Category Archives for "Krivično pravo"

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Ako je veštačenjem od nadležne ustanove utvrđeno da je sporna materija opojna droga marihuana, koja sadrži THC, tada nije nužno utvrđivati sastav THC da bi se utvrdilo da je opojna droga lošeg kvaliteta.

Ispitivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Ispitivanje optužnice

Kada iz prikupljenih dokaza u fazi istrage proizlazi postojanje opravdane sumnje da je okrivljeni učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ, neosnovano je isticanje u žalbi branioca okrivljenog, da je VJT u optužnici trebalo okrivljenom da stavi na teret ne krivično delo iz optužnice već krivično delo iz člana 246. stav 5. u vezi stava 1. KZ.

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi

Izvršilac krivičnog dela iz člana 344a stav 1. KZ, učinjenog radnjom fizičkog napada, može biti svako ko na sportskoj priredbi prisustvuje, bez obzira u kom svojstvu, preduzme navedenu radnju izvršenja prema bilo kom prisutnom licu, odnosno učesniku te priredbe.

Zastarelost izvršenja kazne zatvora

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zastarelost izvršenja kazne zatvora

Izrečena kazna ne može se izvršiti kad protekne dve godine od osude na kaznu zatvora do jedne godine, a zastarelost izvršenja počinje od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravnosnažna, a zastarelost izvršenja kazne nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost izvršenja kazne.

Radnja izvršenja krivičnog dela ugrožavanje javnog saobraćaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Radnja izvršenja krivičnog dela ugrožavanje javnog saobraćaja

Radnja izvršenja krivičnog dela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 289. stav 1. KZ sastoji se u nepridržavanju saobraćajnih propisa, a to je svaka ona radnja učesnika u saobraćaju na putevima koja je suprotna saobraćajnim propisima.

Produženje pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora

Da bi se mogla doneti odluka o produženju pritvora okrivljenom protiv koga je podignuta optužnica zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz pritvorskog razloga predviđenog u članu 211. stav 1. tačka 3. ZKP nije dovoljno da prvostepeni sud samo citira dispozitiv optužnog akta – radnja izvršenja, kao razloge za produženje pritvora.

Krivično delo pustošenja šuma iz člana 274. KZ – Zakonodavna rešenja, dileme, sudska praksa

UDK: 343.77:504.122(497.11)

KRIVIČNO DELO PUSTOŠENJA ŠUMA IZ ČLANA 274. KZ
Zakonodavna rešenja, dileme, sudska praksa
Dragan U. Kalaba, zamenik višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: Krivično delo pustošenja šuma iz člana 274. KZ je vrlo karakteristično krivično delo.
U pitanju je krivično delo sa blanketnom normom, a to određuje i njegovo biće “ko protivno propisima ili naredbama nadležnih organa”, a to dalje znači da izreka osuđujuće presude, pa i dispozitiv optužnog akta, mora da sadrži podatke o tačnom propisu koji se krši radnjama okrivljenog.
Ovo krivično delo je retko zastupljeno kao krivično delo u procesuiranju, pa je samim tim i malo objavljenih sudskih odluka jer je izuzetno sporna sadržina pojma pustošenje šuma, koja se mora u svakom konkretnom slučaju utvrđivati, a na osnovu svih prikupljenih dokaza.

Ključne reči: zaštita životne sredine, šuma kao objekat zaštite, radnja izvršenja.

Kvalifikovani oblik silovanja i ocena dokaza

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Kvalifikovani oblik silovanja i ocena dokaza

Prilikom ocene dokaza da li je izvršeno krivično delo silovanja sud svoju ocenu može zasnivati na iskazu ne samo neposrednih učesnika kritičnog događaja, nego i na osnovu usmenih dokaza, pismenih dokaza i nalaza i mišljenja različitih veštaka odnosno komisija veštaka medicinske struke.

1 2 3 146