Category Archives for "Krivično pravo"

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi

Umišljaj, kao element krivičnog dela nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi iz člana 296. stav 1. KZ, mora obuhvatiti svest o tome da je izvršilac prevoznim sredstvom kojim je upravljao naneo povredu nekom licu i svest da odlaskom sa lica mesta ostavlja bez pomoći lice koje je u nezgodi zadobilo povredu.

Sporazum o priznanju krivičnog dela i troškovi branioca po službenoj dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Sporazum o priznanju krivičnog dela i troškovi branioca po službenoj dužnosti

Kada je prvostepeni sud svojom presudom prihvatio sporazum o priznanju krivičnog dela, zaključen između zamenika OJT i okrivljenog kojim je odlučeno da okrivljeni plati na ime troškova krivičnog postupka iznos od 31.500,00 dinara, tada prvostepeni sud nema zakonskih ovlašćenja da donese rešenje kojim će se braniocu po službenoj dužnosti isplatiti na teret osnovnog suda prethodno pomenuti novčani iznos na ime troškova postupka.

Izmene i dopune materijalnog, procesnog i izvršnog krivičnog zakonodavstva Srbije iz 2019. godine

UDK: 343.2/.7(497.11)

IZMENE I DOPUNE MATERIJALNOG, PROCESNOG I IZVRŠNOG KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA SRBIJE IZ 2019. GODINE
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Sredinom 2019. godine došlo je do značajnih izmena u materijalnom, procesnom i izvršnom krivičnom zakonodavstvu, koje se odnose na suzbijanje teških krivičnih dela u sferi organizovanog kriminala, terorizma, korupcije, pranja novca, i sveukupnog finansijskog kriminaliteta. Nesporno je da se donošenje Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika iz 2019. godine direktno odrazilo i na noveliranje odredbi Zakonika o krivičnom postupku i Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, dok bi se za novelu Zakonika o izvršenju krivičnih sankcija moglo zaključiti da nije u neposrednoj vezi sa tim, ali se definitivno uklapa u tekuće reforme krivičnog zakonodavstva. Polazeći od toga, u radu su izloženi struktura i ključni sadržaji novodonetih zakona, koji će se delimično primenjivati od decembra 2019. godine, ukazano je na razloge za njegovo donošenje, precizirani su vidovi i modaliteti kriminaliteta na koje se oni odnose, i analizirane novine u njihovom sadržaju s ciljem procene realnog značaja pomenutih zakona za krivičnopravnu teoriju i praksu. To posebno važi za uvođenje kazne doživotnog zatvora u naš pravni sistem, ali i za ispunjavanje obaveza proisteklih iz izveštaja komiteta međuvladinih tela MANIVAL i FATF, kao i odredbi Međunarodne konvencije o suzbijanju finansiranja terorizma.

Ključne reči: Krivični zakonik, krivični postupak, doživotni zatvor, uslovni otpust, oduzimanje imovine, sudija za izvršenje.

Ugrožavanje javnog saobraćaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Ugrožavanje javnog saobraćaja

Da bi postojao propust na strani okrivljenog da u raskrsnici nije propustio vozilo koje se kretalo ulicom sa pravom prvenstva, neophodno je sa izvesnošću utvrditi da li je okrivljeni mogao od nepropisno parkiranih vozila da uoči vozilo koje mu je dolazilo sa leve strane ulicom sa pravom prvenstva.

Zakon o privrednim prestupima – Ovlašćenje za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti u postupku za privredni prestup

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o privrednim prestupima
Ovlašćenje za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti u postupku za privredni prestup

Javni tužilac je isključivo ovlašćen za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti protiv pravnosnažne odluke donesene u postupku za privredni prestup.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Prvostepeni sud mora jasno da obrazloži zašto ne prihvata deo nalaza i mišljenja veštaka saobraćajne struke, a ukoliko to ne učini prvostepena presuda nema dovoljnih i jasnih razloga o činjenicama koje su predmet dokazivanja, pri čemu su dati razlozi nejasni i protivrečni.

1 2 3 143