Category Archives for "Krivično pravo"

Kažnjavanje za pokušaj krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO

Kažnjavanje za pokušaj krivičnog dela

Pokušaj krivičnog dela je kažnjiv kod onih krivičnih dela kod kojih se može izreći kazna zatvora u trajanju od pet godina ili teža kazna, pri čemu nije od značaja da li je kazna od pet godina zatvora donja ili gornja granica raspona propisane kazne ili je u okviru propisanog raspona, bitno je da postoji mogućnost izricanja kazne zatvora u trajanju od pet godina.

Obavezivanje maloletnika na plaćanje troškova postupka

POSEBNI ZAKONI
Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Obavezivanje maloletnika na plaćanje troškova postupka

Sud može maloletnika obavezati na plaćanje troškova krivičnog postupka samo ako je maloletniku izrekao kaznu, a ako je prema maloletniku izrečena vaspitna mera ili je postupak obustavljen, troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

Primena blažeg zakona u krivičnom postupku

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
Primena blažeg zakona u krivičnom postupku

Primena blažeg zakona u krivičnom postupku odnosi se na primenu blažeg zakona kojim se propisuju krivična dela, ukoliko je isti izmenjen od trenutka izvršenja krivičnog dela pa do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka, a ne na primenu zakona kojim se propisuju prekršaji, odnosno privredni prestupi, jer se u tom slučaju radi o drugoj vrsti postupka, na koji se ne može primeniti krivični zakon.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Nerazumljivo je zaključivanje prvostepenog suda koji donosi oslobađajuću presudu da nije dokazan umišljaj optuženog za izvršenje krivičnih dela zbog činjenice da je iz nalaza i mišljenja veštaka utvrđeno da je njegova sposobnost da shvati značaj dela i upravlja svojim postupcima bila kompromitovana.

Izazivanje opšte opasnosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO

Izazivanje opšte opasnosti

U radnjama okrivljene koja je bez nadzora ostavila psa rase mađarski ovčar pumi u dvorištu i nije kapiju dvorišta porodične kuće držala pod ključem, pa je pas koji je bio odvezan i bez zaštitne korpe izašao iz dvorišta na glavnu ulicu u Valjevu, prišao slučajnoj prolaznici i ujeo je za levu potkolenicu pri čemu joj je naneo lake telesne povrede, stiču se sva bitna obeležja krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti.

Višestruki povrat

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO

Višestruki povrat

Ispunjeni su uslovi za primenu instituta višestrukog povrata, s obzirom da su ispunjeni kumulativni uslovi koje zakon predviđa za primenu istog, s obzirom da je okrivljeni četiri puta pravnosnažno osuđen za umiš-ljajna krivična dela na efektivnu kaznu od najmanje jedne godine – efektivne kazne su bile u rasponu od dve godine i dva meseca do devet godina i šest meseci i od poslednje osude i otpuštanja osuđenog sa izdržavanja izrečene kazne do izvršenja novih krivičnih dela koja su mu od strane VJT Valjevo stavljena na teret u ovom krivičnom postupku nije proteklo pet godina.
(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 98/24 od 12. II 2024)

Opoziv uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO

Opoziv uslovne osude

Zakonom propisana mogućnost da sud nakon ocene okolnosti koje se odnose na učinjena krivična dela i učinioca, odluči da li će opozvati uslovnu osudu, odnosi se isključivo na situaciju kada je okrivljeni u vreme proveravanja učinio krivično delo za koje je izrečena kazna zatvora manja od dve godine ili novčana kazna.

Imovinskopravni zahtev

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Imovinskopravni zahtev

Opravdana je odluka prvostepenog suda da dosudi imovinskopravni zahtev oštećenoj koja je na glavnom pretresu postavila imovinskopravni zahtev za koji je okrivljena izjavila da je spremna da u navedenom iznosu naknadi oštećenoj.

1 2 3 251