Category Archives for "06"

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

Prvostepena presuda je zahvaćena bitnom povredom odredaba krivičnog postupka kada je sud propustio da ceni sadržinu spisa prekršajnog suda i pravnosnažne presude koje se odnose na dva lica koja su saslušana iz grupe ilegalnih migranata.

Naknada nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda

Podnošenje privatne krivične tužbe po kojoj je krivični postupak obustavljen zbog dekriminalizacije krivičnog dela klevete i apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja za krivično delo uvrede, ne može samo po sebi predstavljati povredu časti i ugleda kao osnova za naknadu nematerijalne štete.

Rekonstrukcija i povreda prava na odbranu

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Rekonstrukcija i povreda prava na odbranu

Nije povređeno pravo na odbranu dva maloletna lica – prema kojima se vodi krivični postupak, kada je prvostepeni sud odbio predlog odbrane da se u dopuni dokaznog postupka obavi rekonstrukcija događaja pošto se ne bi utvrđivale činjenice kojima bi se opovrgao iskaz svedoka u delu koji se odnosi na njihov fizički napad na oštećenog.

Prekoračenje ovlašćenja po punomoćju i ništavost ugovora

OBLIGACIONO PRAVO

Prekoračenje ovlašćenja po punomoćju i ništavost ugovora

Prodajom nepokretnosti, koje su joj pripale po ugovoru o deobi, a koji je sačinio njen punomoćnik mimo datih ovlašćenja, tužilja je prihvatila i osnažila ovu pravnu radnju, pa se ne može pozivati na ništavost tog pravnog posla.

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela počinje teći od momenta kada je preduzeta radnja poslednjeg dela koje je obuhvaćeno produženim krivičnim delom, a rok se određuje prema pravnoj kvalifikaciji koja je prihvaćena za produženo delo.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Kada je okrivljeni ubrao u blizini reke dve stabljike konoplje – marihuane sa korenom, odneo kući, osušio, usitnio ih, tada se radi o proizvodnji opojne droge i učinilac je krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga a ne o uzgoju marihuane – opojne droge.

Odlučivanje u sporu za poništaj rešenja o otkazu ugovora o radu

RADNO PRAVO

Odlučivanje u sporu za poništaj rešenja o otkazu ugovora o radu

Kada se tužbom traži poništaj rešenja o otkazu ugovora o radu, zaštita se ostvaruje u sporu o zakonitosti rešenja, u kome sud ne odlučuje o samom pravu, odnosno samoj obavezi ili odgovornosti zaposlenog, nego o tome da li je rešenje poslodavca u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu.

1 2 3 58