Category Archives for "Krivično pravo"

Falsifikovanje novca

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Falsifikovanje novca

Kada okrivljeni plati isporučenu robu “ekspres pošta” lažnom novčanicom od 100 evra, a svedok koji je primio novac uoči da je novčanica lažna, pozove okrivljenog na njegov telefon, ali se on ne javlja, takođe nije ni pronađen na adresi stanovanja, tada je učinio krivično delo falsifikovanje novca iz člana 223. stav 2. KZ a ne isto krivično delo iz člana 223. stav 4. KZ.

Fotokopija isprave kao dokaz u postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Fotokopija isprave kao dokaz u postupku

U slučaju kada nije moguće pribaviti originalnu ispravu, zakon ne isključuje mogućnost upotrebe fotokopije isprave, pri čemu je pitanje da li fotokopija isprave predstavlja nedozvoljen dokaz faktičko pitanje u svakom konkretnom slučaju i zavisi od toga da li postoji ili ne postoji sumnja u njenu autentičnost i verodostojnost, a samim tim da li je takva isprava podobna da služi kao dokaz u postupku.

Ovlašćenja stručnog savetnika u krivičnom postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Ovlašćenja stručnog savetnika u krivičnom postupku

Time što stručnom savetniku odbrane nije data mogućnost da na glavnom pretresu postavlja pitanja veštaku i da bude ispitan o predmetu veštačenja učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka.

Izdvajanje zapisnika

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Izdvajanje zapisnika

Ukoliko osumnjičeni nisu bili pozvani da se izričito izjasne da li će uzeti branioca po svom izboru, uz upozorenje da će im ako ne izaberu branioca, u slučaju obavezne odbrane, biti postavljen branilac po službenoj dužnosti i na zapisnicima nisu unete njihove izjave da li će koristiti ovo pravo, već su pristali da u predistražnom postupku daju svoj iskaz u prisustvu branilaca po službenoj dužnosti, takvi zapisnici o saslušanju osumnjičenih moraju se izuzeti.

Nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilje u porodici

Radnici centra za socijalni rad koji su od strane policije obavešteni o nasilju u porodici i koji su izašli na lice mesta mogu pred sudom kao svedoci izneti i svoja neposredna opažanja koja se odnose na maloletnu oštećenu ali i pojedine svedoke sa kojima su obavili razgovor na licu mesta.

Zastarelost izvršenja kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zastarelost izvršenja kazne

U krivičnom postupku u kome je suđeno u odsustvu okrivljenog i u kome dođe do ponavljanja krivičnog postupka, pa se ranija presuda u celosti održi na snazi, rok zastarelosti izvršenja kazne počinje da teče od dana kada je ta prvobitna presuda postala pravnosnažna, a ne od dana pravnosnažnosti presude donete u ponovljenom postupku.

1 2 3 150