Tag Archives for " upravljanje motornim vozilom "

Ugrožavanje javnog saobraćaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Ugrožavanje javnog saobraćaja

Kada na spornoj raskrsnici puteva kritičnog dana nije postojao saobraćajni znak „STOP“ jer je prethodno uklonjen, tada je okrivljeni kao vozač i učesnik u saobraćaju dužan da poštuje „pravilo desne strane“, pa iako postoji odgovornost upravljača puta zbog toga što nije postavio ponovo isti saobraćajni znak, ta okolnost ne isključuje krivičnu odgovornost okrivljenog za učinjeno krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Optužba nije prekoračena ukoliko se prilikom izmene nekih činjenica iz opisa dela prvostepeni sud kreće u granicama činjenica i okolnosti sadržanih u optužbi.

Odgovornost za prouzrokovanu štetu radnjom koja nije prekršaj

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za prouzrokovanu štetu radnjom koja nije prekršaj

Činjenica da je neko lice pravnosnažnom prekršajnom presudom oslobođeno krivice da je prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu ne predstavlja samo po sebi osnov za potraživanje naknade štete od drugog učesnika u saobraćajnoj nezgodi, a ne predstavlja ni smetnju da sud u parničnom postupku utvrđuje građanskopravnu odgovornost za prouzrokovanu štetu.

Zabrana upravljanja motornim vozilom

PREKRŠAJNO PRAVO

Zabrana upravljanja motornim vozilom

Okolnost da je okrivljenom oduzeta vozačka dozvola, a da je isti nakon toga upravljao motornim vozilom u javnom saobraćaju i na taj način učinio prekršaj, isključuje mogućnost da je okrivljeni istom prilikom izvršio prekršaj vezan za nepoštovanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom.

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

Ukoliko je optužnim aktom stavljeno na teret optuženom da je u svojstvu vozača izvršio više propusta koji su doveli do nastupanja saobraćajne nezgode, prvostepeni sud ne mora da u izreci presude obuhvati sve te propuste već samo pojedine za koje smatra da su uzrokovali nastanak saobraćajne nezgode, što je dužan da detaljno obrazloži.

Upravljanje motornim vozilom za vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom

PREKRŠAJNO PRAVO

Upravljanje motornim vozilom za vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom

Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom teče od dana dostavljanja saopštenja o vremenu trajanja izrečene mere.