Category Archives for "Obligaciono pravo"

Zastarelost potraživanja naknade štete za duševne bolove zbog umanjenja opšte životne aktivnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade štete za duševne bolove zbog umanjenja opšte životne aktivnosti

Rok zastarelosti potraživanja naknade štete za duševne bolove zbog umanjenja opšte životne aktivnosti počinje da teče od dana kada je dijagnostikovana bolest iz akutne faze prešla u hroničnu, jer je reč o psihičkom oboljenju koje može da zahteva dugogodišnje lečenje, pa nekad i doživotno.

Ugovor o kupoprodaji tuđe stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o kupoprodaji tuđe stvari

Kada je predmet ugovora o kupoprodaji tuđa stvar, to nije razlog za apsolutnu ništavost ugovora, pošto prodaja tuđe stvari obavezuje ugovarače.

Obračun kamate konformnom metodom

OBLIGACIONO PRAVO

Obračun kamate konformnom metodom

Obračun kamate konformnom metodom i pripisivanje kamate glavnom dugu praktično predstavlja obračun kamate na kamatu, a što je suprotno članu 279. stav 1. ZOO i suštini zakonske zatezne kamate, koja se od pretpostavljene štete pretvara u novčanu kaznu, čija visina znatno premašuje pretrpljenu stvarnu štetu, što nije dozvoljeno.

Zastarelost – održavanje zgrade

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost – održavanje zgrade

Novčano potraživanje nastalo iz odnosa održavanja zgrade zastareva prema dužniku – vlasniku stana u opštem zastarnom roku.

Naknada štete u vidu izmakle koristi

OBLIGACIONO PRAVO

 

Naknada štete u vidu izmakle koristi

Izmakla korist je vid materijalne štete koju oštećeni trpi zbog štetnikove radnje ili propuštanja, a koju je mogao realizovati da nije bilo štetne radnje, pri čemu nije merodavno ono što sam oštećeni očekuje, nego objektivna mogućnost sticanja dobiti, prema redovnom toku stvari ili prema posebnim okolnostima.

1 2 3 96