Tag Archives for " veštačenje "

Veštačenje

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Veštačenje

Veštaci saobraćajno-tehničke struke nisu ovlašćeni da utvrđuju činjenično stanje odnosno da se bave pravnim, već samo saobraćajno-tehničkim pitanjima, a utvrđivanje činjeničnog stanja je u nadležnosti suda.

Veštačenje bez prisustva stručnog savetnika odbrane

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Veštačenje bez prisustva stručnog savetnika odbrane

Kada je veštačenje obavljeno bez prisustva stručnog savetnika odbrane, ne radi se o dokazu na kojem se presuda ne može zasnivati, odnosno o nezakonitom dokazu.

Sprovođenje veštačenja u fazi istrage

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Sprovođenje veštačenja u fazi istrage

Kada je zahtev za veštačenje podnet od ovlašćenih službenih lica policije u fazi istrage, a ne postoji akt javnog tužioca da im je to povereno u smislu člana 299. stav 4. ZKP, zapisnik o veštačenju ne može se smatrati dokazom koji je izveden u skladu sa odredbama ZKP, pa se na istom ne može zasnivati sudska odluka.

Naknada plate i pripadajućih doprinosa

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Naknada plate i pripadajućih doprinosa

Postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je Sud BiH, pri donošenju svoje odluke kojom je potvrdio drugostepenu odluku u pogledu dijela tužbenog zahtjeva apelanta, proizvoljno primijenio odredbu člana 144. stav (1) Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine kada je tuženu obavezao da apelantu naknadi plate i pripadajuće doprinose do dana vještačenja, iako je citiranom odredbom propisano da se dosuđuju potraživanja koja su dospjela do zaključenja glavne rasprave.

Odbijanje pojedinih dokaznih predloga

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbijanje pojedinih dokaznih predloga

Kada dokazni predlozi okrivljenog bez obzira na sadržinu ne bi imali uticaj na drugačiju odluku suda u krivičnopravnoj stvari, pravilan je stav prvostepenog suda da se ti predlozi odbiju jer bi samo vodili odugovlačenju postupka i stvaranju bespotrebnih troškova.

Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje (u vezi sa rezultatima DNK veštačenja)

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje (u vezi sa rezultatima DNK veštačenja)

Kod činjenice da je samo na tri od 12 metaka – pronađenih čaura na licu mesta pronađen biološki materijal okrivljenog za sada ne dozvoljava mogućnost da se do stepena izvesnosti može odbaciti njegova odbrana.

1 2 3 5