Tag Archives for " pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje "

Priznavanje prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje

UPRAVNO PRAVO

Priznavanje prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje

U postupku odlučivanja o pravu osiguranika na novčanu naknadu za telesno oštećenje, pitanje pozivanja osiguranika na pregled od strane drugostepenog organa veštačenja uređeno je tako da predstavlja stvar procene, a ne obavezu tog organa da osiguranika pozove na pregled pre davanja mišljenja o ispunjenosti uslova za priznavanje prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje.

Pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje

UPRAVNO PRAVO

Pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje

Licu kod koga je telesno oštećenje prouzrokovano bolešću, a ne povredom na radu ili profesionalnom bolešću, bez obzira na utvrđeni procenat telesnog oštećenja, ne može se priznati pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje.

Srednji stepen naruženosti i duševni bol

OBLIGACIONO PRAVO

Srednji stepen naruženosti i duševni bol

Kada je u toku postupka utvrđeno da je tužilac kao učesnik u saobraćajnoj nezgodi, u kojoj nema njegovog doprinosa, zadobio telesne povrede, a veštačenjem je utvrđeno postojanje srednjeg stepena naruženosti, potrebno je ispitati i oceniti da li je oštećeni usled toga pretrpeo i u kojoj meri duševne bolove.