Tag Archives for " kazna zatvora "

Nadležnost za upućivanje osuđenog na izvršenje kazne zatvora za učinjeni privredni prestup

PROCESNO PRAVO

Nadležnost za upućivanje osuđenog na izvršenje kazne zatvora za učinjeni privredni prestup

Pravilo iz člana 54. ZIKS, o nadležnosti osnovnog suda za upućivanje osuđenog na izvršenje kazne zatvora, odnosi se i na odluke privrednog suda kojim je odgovornom licu izrečena kazna zatvora za učinjeni privredni prestup.

Višestruki povrat

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Višestruki povrat

Kod činjenice da je okrivljeni do sada dva puta osuđivan na kazne zatvora preko jedne godine zbog umišljajnog izvršenja krivičnih dela, kao i da od otpuštanja okrivljenog sa izdržavanja kazne po ranijoj presudi pa do izvršenja predmetnog krivičnog dela nije proteklo pet godina, bez obzira na sve olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenog, zbog nespornog višestrukog povrata sud je u obavezi da okrivljenom izrekne kaznu zatvora iznad polovine raspona propisane kazne za krivično delo.

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela počinje teći od momenta kada je preduzeta radnja poslednjeg dela koje je obuhvaćeno produženim krivičnim delom, a rok se određuje prema pravnoj kvalifikaciji koja je prihvaćena za produženo krivično delo.

Višestruki povrat i primena blažeg zakona

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Višestruki povrat i primena blažeg zakona

Kada je okrivljeni, koji je ranije više puta osuđivan, više radnji krivičnog dela preduzeo pre stupanja na snagu zakonske odredbe koja se odnosi na višestruki povrat a samo jednu radnju izvršenja nakon stupanja na snagu odredbe člana 55a KZ za okrivljenog je blaži zakon koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela.