Category Archives for "03"

Raskid ugovora o stambenom kreditu sa valutnom klauzulom zbog promenjenih okolnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora o stambenom kreditu sa valutnom klauzulom zbog promenjenih okolnosti

Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu sa valutnom klauzulom može da se raskine zbog bitno promenjenih okolnosti, kada nakon zaključenja ugovora i nezavisno od volje ugovarača nastupe okolnosti koje nisu rezultat aktivnosti ugovornih strana već je reč o teško predvidivim okolnostima, ako iste znatno otežavaju ispunjenje ugovora ili dovode u pitanje njegovu svrhu, ako se njihovo dejstvo nije moglo izbeći ili otkloniti, ali pre prestanka važenja ugovora ili po ispunjenju ugovorne obaveze.

Neostvarivanje rezultata rada kao razlog za otkaz ugovora o radu

RADNO PRAVO

Neostvarivanje rezultata rada kao razlog za otkaz ugovora o radu

U slučaju otkaza ugovora o radu iz razloga što zaposleni ne ostvaruje potrebne rezultate u radu, neophodno je da pre toga poslodavac na pouzdan način utvrdi da zaposleni ne ostvaruje predviđene rezultate rada, te da mu da instrukcije i pismeno upozorenje o toj okolnosti, sa ostavljanjem određenog roka za poboljšanje radnog učinka.

Blagovremenost žalbe i pogrešna poukao pravnom leku

USTAVNO PRAVO

Blagovremenost žalbe i pogrešna poukao pravnom leku

U slučaju kada je sud stranci dao pogrešnu pouku o dužini žalbenog roka, mora da se prihvati onaj rok koji je za stranku povoljniji, bez obzira na to da li se radi o stranci koja je vična pravu ili ne, jer zbog grešaka suda stranka ne sme da trpi štetne posledice.

Nadoknada štete zbog rušenja poslovnog objekta

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Nadoknada štete zbog rušenja poslovnog objekta

Osporenim odlukama nije prekršeno pravo apelanata na pravično suđenje iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi na potpuno i pravilno utvrđeno činjenično stanje primijenili relevantne odredbe materijalnog prava na način koji ne ostavlja utisak proizvoljne ili pogrešne primjene prava.

Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada profesionalnom vojnom licu i civilnom licu na službi u Vojsci Srbije

RADNO PRAVO

Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada profesionalnom vojnom licu i civilnom licu na službi u Vojsci Srbije

Profesionalnom vojnom licu i civilnom licu na službi u Vojsci Srbije, kome je mesto stanovanja udaljeno od mesta rada više od dva kilometra, pripada naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada, do visine cene mesečne pretplatne karte u gradskom, prigradskom i međugradskom saobraćaju.

Pravo na otpremninu vojnim licima na službi u Vojsci Srbije

RADNO PRAVO

Pravo na otpremninu vojnim licima na službi u Vojsci Srbije

Oficiru, podoficiru i profesionalnom vojniku u radnom odnosu na određeno vreme u Vojsci Srbije, kojima prestane služba istekom ugovorenog roka, ili zbog toga što su oglašeni nesposobnim za dužnost za koju su primljeni na određeno vreme ili ako im služba u Vojsci Srbije prestane zbog ukidanja formacijskog mesta, pripada otpremnina u visini bruto plate koja bi im pripadala u poslednjem mesecu pre prestanka službe, zavisno od vremena provedenog u službi.

1 2 3 59