krađa struje), dosuđen oštećenom imovinskopravni zahtev, to nije prepreka za vođenje parničnog postupka radi utvrđivanja visine štete po osnovu neovlašćene potrošnje električne energije i tada se ne radi o presuđenoj stvari.

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

Kad je šteta prouzrokovana krivičnim delom, a za krivično gonjenje je predviđen duži rok zastarelosti, zahtev za naknadu štete prema odgovornom licu zastareva kad istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja, a prekid zastarevanja krivičnog gonjenja povlači za sobom i prekid zastarevanja zahteva za naknadu štete.

1 2 3 11