Category Archives for "Krivično pravo"

Obustava mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana

KRIVČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

Obustava mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana

Navodi osuđenog da njegovo lečenje nije završeno su bez značaja ukoliko iz izveštaja specijalne zatvorske bolnice proizlazi da je prestala potreba za njegovo lečenje u zdravstvenoj ustanovi.

NOVELE ZAKONA U OBLASTI SUZBIJANJA ORGANIZOVANOG KRIMINALA I TERORIZMA, KORUPCIJE, RATNIH ZLOČINA I VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA

TEMA BROJA

KRIVIČNO PRAVO

UDK:343.85:343.9.02(497.11)
COBISS.SR-ID 127413001
NOVELE ZAKONA U OBLASTI SUZBIJANJA ORGANIZOVANOG KRIMINALA I TERORIZMA, KORUPCIJE, RATNIH ZLOČINA I VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA
* Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Aktom o promeni Ustava stvorene su normativne pretpostavke za drugačije zakonsko uređivanje položaja nosilaca sudijske i javnotužilačke funkcije, uslova i postupka za njihov izbor, prestanak njihove funkcije, njihovu odgovornost, položaj, kao i organizaciju i način rada. Istovremeno je bilo neophodno izmeniti i odredbe drugih zakona kojima su ova pitanja takođe posebno uređena, kako bi se obezbedilo da sva ova pitanja u različitim zakonima budu uređena jedinstveno. To je uslovilo noveliranje postojećih zakonskih propisa u oblasti suzbijanja najtežih oblika kriminala. Naime, shodno Jedinstvenim metodološkim pravilima za izradu propisa Republike Srbije, bilo je dovoljno samo izmeniti odredbe već postojećih propisa – Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.
Ključne reči: zakonska novela, organizovani kriminal, terorizam, visoka korupcija, ratni zločin, visokotehnološki kriminal.

Neovlašćeno držanje opojnih droga

 

KRIVČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno držanje opojnih droga

Kod činjenice da je svedok potvrdio da je pronađena kesica sa opojnom drogom bila u njegovom pritežanju, bez obzira što je okrivljeni potpisao potvrdu o privremeno oduzetom predmetu, tada nema dokaza da je okrivljeni učinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Odnos optužbe i presude

KRIVČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO
Odnos optužbe i presude

Kada je prvostepeni sud u presudi određenom izmenom samo uskladio činjenični opis krivičnog dela sa činjeničnim stanjem utvrđenim na glavnom pretresu, krećući se pri tome u okviru optužnog akta javnog tužioca, pri čemu okrivljeni nije oglašen krivim za više kriminalnih aktivnosti i veću kriminalnu volju (veću „kriminalnu količinu“) od one za koju je optužen, nije izvršena izmena optužbe na štetu okrivljenog.

Falsifikovanje isprave

KRIVČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Falsifikovanje isprave

Kada je okrivljeni na svoje putničko vozilo stavio registarske tablice koje pripadaju drugom vozilu, kojim je upravljao u saobraćaju, učinio je krivično delo falsifikovanje isprave iz člana 355. stav 2. u vezi stava 1. KZ, pa se u radnjama okrivljenog ne ostvaruju obeležja prekršaja iz člana 331. stav 1. tačka 81. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

KRIVČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI
Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima
Kada se izručenje lica koje se nalazi u ekstradicionom pritvoru zahteva radi vođenja krivičnog postupka po podignutoj optužnici, dakle, radi suđenja u prisustvu traženog lica, pogrešan je zaključak prvostepenog suda da nisu ispunjeni uslovi za izručenje traženog lica, a koji se tiču davanja garancije države molilje da će u slučaju osude u odsustvu postupak biti ponovljen u prisustvu izručenog lica.

Troškovi postupka koje snosi okrivljeni

KRIVČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Troškovi postupka koje snosi okrivljeni

U slučaju odlaganja glavnog pretresa, okrivljeni snosi troškove postupka bez obzira na ishod postupka ukoliko je pretres odložen njegovom krivicom, uz neophodan uslov da se o skrivljenim troškovima donese posebno rešenje.

Produženje pritvora prema maloletniku

KRIVČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI
Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnika

Produženje pritvora prema maloletniku

Okolnosti da je u pitanju maloletnik koji je u statusu migranta, koji je u Republiku Srbuju ušao ilegalno, da uz to kod sebe ne poseduje nijedan od ličnih dokumenata, da je krenuo za Nemačku, kao i okolnosti da u Pirotu, pa ni u Srbiji nema prijavljeno ni prebivalište ni boravište, prema kome je vođen krivični postupak zbog osnovane sumnje da je učinio krivično delo ubistvo u pokušaju, do upućivanja u vaspitno-popravni dom, a najduže šest meseci računajući od 17. 1. 2023. godine, kao dana izricanja vaspitne mere, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva predstavljaju osobite okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva maloletnog A. F. ukoliko bi se našao na slobodi.

Kažnjavanje branioca koji nije opravdao izostanak sa glavnog pretresa

KRIVČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO
Kažnjavanje branioca koji nije opravdao izostanak sa glavnog pretresa

Branilac okrivljenog u krivičnom postupku gde je obavezna odbrana, koji je uredno obavešten o datumu održavanja glavnog pretresa dužan je da opravda izostanak sa novog glavnog pretresa i da pritom u pokušaju opravdanja izostanka ne dostavlja neistinite razloge izostanka.

Zastarelost izvršenja kazne – relativna zastarelost

KRIVČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zastarelost izvršenja kazne – relativna zastarelost

Kada od nadležnih organa Osnovnog suda i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija – Odeljenje za izvršenje vanzavodskih sankcija i mera u roku od dve godine nisu preduzimane bilo kakve radnje usmerene na to da se izvrši kazna zatvora u trajanju od šest meseci u odnosu na osuđenog, u prostorijama u kojima on stanuje, nastupila je relativna zastarelost izvršenja kazne zatvora.

1 2 3 247