Tag Archives for " obeležje krivičnog dela "

Nasilničko ponašanje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilničko ponašanje

Kada je u ugostiteljskom objektu došlo do verbalne rasprave između okrivljenog i oštećenog uz prisustvo svedoka, a potom su zajedno iz objekta izašli, pa je okrivljeni rukama i nogama udarao oštećenog po telu i naneo mu lake telesne povrede, a tom delu događaja svedoka nije bilo, ukoliko smatra da su u radnjama okrivljenog ostvareni elementi krivičnog dela nasilničko ponašanje prvostepeni sud to mora jasno da obrazloži.

Obeležje krivičnog dela kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Obeležje krivičnog dela kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne

Okolnost da je okrivljeni izvršio šest krivičnih dela građenje bez građevinske dozvole iz člana 219a stav 3. u vezi stava 2. KZ, očigledno prevazilazi meru koja je potrebna za postojanje instituta produženog krivičnog dela, zbog čega se ista može ceniti kao otežavajuća okolnost pri odmeravanju kazne okrivljenom.

Privatna tužba

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Privatna tužba

U situaciji kada se sprovede krivični postupak po optužnom aktu javnog tužioca za krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, a sud nakon održanog glavnog pretresa na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja oceni da se u radnjama okrivljenog stiču zakonska obeležja krivičnog dela koje se goni po privatnoj tužbi, izjava oštećenog data u krivičnom postupku da se pridružuje krivičnom gonjenju, smatraće se izjavom za nastavljanje postupka za krivično delo za koje se goni po privatnoj tužbi.

Nedozvoljena trgovina

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedozvoljena trgovina

Kod osnovnog oblika krivičnog dela nedozvoljena trgovina “veća vrednost“ postoji kada vrednost prelazi novčani iznos od 300.000,00 (tristotinehiljada) dinara.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Optužba nije prekoračena ukoliko se prilikom izmene nekih činjenica iz opisa dela prvostepeni sud kreće u granicama činjenica i okolnosti sadržanih u optužbi.

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela kao otežavajuća okolnost

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela kao otežavajuća okolnost

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela ne može se uzeti u obzir i kao otežavajuća, odnosno olakšavajuća okolnost, izuzev ako prelazi meru koja je potrebna za postojanje krivičnog dela ili određenog oblika krivičnog dela ili ako postoje dve ili više ovakvih okolnosti, a samo jedna je dovoljna za postojanje težeg, odnosno lakšeg oblika krivičnog dela.

Opis dela u optužnici mora biti precizan

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Opis dela u optužnici mora biti precizan

Opis dela u optužnici mora biti takav da je jasno šta se okrivljenom stavlja na teret, kako u pogledu radnji izvršenja, posledica krivičnog dela, objektivnog uslova inkriminacije i kvalifikatornih okolnosti, tako i u pogledu krivice okrivljenog.