Category Archives for "06"

Razlozi za podnošenje prigovora Republičkoj izbornoj komisiji

UPRAVNO PRAVO

Razlozi za podnošenje prigovora Republičkoj izbornoj komisiji

U vezi sa sprovođenjem referenduma, građanin može podneti prigovor Republičkoj izbornoj komisiji samo iz razloga ako ga je glasački odbor neosnovano sprečio da glasa ili mu je na glasačkom mestu povređeno pravo na slobodno i tajno glasanje.

Oslobođenje od obaveze plaćanja takse u upravnom sporu

UPRAVNO PRAVO

Oslobođenje od obaveze plaćanja takse u upravnom sporu

Upravni sud može taksenog obveznika osloboditi obaveze plaćanja takse ako bi plaćanjem takse, imajući u vidu sredstva iz kojih se obveznik i članovi porodičnog domaćinstva izdržavaju, ta sredstva bila u tolikoj meri umanjena da bi time bila ugrožena njihova socijalna sigurnost.

Naknada troškova parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Naknada troškova parničnog postupka

Kada je tužilja u pravnosnažno okončanom postupku uspela sa tužbenim zahtevom za isplatu naknade nematerijalne štete i dosuđeni su joj troškovi, a u drugoj parnici povodom istog činjeničnog i pravnog osnova, je podnela tužbu za isplatu naknade materijalne štete od istog tuženika, tada nema pravo na naknadu parničnih toškova jer je pravo mogla da ostvari u prethodnoj parnici.

Obračun troškova krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Obračun troškova krivičnog postupka

U slučaju kada je tokom krivičnog postupka od strane javnog tužioca menjana pravna kvalifikacija krivičnog dela koje je okrivljenom stavljeno na teret, troškovi krivičnog postupka obračunavaju se prema zaprećenoj kazni za ono krivično delo za koje se vodi krivični postupak u momentu kada su od strane branioca preduzete procesne radnje, a ne u odnosu na krivično delo koje je okrivljenom stavljeno na teret u trenutku kada je krivični postupak pravnosnažno okončan.

Odgovornost prodavca za pravne nedostatke prodate stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost prodavca za pravne nedostatke prodate stvari

Prodavac stvari odgovara po pravilima zaštite od evikcije za pravne nedostatke prodate stvari, jer je dužan kupcu obezbediti mirnu državinu u kojoj kupac neće biti pravno uznemiravan na osnovu nekog prava trećeg, o kom nije obavešten, niti je pristao da uzme stvar opterećenu tim pravom.

Zastarelost naknade štete po osnovu pretrpljenih duševnih bolova zbog umanjenja životne aktivnosti

USTAVNO PRAVO

Zastarelost naknade štete po osnovu pretrpljenih duševnih bolova zbog umanjenja životne aktivnosti

Rok zastarelosti naknade štete po osnovu pretrpljenih duševnih bolova zbog umanjenja životne aktivnosti računa se od trenutka kada je (psihička) bolest postala hronična i tako poprimila oblik konačnog stanja, bez obzira na činjenicu da li se oštećeni javljao lekaru, kada je bolest konstatovana od strane lekara, odnosno kada je saznao za bolest, te nezavisno od činjenice što lečenje nije završeno i što može trajati do kraja života.

1 2 3 92