Category Archives for "03"

Zastarjelost prava na potraživanje

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Zastarjelost prava na potraživanje

Došlo je do povrede apelanticinog prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine u situaciji kada je Vrhovni sud zaključio da je, u smislu odredbe člana 373. Zakona o obligacionim odnosima, zastarjelo samo pravo iz kojeg proističu povremena potraživanja, a povremena potraživanja u konkretnom slučaju proizlaze iz prava vlasništva kao apsolutnog stvarnog prava koje ne zastarijeva.

Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

RADNO PRAVO

Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

Radni odnos zasnovan na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme, ako zaposleni nastavi da radi najmanje pet radnih dana po isteku roka na koji je zasnovan radni odnos.

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

Kada je okrivljeni kao investitor u toku 2017. i 2018. godine gradio građevinski objekat bez građevinske dozvole, shodno članu 208a stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji, učinio je prekršaj, a ne krivično delo građenje bez građevinske dozvole.

Prinudna naplata odobrenog zajma od zarade zaposlenog

RADNO PRAVO

Prinudna naplata odobrenog zajma od zarade zaposlenog

Iznos odobrenog zajma poslodavac može, uz pristanak zaposlenog, odbiti samo od njegove zarade, ali ne i od otpremnine, čak ni u slučaju da se zaposleni sa tim saglasio.

Tehnološki višak

RADNO PRAVO

Tehnološki višak

Propust poslodavca da, u smislu člana 153. stav 1. tačka 3. Zakona o radu, donese program rešavanja viška zaposlenih kojima prestaje radni odnos zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena, čini nezakonitim rešenje o otkazu ugovora o radu.

1 2 3 79