Tag Archives for " nematerijalna šteta "

Naknada nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda

OBLIGACIONO PRAVO

 

Naknada nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda

Kada je tuženik na ročištu u sudnici, za prisutnog tužioca (tada svedoka) rekao da je prevarant, da se protiv njega vode krivični postupci za krivična dela za koja se kažnjava kaznom zatvora, tada tužilac ima pravo na naknadu nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda, bez obzira što je tuženik u krivičnom postupku povodom vanrednog pravnog leka pred Vrhovnim kasacionim sudom oslobođen optužbe da je učinio krivično delo uvreda.

Naknada nematerijalne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete

Kada je tuženik, a kao okrivljeni u krivičnom postupku oslobođen optužbe da je učinio krivično delo nasilje u porodici iz člana 194. stav 1. KZ prema tužilji – njegovoj sestri, jer ista nije član porodičnog domaćinstva to tužilja ima pravo na naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha i za duševne bolove zbog povrede časti i ugleda po članu 200. ZOO.

Novčana naknada nematerijalne štete zbog nehotičnog sudara predškolske dece

OBLIGACIONO PRAVO

 

Novčana naknada nematerijalne štete zbog nehotičnog sudara predškolske dece

Kada su se deca u dvorištu predškolske ustanove igrala, nehotično se sudarila, pa je maloletni tužilac povređen, ne postoji odgovornost tuženika – predškolske ustanove za naknadu štete, jer se navedeni događaj nije mogao sprečiti.

1 2 3 5