Tag Archives for " veštačenje "

Omogućavanje uživanja opojnih droga – posebna krivična dela i zajedničke radnje okrivljenih

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Omogućavanje uživanja opojnih droga – posebna krivična dela i zajedničke radnje okrivljenih

Kada je drugookrivljena zajedno i po prethodnom dogovoru sa prvookrivljenim donela u stan roditelja prvookrivljenog opojnu drogu amfetamin i istu dala prvookrivljenom radi uživanja, a prvookrivljeni je njoj stavio na raspolaganje prostorije stana ali i pojedine uređaje u stanu – frižider radi odlaganja amfetamina, tada je svako od okrivljenih izvršio po jedno krivično delo omogućavanja uživanja opojnih droga.

Naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah

Kada je tužilac kao posledicu saobraćajne nezgode, trpeo strah jakog intenziteta i u trajanju od dva minuta, ima pravo na naknadu nematerijalne štete za pretrpljeni strah bez obzira što nije zadobio nikakve telesne povrede.

Šumska krađa

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Šumska krađa

Da bi postojala krivična odgovornost okrivljenih za krivično delo šumska krađa potrebno je veštačenjem od strane veštaka geometra utvrditi da li je seča stabala izvršena na parcelama oštećenih a veštačenjem od strane veštaka šumarske struke potom nužno je utvrditi količinu oborenih stabala.

Odgovornost za štetu nastalu od opasne stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za štetu nastalu od opasne stvari

Za štetu nastalu od opasne stvari, pored vlasnika stvari odgovara i lice kome je stvar poverena na upotrebu ili lice koje je inače dužno da je nadgleda.

Presuda zbog izostanka

PROCESNO PRAVO

Presuda zbog izostanka

Ako se tužbenim zahtevom zahteva isplata od tuženika naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih bolova i straha, a uz tužbu su priloženi izveštaji lekara specijalista, to je sporna visina nastale štete s obzirom da je u tužbi predloženo veštačenje od strane veštaka medicinske struke, pa nema uslova za donošenje presude zbog izostanka.

Naknada materijalne štete utvrđena veštačenjem i zakonska zatezna kamata

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete utvrđena veštačenjem i zakonska zatezna kamata

Kada je veštačenjem utvrđena visina materijalne štete, zakonska zatezna kamata na dosuđeni iznos materijalne štete dosuđuje se od obavljenog veštačenja a ne od podnošenja tužbe.

Politrauma tela i multiple povrede u parničnom postupku

UDK: 340.66:656.1
347.948:656.1
347.513:656.1

POLITRAUMA TELA I MULTIPLE POVREDE U PARNIČNOM POSTUPKU
Prim. dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak.

Rezime: Sve veća stopa traumatizma, posebno politrauma, vodeći su problemi savremenog zdravstva. Temperament i ambicioznost čoveka često prelaze realne mogućnosti njegovog biološkog sastava.
Povećanje broja saobraćajnih nezgoda danas predstavlja najvažniji uzrok nasilnog oštećenja zdravlja, što nameće potrebu zajedničkog multidisciplinarnog, tj. saobraćajno-tehničkog i sudskomedicinskog veštačenja. Smatra se da se svakih 15 sekundi negde u svetu dogodi jedna saobraćajna nezgoda.
Međunarodno udruženje za saobraćajnu medicinu objavilo je da je tokom poslednja dva veka u saobraćaju povređeno oko 350 miliona stanovnika, a oko šest miliona je poginulo. Povrede u saobraćaju bile su deseti vodeći uzrok smrti, odgovoran za 2,2% svih smrti i blizu 3% svih invaliditeta u svetu. Radi bolje ilustracije, ratne ozlede, kao uzrok smrtnosti, nalaze se na 21. mestu. Do visoke smrtnosti stradalih u saobraćaju dolazi pretežno zbog multiplih kranio-cerebralnih povreda i politrauma.
Smatra se da su povrede u saobraćaju uzrok u oko 80%, a povrede na radu u oko 6% u ukupnom broju politrauma. Preostalih 14% politrauma uzrokuju svi drugi etiološki činioci. Smrtnost je kao posledica politraume visoka i kreće se 30–70%.
Ključne reči: saobraćajna trauma, miltiple povrede, posledice i komplikacije, nematerijalna šteta, veštačenje.