Category Archives for "Procesno pravo"

Mesna nadležnost za suđenje u sporovima protiv pravnih lica

PROCESNO PRAVO

Mesna nadležnost za suđenje u sporovima protiv pravnih lica

Za suđenje u sporovima protiv pravnih lica, opšte mesno nadležan je sud na čijem se području nalazi njihovo sedište, a za suđenje u sporovima protiv pravnog lica koje ima ogranak izvan svog sedišta, ako spor proizlazi iz pravnog odnosa tog ogranka, pored suda opšte mesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem se području nalazi taj ogranak.

Zastarelost plaćanja takse na tužbu

 

PROCESNO PRAVO

Zastarelost plaćanja takse na tužbu

Obaveza plaćanja takse za tužbu nastaje za taksenog obveznika – tužioca, danom predaje tužbe nadležnom sudu, a zastarelost nastupa u roku od tri godine po isteku kalendarske godine u kojoj je nastala taksena obaveza.

Obustava izvršnog postupka

PROCESNO PRAVO

Obustava izvršnog postupka

Javni izvršitelj ne može da obustavi izvršni postupak ako nije doneo zaključak o određivanju predujma i obavestio izvršnog poverioca o nameri da će preduzeti jednu izvršnu radnju u svim postupcima.

Ovlašćenje advokatskog pripravnika da zamenjuje advokata

PROCESNO PRAVO

Ovlašćenje advokatskog pripravnika da zamenjuje advokata

Ovlašćenje advokatskog pripravnika da zamenjuje advokata u parnici ne zasniva se na punomoćju datom od strane advokata, niti na punomoćju datom od strane stranke, već na činjenici da je upisan u imenik advokatskih pripravnika i da se radi o advokatu kod koga obavlja pripravničku praksu.

1 2 3 143