Category Archives for "01"

Nedavanje izdržavanja

KRIVIČNO PRAVO

MATERIJALNO PRAVO

Nedavanje izdržavanja

Obaveza davanja izdržavanja koja je utvrđena u izvršnoj sudskoj odluci ili poravnanju podrazumeva stalnost obezbeđivanja novčanog iznosa dosuđenog na ime izdržavanja, pa lice koje je dužno da daje izdržavanje nema mogućnosti da proizvoljno odlučuje o tome koliko, kada i na koji način će to učiniti.

Građenje bez građevinske dozvole

KRIVIČNO PRAVO

MATERIJALNO PRAVO

Građenje bez građevinske dozvole

Ne radi se o presuđenoj stvari kada je presudom prekršajnog suda optuženi oglašen krivim samo zato što je otpočeo izgradnju objekata bez građevinske dozvole, a nastavak započete gradnje nakon donošenja rešenja o obustavi radova predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela koje je optuženom stavljeno na teret optužnim predlogom i koje predstavlja bitan elemenat krivičnog dela u pitanju.

Osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za preduzetnike

UPRAVNO PRAVO

Osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za preduzetnike

Osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za preduzetnike, koji porez plaćaju na paušalno utvrđeni prihod, je paušalno utvrđen prihod na koji se plaća porez po zakonu koji uređuje porez na dohodak građana, s tim da mesečna osnovica doprinosa ne može biti niža od propisane najniže, niti viša od propisane najviše osnovice.

Ometanje pravde

KRIVIČNO PRAVO

MATERIJALNO PRAVO

Ometanje pravde

Izvršenje radnje krivičnog dela ometanje pravde iz člana 336b stav 2. KZ – uvredom ili na drugi način, mora imati za posledicu ometanje ili sprečavanje sudije u vršenju sudijske funkcije, a umišljaj okrivljenog bi trebalo upravo na to da bude usmeren.

ZLOUPOTREBA BOLOVANJA KROZ ZDRAVSTVENI SISTEM U BIH

OGLEDI BiH
UDK:331.32(497.6)
COBISS.SR-ID 138721545
ZLOUPOTREBA BOLOVANJA KROZ ZDRAVSTVENI SISTEM U BIH
* Damir Bilić, MA, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku.
Rezime: Stupanjem u radni odnos radnik dobija svoja prava i obaveze. Među njegova prava spada i opravdano odsustvo sa radnog mjesta usljed bolesti, takozvano bolovanje. Kultura zdravlja na radnom mjestu utiče na odluku koju će pojedinac donijeti u trenutku kada se bolest javi. Ukoliko se radi o hroničnoj ili akutnoj bolesti, on svojim izostankom sa posla štiti i sebe i svoje kolege. Međutim, ukoliko nije zaista bolestan, a kroz zdravstveni sistem dobije validan dokaz da jeste, na taj način čini štetu ne samo sebi, već cijelom kolektivu/firmi u kojoj je zaposlen. U ovom radu biće prikazani načini na koje se vrši zloupotreba bolovanja kroz zdravstveni sistem BiH te koje su posljedice toga.
Ključne riječi: posao, bolovanje, zloupotreba, zdravstvo.

Pravo na refakciju poreza na dodatu vrednost tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

USTAVNO PRAVO

Pravo na refakciju poreza na dodatu vrednost tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

Pravo na refakciju PDV imaju tradicionalne crkve i verske zajednice za dobra i usluge koje su neposredno povezani sa verskom delatnošću tradicionalnih crkava i verskih zajednica.

Ništav ugovor o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Ništav ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen u pismenom obliku, svojeručno potpisan od strane ugovarača i overen od strane sudije, koji je dužan da pre overe ugovora pročita strankama ugovor i da primaoca izdržavanja upozori da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u njegovu zaostavštinu i da se njome ne mogu namiriti nužni naslednici, a u suprotnom ugovor je ništav.

1 2 3 114