Category Archives for "Krivično pravo"

Zakon o pomilovanju

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o pomilovanju

To što osuđeni navodi da je neuka stranka i da ne zna da od dana odbijanja prethodne molbe za pomilovanje mora proći godinu dana da bi mogao da podnese novu molbu, ne dovodi u pitanje pravilnost zaključka prvostepenog suda da molbu treba odbaciti.

Izuzeće sudije u postupku odlučivanja po molbi okrivljenog za puštanje na uslovni otpust

KRIVIČNO PRAVO

PROCESNO PRAVO

Izuzeće sudije u postupku odlučivanja po molbi okrivljenog za puštanje na uslovni otpust

Zakonom predviđeni razlozi za obavezno izuzeće sudije primenjuju se i u postupku odlučivanja po molbi okrivljenog za puštanje na uslovni otpust sa izdržavanja kazne zatvora.

Izricanje vaspitne mere učiniocu koji ima status mlađeg punoletnog lica

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Izricanje vaspitne mere učiniocu koji ima status mlađeg punoletnog lica

To što okrivljeni u vreme izvršenja krivičnog dela i u vreme suđenja ima status mlađeg punoletnog lica, sama po sebi ne obavezuje sud da u svakom slučaju tom okrivljenom izrekne neku od vaspitnih mera predviđenih odredbom člana 41. stav 1. ZM, već je sudu data mogućnost da mlađem punoletnom licu izrekne neku od propisanih vaspitnih mera samo ako oceni da su u konkretnom slučaju za to ispunjeni uslovi iz navedene zakonske odredbe.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka – član 438. stav 1. tačka 7. ZKP

KRIVIČNO PRAVO

PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka – član 438. stav 1. tačka 7. ZKP

Krivično delo sitna krađa iz člana 210. stav 3. KZ postoji samo ako je oštećena privatna imovina, a tada je ovlašćeni tužilac privatni tužilac, a ne javni tužilac.

Višestruki povrat

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Višestruki povrat

Prilikom donošenja odluke o kazni, a imajući u vidu period izvršenja predmetnog krivičnog dela, kao i podatke o ranijoj osuđivanosti okrivljenog, prvostepeni sud je u obavezi da pribavi podatke kada i u kom periodu je okrivljeni izdržavao kazne zatvora.

Odbacivanje kao nedozvoljene žalbe na rešenje

KRIVIČNO PRAVO

PROCESNO PRAVO

Odbacivanje kao nedozvoljene žalbe na rešenje

Bez obzira što je u rešenju vanraspravnog veća prvostepenog suda u vezi sa troškovima krivičnog postupka data pouka o pravnom leku, protiv tog rešenja kao drugostepenog žalba nije dozvoljena.

Skidanje i povreda službenog pečata i znaka

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Skidanje i povreda službenog pečata i znaka

Time što je okrivljena oštetila distributivnu plombu i protivpravno izvršila priključenje svog brojila na niskonaponsku mrežu, u radnjama okrivljene nema bitnih obeležja krivičnog dela krađa iz člana 203. stav 1. KZ, već se stiču svi subjektivni i objektivni elementi krivičnog dela skidanje i povreda službenog pečata i znaka iz člana 327. stav 1. KZ.

1 2 3 217