Tag Archives for " naknada štete u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa "

Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa

U slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa, zaposleni ima pravo na naknadu štete u vidu izgubljene zarade i na uplatu pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period u kome nije radio.

Atrakcija nadležnosti privrednog suda za odlučivanje u sporovima za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Atrakcija nadležnosti privrednog suda za odlučivanje u sporovima za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

Pokretanjem postupka likvidacije ne nastupa atrakcija stvarne nadležnosti privrednog suda za donošenje odluke po tužbenom zahtevu zaposlenog za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa i isplatu paušalne naknade umesto vraćanja na rad.

Naknada štete u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Naknada štete u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa

Kada sud donese odluku kojom je utvrđeno da je zaposlenom radni odnos prestao nezakonito, poslodavac je u obavezi da zaposlenom isplati naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja mu po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu pripadaju, kao i da mu uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje, a naknada štete se umanjuje za iznos prihoda koje zaposleni ostvari po osnovu rada po prestanku radnog odnosa.