Tag Archives for " telesna povreda "

Zlostavljanje i mučenje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zlostavljanje i mučenje

Kada je tokom postupka nesporno utvrđeno da su okrivljeni kao policijski službenici postupali na način kojim se vređa ljudsko dostojanstvo prema oštećenom, u njihovim radnjama stiču se svi subjektivni i objektivni elementi krivičnog dela zlostavljanje i mučenje iz člana 137. stav 3. u vezi stava 1. KZ jer tokom postupka nije utvrđeno da su okrivljeni primenom sile naneli veliki bol i teške patnje oštećenom.

Srednji stepen naruženosti i duševni bol

OBLIGACIONO PRAVO

Srednji stepen naruženosti i duševni bol

Kada je u toku postupka utvrđeno da je tužilac kao učesnik u saobraćajnoj nezgodi, u kojoj nema njegovog doprinosa, zadobio telesne povrede, a veštačenjem je utvrđeno postojanje srednjeg stepena naruženosti, potrebno je ispitati i oceniti da li je oštećeni usled toga pretrpeo i u kojoj meri duševne bolove.

Šteta kao izvor nastanka obaveze u obligacionom pravu

UDK: 347.426

ŠTETA KAO IZVOR NASTANKA OBAVEZE U OBLIGACIONOM PRAVU
Maja Gluščević, advokatski pripravnik.

Rezime: Šteta je institut obligacionog prava, koja je veoma široko, ali precizno regulisana Zakonom o obligacionim odnosima i ujedno predstavlja kompleksno pitanje kako u teoriji tako i u praksi, jer upravo najveći broj parnica nastaje zbog prouzrokovanja štete i to kako materijalne, tako i nematerijalne.

Ključne reči: Zakon o obligacionim odnosima, šteta, naknada štete, nematerijalna šteta, telesna povreda, telesno oštećenje, smrt, povreda časti, širenje neistinitih navoda.