Category Archives for "Obligaciono pravo"

Pravo osiguravača na regres isplaćene štete

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo osiguravača na regres isplaćene štete

Osiguravač koji naknadi štetu trećim licima ima pravo regresa, potpunog ili delimičnog, od lica koje je skrivilo štetu ili doprinelo nastanku štete, kao i od njihovog osiguravača.

Pravo banke na naplatu troškova obrade kredita

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo banke na naplatu troškova obrade kredita

Bez obzira na to da li su troškovi kredita iskazani u procentu, fiksnom iznosu ili kombinacijom tih metoda, banka je, u skladu sa opštim načelima ugovornog prava, dužna da podatke o troškovima navede u ponudi, tako da klijentu bude jasno predočena buduća obaveza na jasan i nedvosmislen način.

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

OBLIGACIONO PRAVO

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Poverilac čije je potraživanje dospelo za isplatu i bez obzira kad je nastalo, može pobijati pravnu radnju svog dužnika koja je preduzeta na štetu poverioca, a kod besplatnih raspolaganja i sa njima izjednačenih pravnih radnji, smatra se da je dužnik znao da preduzetim raspolaganjem nanosi štetu poveriocima i za pobijanje tih radnji ne zahteva se da je trećem licu to bilo poznato ili moglo biti poznato.

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava

OBLIGACIONO PRAVO

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava

Kod prenosa prava svojine na nepokretnosti, po osnovu ugovora o kupoprodaji, zakonski obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prodavac, a odnos između kupca i prodavca kao ugovornih strana povodom toga ko će u krajnjoj liniji snositi ovu obavezu nije regulisan Zakonom o porezu na imovinu, te predstavlja volju samih ugovornih strana.

Rok u kojem hipotekarni poverilac može pristupiti prodaji hipotekovane nepokretnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Rok u kojem hipotekarni poverilac može pristupiti prodaji hipotekovane nepokretnosti

Hipotekarni poverilac je ovlašćen na prodaju hipotekovane nepokretnosti ukoliko dužnik ne isplati dug do pravnosnažnog rešenja o zabeležbi hipotekarne prodaje.

1 2 3 73