Category Archives for "Obligaciono pravo"

Zastarelost međusobnih potraživanja pravnih lica iz ugovora o prometu robe i usluga

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost međusobnih potraživanja pravnih lica iz ugovora o prometu robe i usluga

Međusobna potraživanja pravnih lica iz ugovora o prometu robe i usluga, kao i potraživanja naknade za izdatke učinjene u vezi s tim ugovorima, zastarevaju za tri godine, a zastarevanje teče odvojeno za svaku isporuku robe, izvršeni rad ili uslugu.

Zastarelost naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

Kada je šteta prouzrokovana krivičnim delom, a za krivično gonjenje je predviđen duži rok zastarelosti, zahtev za naknadu štete prema odgovornom licu zastareva kada istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja, a prekid zastarevanja krivičnog gonjenja povlači za sobom i prekid zastarevanja zahteva za naknadu štete.

Objektivna odštetna odgovornost

OBLIGACIONO PRAVO

Objektivna odštetna odgovornost

Kada je tužilac kao pešak prolazio kroz ulazni deo javnog parkinga u trenutku kada je rampa bila podignuta, pa iznenada mu padne na glavu, kojom prilikom je pretrpeo lake telesne povrede, tada postoji objektivna odgovornost JP “Parking-servis” za isplatu naknade štete tužiocu uz umanjenje u određenom procentu zbog doprinosa tužioca nastaloj šteti.

Naknada materijalne štete za obavljanje dopunske delatnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete za obavljanje dopunske delatnosti

Kada je medicinskom dokumentacijom, veštačenjem, saslušanjem više svedoka utvrđeno da tužilac, koji je pre povrede obavljao dopunsku delatnost u radnji svog oca – autolakirer, tu delatnost nije mogao obavljati zbog privremene sprečenosti, tada ima pravo na naknadu materijalne štete koju je tuženik – osiguravajuća organizacija dužna da plati.

Pravo na ugovornu kaznu zbog neispunjenja nakon raskida ugovora

UDK: 347.447.86:351.712.2.045

PRAVO NA UGOVORNU KAZNU ZBOG NEISPUNJENJA NAKON RASKIDA UGOVORA
Dr Dragiša B. Slijepčević, sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Rezime: Jedno od osnovnih načela obligacionog prava iskazano je u dužnosti ugovornih strana da ugovorom preuzete obaveze ispune. Međutim, to pravilo se u praksi koriguje i dodatnim pojačanjem kroz ustanovljenje posebnih ugovornih odredbi o ugovornoj kazni. Ugovorna kazna se prevashodno konstituiše u funkciji zaštite određene imovinske koristi, ali se ugovaranje iste zakonom dozvoljava i u cilju obezbeđenja bilo kog pravno dopuštenog interesa.
U našoj sudskoj praksi ugovorna kazna se najčešće sreće kod ugovora o kupoprodaji i ugovora o građenju. U novije vreme ona je prisutna i u gotovo svim ugovorima o prodaji društvenog kapitala.
U pravnoj teoriji je zastupljeno stanovište da je ugovorna kazna za slučaj zadocnjenja u ispunjenju osnovne obaveze akcesorno pravo i da jednako kao i ugovorna obaveza čijem obezbeđenju služi prestaje momentom raskida ugovora. Identično pravno shvatanje je prihvaćeno i u sudskoj praksi.
Nasuprot tome, naša sudska praksa nema izgrađen jedinstven pravni stav o pravu na naplatu ugovorne kazne u slučaju neispunjenja ugovorne obaveze nakon raskida osnovnog ugovora.
S obzirom na spornost koju u sudskoj praksi izaziva postojeća zakonska neuređenost ostvarenja prava na naplatu ugovorne kazne zbog neispunjenja nakon raskida ugovora, mišljenja sam da se to pitanje mora posebno urediti. Na taj način bi se otklonile sve prisutne nedoumice u ostvarenju ovog subjektivnog prava, ali, što je mnogo važnije, i otklonili razlozi za vođenje sudskih sporova i stvorila pravna sigurnost i zakonska izvesnost u pogledu ostvarenja prava na naplatu ugovorne kazne zbog neispunjenja nakon raskida ugovora.

Ključne reči: ugovorna kazna, zadocnjenje u ispunjenju ugovorne obaveze nakon raskida osnovnog ugovora, naplata ugovorne kazne zbog neispunjenja i u slučaju prethodnog raskida osnovnog ugovora.

1 2 3 56