Tag Archives for " nezakonit prestanak radnog odnosa "

Atrakcija nadležnosti privrednog suda za odlučivanje u sporovima za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Atrakcija nadležnosti privrednog suda za odlučivanje u sporovima za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

Pokretanjem postupka likvidacije ne nastupa atrakcija stvarne nadležnosti privrednog suda za donošenje odluke po tužbenom zahtevu zaposlenog za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa i isplatu paušalne naknade umesto vraćanja na rad.

Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa

Kada sud donese pravosnažnu odluku kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos, sud će odlučiti da se zaposleni vrati na rad, ako zaposleni to zahteva, a pored vraćanja na rad, poslodavac je dužan da zaposlenom isplati naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja mu pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Naknada štete u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Naknada štete u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa

Kada sud donese odluku kojom je utvrđeno da je zaposlenom radni odnos prestao nezakonito, poslodavac je u obavezi da zaposlenom isplati naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja mu po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu pripadaju, kao i da mu uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje, a naknada štete se umanjuje za iznos prihoda koje zaposleni ostvari po osnovu rada po prestanku radnog odnosa.

Paušalna nakada štete za izostalu zaradu zbog poništavanja rešenja o prestanku radnog odnosa iz formalnih razloga

Paušalna nakada štete za izostalu zaradu zbog poništavanja rešenja o prestanku radnog odnosa iz formalnih razloga

Ako sud u toku postupka utvrdi da je postojao osnov za prestanak radnog odnosa, ali da je poslodavac postupio suprotno odredbama zakona kojim je propisan postupak za prestanak radnog odnosa, odbiće zahtev zaposlenog za vraćanje na rad, a na ime naknade štete dosudiće zaposlenom iznos do šest zarada.

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

USTAVNO PRAVO

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

Postojanje pravnosnažne sudske odluke kojom je utvrđeno da je nezaposlenom nezakonito prestao radni odnos, pored ostalog, stvara obavezu na strani poslodavca da zaposlenom isplati naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja, a naknada štete se umanjuje za iznos prihoda koje je zaposleni ostvario po osnovu rada nakon prestanka radnog odnosa.

Naknada nematerijalne štete za slučaj nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Naknada nematerijalne štete za slučaj nezakonitog prestanka radnog odnosa

Zakon o radu ne propisuje obavezu poslodavca da zaposlenom, za slučaj nezakonitog prestanka radnog odnosa, nadoknadi i nematerijalnu štetu, iako se takvom odlukom zaposlenom može naneti i psihički bol, naročito ukoliko su mu povređeni ugled, čast ili prava ličnosti.

Upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu

Poslodavac je dužan da prije otkaza ugovora o radu pisanim putem upozori zaposlenog na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i da mu ostavi rok od najmanje pet radnih dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasni na navode istog.

Vraćanje zaposlenog na rad u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa, odnosno isplata naknade štete umesto reintegracije

RADNO PRAVO

Vraćanje zaposlenog na rad u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa, odnosno isplata naknade štete umesto reintegracije

O vraćanju zaposlenog na rad u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa, kao i o isplati naknade štete umesto reintegracije, sud odlučuje prvenstveno po zahtevu samog zaposlenog, a samo izuzetno i na zahtev poslodavca, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obe ugovorne strane, i to samo u slučaju ako postoje okolnosti koje opravdano ukazuju da nastavak radnog odnosa nije moguć.

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

Kada sud donese pravnosnažnu odluku kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos, poslodavac je dužan da zaposlenom isplati naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja mu pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje.