Tag Archives for " pravna fikcija i pravna promena "

Poreska utaja i fiktivne, a ne falsifikovane fakture

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Poreska utaja i fiktivne, a ne falsifikovane fakture

Pravilno je prvostepeni sud utvrdio da u konkretnom slučaju nije bilo prometa robe i usluga, što čini fakture “fiktivnim”, a ne da su fakture falsifikovane, zbog čega nije dovedena u pitanje pravilnost zaključka prvostepenog suda da nikakvog prometa robe i usluga nije bilo.

Upis promene podataka u Registar privrednih subjekata

UPRAVNO PRAVO

Upis promene podataka u Registar privrednih subjekata

Prilikom upisa promene podataka u Registar privrednih subjekata, registrator je ovlašćen samo da proverava da li su činjenice iz prijave saglasne činjenicama iz dokumenata priloženih uz prijavu i podacima koji su registrovani u registru koji postupa po prijavi, odnosno sa podacima registrovanim u nadležnom registru, a koji su javno dostupni, ali ne može proveravati da li je odluka privrednog društva na osnovu koje se traži upis doneta na skupštini potrebnom većinom glasova.

Kako stati na put zloupotrebama radnog odnosa na određeno vreme?

UDK: 349.22:331.106.27(497.11)

KAKO STATI NA PUT ZLOUPOTREBAMA RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME
Prof. dr Zoran Ivošević, sudija Vrhovnog suda Srbije i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, u penziji.

Rezime: Radni odnos na određeno vreme može da se zasnuje samo u slučajevima koji su predviđeni Zakonom. Pošto su ovi slučajevi izuzetak, van njih može da postoji samo radni odnos na neodređeno vreme. Otuda su u članu 37. stav 6. Zakona o radu predviđene dve mogućnosti da zaposleni koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme dospe do radnog odnosa na neodređeno vreme. Prva se odnosi na pravnu fikciju, a druga – na pravnu promenu. Pravna fikcija deluje od stupanja radnika na rad, pravna promena deluje po isteku pet radnih dana nakon vremena za koje je zasnovan radni odnos na određeno vreme.

Ključne reči: radni odnos na određeno vreme, radni odnos na neodređeno vreme, izuzeci i pravilo, pravna fikcija i pravna promena.