Category Archives for "Krivično pravo"

LICE NEOSNOVANO LIŠENO SLOBODE – ČLAN 584. ZKP I NAKNADA ŠTETE U SUDSKOJ PRAKSI I deo

NEDOUMICE

KRIVIČNO PRAVO

UDK: 343.126.1(497.11)
340.142:343.296(497.11)
COBISS.SR-ID 62711305

LICE NEOSNOVANO LIŠENO SLOBODE – ČLAN 584. ZKP I NAKNADA ŠTETE
U SUDSKOJ PRAKSI
I deo
* Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji.

Rezime: Shodno članu 2. tačka 23. ZKP, pod lišenjem slobode podrazumeva se hapšenje, zadržavanje, zabrana napuštanja stana, pritvor i boravak u ustanovi koji se u skladu sa ovim Zakonikom, uračunava u pritvor. Navedena grupa lica neosnovano lišenih slobode se deli na dve podgrupe.
Prva, obuhvata lica koja su bila lišena slobode a nije došlo do pokretanja postupka i druga, obuhvata lica koja su lišena slobode i prema kojima je došlo do pokretanja postupka.
Dakle, ako je lice lišeno slobode (bilo koji vid lišenja slobode), a nije došlo do pokretanja postupka smatra se licem koje je neosnovano lišeno slobode i ima pravo na naknadu štete. Ako je lice lišeno slobode a došlo je do pokretanja postupka, pa kada je takav postupak pravnosnažnim rešenjem obustavljen ili je optužba odbijena ili je postupak okončan odbijajućom presudom ili oslobađajućom presudom, isto se smatra licem neosnovano lišenim slobode i ima pravo na naknadu štete.

Ključne reći: pokretanje krivičnog postupka, lišenje slobode, neosnovano lišenje slobode, naknada štete.

Grupa – značenje izraza

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Grupa – značenje izraza

Da bi lice bilo osuđeno da je delo izvršilo u grupi potrebno je da se dokaže da je radnje izvršenja dela preduzeo u povezanosti sa najmanje još dva izvršioca, ali nije potrebno da svi članovi grupe budu optuženi.

Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

U radnjama okrivljenog koji je počeo da beži u trenutku kada je video policijske službenike a pre nego što su započeli radnju legitimisanja lica u cilju utvrđivanja njihovog identiteta nema elemenata krivičnog dela iz člana 23. stav 1. ZJRM.

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

Kada se jedan od učesnika u saobraćaju kreće suprotno propisima čime je stvorio opasnu situaciju na kolovozu ponašanjem koje je uzrokovalo saobraćajnu nezgodu, koju je optuženi pokušao da izbegne preduzimanjem adekvatnih mera i izmeštanjem vozila i smanjenjem brzine kretanja odnosno kočenjem, tada se mogućnost izbegavanja saobraćajne nezgode od strane optuženog može sagledavati samo u okviru eventualnog doprinosa saobraćajnoj nezgodi, koji ne podleže krivičnoj odgovornosti.

Sumnja u korist okrivljenog

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Sumnja u korist okrivljenog

Kada postoji sumnja u pogledu činjenica od kojih zavisi postojanje obeležja krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga, sud je donošenjem presude kojom se okrivljeni oslobađa optužbe da je učinio navedeno krivično delo, rešio u korist okrivljenog shodno članu 16. stav 5. ZKP.

1 2 3 211