Category Archives for "01"

Produženje pritvora nakon ukidanja prvostepene presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora nakon ukidanja prvostepene presude

Kod činjenice da je okrivljeni opravdano sumnjiv da je izvršio dva krivična dela razbojništva, da iz izveštaja iz kaznene evidencije proizlazi da je tri puta osuđivan, da je predmetna krivična dela za koja je opravdano sumnjiv izvršio u vreme proveravanja po presudi nadležnog suda iz 2016. godine, da je bez imovine i stalnog zaposlenja, sve navedene okolnosti u međusobnoj povezanosti predstavljaju osobite okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni ukoliko se nađe na slobodi, u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Jači pravni osnov za sticanje prava svojine kod višestruke prodaje istog stana

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Jači pravni osnov za sticanje prava svojine kod višestruke prodaje istog stana

U situaciji kada su kod dvostruke prodaje istog stana oba kupca (i prethodni i kasniji) savjesni, jači pravni osnov za sticanje prava svojine ima kupac koji se upisao u katastar nepokretnosti, bez obzira što je stan u državini drugog kupca, a kada nijedan kupac nije upisan u katastar nepokretnosti, jači pravni osnov ima kupac koji se nalazi u posjedu stana.

Početak toka zakonskih zateznih kamata

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Početak toka zakonskih zateznih kamata

Nema povrede prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada u obrazloženju osporene odluke nema ničega što ukazuje na proizvoljnu primjenu relevantnih propisa na štetu apelantice, te kada je redovan sud za svoju odluku dao veoma jasne i argumentovane razloge.

Tužba za utvrđenje ništavosti pravnog posla

PROCESNO PRAVO

Tužba za utvrđenje ništavosti pravnog posla

Ako se tužbenim zahtevom traži utvrđenje ništavosti, sud ispituje samo postojanje razloga za apsolutnu ništavost zaključenog pravnog posla, a razlozi relativne ništavosti utvrđuju se samo po zahtevu stranke za poništaj pravnog posla i to samo razlozi na koje stranka sama ukazuje i za koje je teret dokazivanja na podnosiocu zahteva.

Prigovor protiv rešenja kojim je odlučeno o zahtevu za otklanjanje nepravilnosti u postupku izvršenja

USTAVNO PRAVO

Prigovor protiv rešenja kojim je odlučeno o zahtevu za otklanjanje nepravilnosti u postupku izvršenja

Rešenje sudije pojedinca kojim je odlučeno o zahtevu za otklanjanje nepravilnosti u postupku izvršenja, predstavlja akt suda kojim se odlučuje o pravima i obavezama učesnika u izvršnom postupku, i protiv takvog rešenja može se izjaviti prigovor.

Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

Da li javni beležnik može da sačini ili potvrdi založnu izjavu u zakonom propisanoj formi koja se daje radi obezbeđenja ugovora o zakupu kao akcesorni pravni posao?
Bliže objašnjenje: Ugovarači su zaključili ugovor o zakupu na duži period. Zakupac je po osnovu navedenog ugovora zakupodavcu unapred isplatio na ime zakupnine novčani iznos za ugovoreni period za koji je zaključen ugovor. Od dobijenog novca zakupodavac se obavezao da će sagraditi objekat koji je predmet zakupa. Da li zakupac može obezbediti svoje potraživanje (novčani iznos dat unapred) založnom izjavom kojom zakupodavac zalaže objekat u izgradnji povodom koga je zaključen ugovor o zakupu?

1 2 3 58