Category Archives for "Obligaciono pravo"

Naknada štete zbog nezakonitog rada pravnog lica

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog nezakonitog rada pravnog lica

Nezakonitim radom organa smatra se postupanje suprotno zakonu, drugom propisu ili opštem aktu, kao i propuštanje da se zakon, drugi propis ili opšti akt primeni, a nepravilnim radom se smatra činjenje ili nečinjenje protivno uobičajenom ili propisanom načinu obavljanja delatnosti koje šteti pravu ili interesima nekog lica.

Ništavost založne izjave i ugovora o prodaji stana

OBLIGACIONO PRAVO

Ništavost založne izjave i ugovora o prodaji stana

Ništavna je založna izjava na osnovu koje je upisana izvršna vansudska hipoteka na spornom stanu, koja je data od lica koje u momentu davanja založne izjave nije bilo vlasnik opterećenog stana, a time je ništavan i ugovor o prodaji stana čija se prodaja zasniva na tako datoj založnoj izjavi.

Naknada štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku

Stranka može da podnese tužbu protiv Republike Srbije za naknadu imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku, u roku od jedne godine od dana kada je stekla pravo na pravično zadovoljenje.

1 2 3 66