Category Archives for "Obligaciono pravo"

Veštačenje u krivičnom i prekršajnom postupku i naknada štete

OBLIGACIONO PRAVO

Veštačenje u krivičnom i prekršajnom postupku i naknada štete

Kada je na vozilu tužioca nastala materijalna šteta u saobraćajnoj nezgodi, a u krivičnom postupku veštačenjem od strane veštaka saobraćajne struke je utvrđeno da u saobraćajnoj nezgodi nema tužiočevog doprinosa, pa je neosnovano isticanje tuženika – osiguravajuće organizacije da je u prekršajnom postupku koji se vodio protiv tuženika veštačenjem utvrđeno da ima tužiočevog doprinosa nastanku materijalne štete.

Pravo na regres isplaćene štete nastale od neosiguranog vozila

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na regres isplaćene štete nastale od neosiguranog vozila

Kada je šteta nastala upotrebom neosiguranog vozila, osiguravač odnosno garantni fond koji je isplatio štetu, ima pravo na regres od vlasnika motornog vozila koji je bio dužan da zaključi ugovor o obaveznom osiguranju, a kada isplati naknadu za štetu nastalu od nepoznatog vozila, ukoliko se vozilo identifikuje, ima pravo na regres od osiguravača tog vozila.

Naknada štete u vidu izmakle koristi prouzrokovane zakašnjenjem u izgradnji poslovnog prostora

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete u vidu izmakle koristi prouzrokovane zakašnjenjem u izgradnji poslovnog prostora

Visina izmakle dobiti prouzrokovane zakašnjenjem u izgradnji poslovnog prostora obračunava se prema ugovorenoj visini zakupnine po zaključenom ugovoru i predugovoru između pravnog prethodnika tužioca i trećeg lica kao zakupca.

1 2 3 60