Tag Archives for " nezakonit ugovor o radu "

Ugovor o radu na određeno vreme

RADNO PRAVO

Ugovor o radu na određeno vreme

Ugovor o radu na određeno vreme, neprekidno ili sa prekidima, ne može trajati duže od 12 meseci, a ukoliko je zaposleni kod poslodavca obavljao istovrsne poslove u periodu dužem od 12 meseci, radni odnos na određeno vreme, istekom pet radnih dana u kojima je zaposleni nastavio da radi, po sili zakona prerasta u radni odnos na neodređeno vreme.

Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

RADNO PRAVO

Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

Ako je ugovor o radu na određeno vreme zaključen suprotno Zakonu o radu, ili ako zaposleni ostane da radi kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme.

Uspostavljanje radnog odnosa po stupanju na rad na osnovu nezakonitog ugovora o radnom angažovanju van radnog odnosa

RADNO PRAVO

Uspostavljanje radnog odnosa po stupanju na rad na osnovu nezakonitog ugovora o radnom angažovanju van radnog odnosa

Pravna fikcija o uspostavljanju radnog odnosa na neodređeno vreme u smislu člana 32. stav 2. Zakona o radu može biti primenjena i kad lice stupa na rad po nezakonitom ugovoru o radnom angažovanju van radnog odnosa.