Category Archives for "Obligaciono pravo"

Naknada štete zbog lekarske greške

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog lekarske greške

Za odgovornost za naknadu štete zbog lekarske greške potrebno je da se utvrdi postojanje lekarske greške, kao i uzročno-posledična veza između učinjene lekarske greške i nastale štete, postojanje odgovornosti lekara za učinjenu grešku, odnosno da li bi do štete došlo da se lekar ponašao u skladu sa zahtevima medicinske struke.

SPOREDNI TROŠKOVI KREDITA I PRAKSA EVROPSKOG SUDA PRAVDE – NKOSK

OGLEDI

OBLIGACIONO PRAVO

UDK:340.142:[347.447.63:336.717.5(4-672EU)
COBISS.SR-ID 70548233

SPOREDNI TROŠKOVI KREDITA I PRAKSA EVROPSKOG SUDA PRAVDE
– NKOSK

* Džebo Z. Peđa, advokat iz Beograda.

Rezime: U moru sporova između korisnika kredita i poslovnih banaka, koji se vode pred gotovo svim sudovima u Republici Srbiji, pored onih koji zauzimaju najviše prostora a tiču se troškova obrade kredita, jesu oni koji za predmet imaju troškove osiguranja kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita sa hipotekom. Iako, što se tiče predmetnih sporova postoji ogromna sudska praksa svih sudova, preko prvostepenih, drugostepenih, pa i do samog Vrhovnog kasacionog suda, ovo pitanje i dalje ostaje nerešeno u konačnom smislu. Sagledavajući sveukupnu sudsku praksu, stiče se utisak da ista pati od nedostatka konačne slike, odnosno ista se nikako ne uklapa u teorijske osnove obligacionog prava, koja svoje uporište mora da ima i u praksi evropskog prava. Cilj ove analize je zapravo, da se kroz sudsku praksu nacionalnih sudova i praksu Evropskog suda pravde, da odgovor na postavljeno sporno pravno pitanje u sporovima u vezi sa troškovima osiguranja kredita (NKOSK). Zapravo, ovo je pokušaj, da se na prvi pogled komplikovani sporovi svedu na jednostavnu teorijsku osnovu koja daje odgovor ne samo na predmet ove analize već na sve sporove između korisnika i banaka.
Ključne reči: ugovor o kreditu, Evropski sud pravde (ESP), načelo transparentnosti, prosto jezičko tumačenje, načelo autonomije volje, Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita (NKOSK), troškovi osiguranja potraživanja, glavna i sporedna obaveza, preuzimanje ispunjenja, sredstvo obezbeđenja.

Pravo banke na naplatu troškova kredita

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo banke na naplatu troškova kredita

Banka ima pravo na naplatu troškova i bankarskih usluga u vezi sa realizacijom kredita (troškovi obrade, praćenja i administriranja kredita), ali odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da plati banci administrativne troškove na dan puštanja kredita u tečaj, pravno je valjana samo pod uslovom da su isti jasno predočeni korisniku u predugovornoj fazi, a njihova naplata prikazana kroz obračun efektivne kamatne stope, tako da korisnik nijednog trenutka ne bude u zabludi o kojim troškovima se radi.

Naknada vrednosti plodova od korišćenja tuđe nepokretnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada vrednosti plodova od korišćenja tuđe nepokretnosti

Za odlučivanje o tužbenom zahtevu za naknadu vrednosti plodova od korišćenja tuđe nepokretnosti, bitna je činjenica savesnost tuženih korisnika i vreme njihove državine predmetne nepokretnosti.

1 2 3 90