Category Archives for "Procesno pravo"

Tarifiranje preduzetih radnji kada je postupak u prekidu

PROCESNO PRAVO
Tarifiranje preduzetih radnji kada je postupak u prekidu
Advokat zna da se tokom prekida postupka ne mogu izvoditi dokazi i preduzimati dokazne radnje, pa je tako znao i da svi njegovi podnesci nemaju nikakvo dejstvo, shodno čemu okrivljeni nema pravo na naknadu troškova za preduzete radnje tokom prekida postupka.

Rok za podnošenje predloga za ponavljanje postupka

PROCESNO PRAVO

Rok za podnošenje predloga za ponavljanje postupka

Objektivni rok od pet godina za podnošenje predloga za ponavljanje postupka iz razloga predviđenog članom 422. tačka 4. ZPP počinje teći od dana dostavljanja pravnosnažne sudske odluke parničnim strankama.

Rešavanje spora radi utvrđenja ništavosti odredbe ugovora o kreditu, koji je zaključen između banke i registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

PROCESNO PRAVO

Rešavanje spora radi utvrđenja ništavosti odredbe ugovora o kreditu, koji je zaključen između banke i registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

Spor radi utvrđenja ništavosti odredbe ugovora o kreditu, koji je zaključen između banke i registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, nema karakter privrednog spora, pa je isključena nadležnost privrednog suda.

Naplata zakonske kamate na dospele rate zakonskog izdržavanja

PROCESNO PRAVO
Naplata zakonske kamate na dospele rate zakonskog izdržavanja

Izvršni poverilac nema pravo na naplatu zakonske kamate na dospele rate zakonskog izdržavanja ukoliko mu zakonska kamata nije dosuđena izvršnom ispravom.

1 2 3 139