Category Archives for "Obligaciono pravo"

Ugovor o kreditu – ugovaranje promenljive kamatne stope

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o kreditu – ugovaranje promenljive kamatne stope

Dozvoljeno je ugovaranje promenljive kamatne stope kao cene kreditnih sredstava, ali samo uz uslov da su ugovorom o kreditu jasno određeni i opredeljeni kriterijumi za njeno utvrđenje koji su jasni i razumljivi svakom prosečnom korisniku kredita i u skladu sa osnovnim načelima obligacionih odnosa (savesnosti i poštenja, jednake vrednosti uzajamnih davanja i ravnopravnosti ugovornih strana).

Naknada štete od motornog vozila koje je nastavilo da se kreće posle smrti vozača

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete od motornog vozila koje je nastavilo da se kreće posle smrti vozača

Kada je kod vozača a dok je upravljao vozilom, nastupila prirodna smrt, a njegovo vozilo je potom u pokretu oštetilo parkirano vozilo tužioca, osiguravač pok. vozača je dužan da naknadi materijalnu štetu vlasniku oštećenog vozila.

Naknada nematerijalne štete zbog mane šahta na trotoaru

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog mane šahta na trotoaru

Kada je tužilja hodajući trotoarom stala na nepričvršćeni poklopac od šahta, pala i zadobila teške telesne povrede, za isplatu naknade nematerijalne štete je odgovorna opština, s obzirom da je u međuvremenu prestala da radi Direkcija za puteve, a osim toga nema i njenog doprinosa nastanku štete.

Dosuđivanje novčane rente u slučaju smrti, telesne povrede ili oštećenja zdravlja

OBLIGACIONO PRAVO

Dosuđivanje novčane rente u slučaju smrti, telesne povrede ili oštećenja zdravlja

U slučaju smrti, telesne povrede ili oštećenja zdravlja naknada se određuje, po pravilu, u obliku novčane rente, doživotno ili za određeno vreme, a sud može na zahtev oštećenika za ubuduće povećati rentu, a može na zahtev štetnika smanjiti ili ukinuti, ako se znatnije promene okolnosti koje je sud imao u vidu prilikom donošenja ranije odluke.

Zastarelost potraživanja naknade za isporučenu električnu energiju

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade za isporučenu električnu energiju

Potraživanje naknade za isporučenu električnu energiju za potrebe domaćinstva zastareva u roku od godinu dana, a potraživanje naknade za isporučenu električnu energiju za potrebe preduzetnika u opštem roku od deset godina.

Naknada neimovinske štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada neimovinske štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

Stranka ima pravo na novčano obeštećenje za neimovinsku štetu koju je pretrpela povredom prava na suđenje u razumnom roku, kao jedno od mogućih vrsta pravilnog zadovoljenja.

1 2 3 53