Category Archives for "Krivično pravo"

Primena blažeg zakona

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO
Primena blažeg zakona

U situaciji kada je okrivljenom stavljeno na teret da je u periodu od 2018. do marta 2020. „uporno“ pratio oštećenu i na taj način izvršio krivično delo proganjanje prvostepeni sud je bio dužan da utvrdi koji je zakon za okrivljenog blaži, s obzirom na vremenski period izvršenja dela i odredbe Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koji se primenjuje od 1. 12. 2019.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Nepoštovanje odredbe zakonika o krivičnom postupku koja se odnosi na objavljivanje presude, pa nepravilna primena ili propust da se ova odredba primeni ne predstavlja bitnu povredu odredaba krivičnog postupka.

Izuzeće sudije

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
Izuzeće sudije

U situaciji kada je isti sudija postupao u istom predmetu, tako što je kao sudija za prethodni postupak okrivljenom odredio pritvor, a potom je u daljoj fazi postupka učestvovao u vanpretresnom veću koje je okrivljenom odredilo meru zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa oštećenom, tada je sudija morao biti izuzet.

Neovlašćeno držanje opojnih droga – velika količina

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno držanje opojnih droga – velika količina

Za postojanje krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a stav 2. nije od značaja svrha neovlašćenog držanja supstanci ili preparata koji su proglašeni za opojne droge, već njihova količina, odnosno da je reč o „velikoj količini“, što je faktičko pitanje koje sud procenjuje u svakom konkretnom slučaju.

Opozivanje uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Opozivanje uslovne osude

U slučaju opoziva uslovne osude, kojom je, između ostalog, osuđeni dužan da plati na ime zaostalog iznosa po osnovu izdržavanja, tada sud izriče kaznu zatvora, koja je utvrđena uslovnom osudom, pa u toj pravnoj situaciji, nema mesta izricanju kazne zatvora koju će osuđeni izdržavati u kućnim uslovima.

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i oslobađajuća presuda

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i oslobađajuća presuda

Za oglašavanje okrivljenog krivim za nastanak saobraćajne nezgode bitno je dokazati da je okrivljeni prouzrokovao saobraćajnu nezgodu, a u slučaju da se mogućnost izbegavanja saobraćajne nezgode od strane okrivljenog može sagledavati samo u okviru eventualnog doprinosa saobraćajnoj nezgodi, isti ne podleže krivičnoj odgovornosti.

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI
Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnika

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi

S obzirom da je obavljeno veštačenje maloletnika tokom pripremnog postupka od strane veštaka neuro-psihijatra i psihijatrijsko-psihološkog tima veštaka, a branilac niti bilo koje drugo lice na sednici veća nije predložio veštačenje učinioca u odgovarajućoj stručnoj ustanovi od strane tima lekara koji su stručni u toj oblasti, neosnovani su navodi žalbe da je činjenično stanje nepotpuno utvrđeno.

1 2 3 234