Tag Archives for " duševni bolovi zbog naruženosti "

Naknada nematerijalne štete u vidu pretrpljenih duševnih bolova zbog naročito teškog invaliditeta člana porodice

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete u vidu pretrpljenih duševnih bolova zbog naročito teškog invaliditeta člana porodice

U slučaju naročito teškog invaliditeta nekog lica sud može dosuditi njegovom bračnom drugu, deci i roditeljima pravičnu novčanu naknadu za njihove duševne bolove.

Srednji stepen naruženosti i duševni bol

OBLIGACIONO PRAVO

Srednji stepen naruženosti i duševni bol

Kada je u toku postupka utvrđeno da je tužilac kao učesnik u saobraćajnoj nezgodi, u kojoj nema njegovog doprinosa, zadobio telesne povrede, a veštačenjem je utvrđeno postojanje srednjeg stepena naruženosti, potrebno je ispitati i oceniti da li je oštećeni usled toga pretrpeo i u kojoj meri duševne bolove.

Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog naruženosti lakog stepena

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog naruženosti lakog stepena

Kada je pas lutalica ujeo tužilju za nogu, ona nema pravo na naknadu nematerijalne štete za duševne bolove ako je naruženost lakog stepena, a postoje samo duševne patnje lakog intenziteta.