Tag Archives for " vraćanje zaposlenog na rad "

NEZAKONIT PRESTANAK RADNOG ODNOSA I NJEGOVE POSLEDICE

OGLEDI

RADNO PRAVO

UDK: 331.106.44 (497.11)
COBISS.SR-ID 81054985

NEZAKONIT PRESTANAK RADNOG ODNOSA I NJEGOVE POSLEDICE
* Persida Jovanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Jedan od Zakonom o radu propisanih razloga prestanka radnog odnosa zaposlenom je otkaz od strane poslodavca, ako za to postoji opravdani razlog koji se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog i njegovo ponašanje, u postupku propisanom tim zakonom. Zaposlenom prestaje radni odnos danom dostavljanja rešenja o otkazu ugovora o radu od strane poslodavca, u skladu sa zakonom.
Zaposleni koji smatra da je rešenje poslodavca nepravilno, odnosno nezakonito može u roku od 60 dana od dana dostavljanja pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.
Ako se u postupku pred sudom utvrdi da je zaposlenom prestao radni odnos bez pravnog osnova, te se poništi rešenje o otkazu, kao nezakonito, sud će usvojiti zahtev zaposlenog da se vrati na rad, da mu se isplati naknada štete i uplate pripadajući doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.
Dakle, vraćanje na rad zaposlenog, naknada štete i uplata pripadajućih doprinosa su pravne posledice prestanka radnog odnosa bez pravnog osnova.
Naknada štete utvrđuje se u visini zarade koju bi zaposleni ostvario da je radio i sadrži pripadajući porez i doprinose. U naknadu štete ne ulaze naknada troškova za ishranu u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora, nagrade i druga primanja po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca. Izgubljena zarada isplaćuje se zaposlenom u neto iznosu, dakle bez poreza i pripadajućih doprinosa. Naknada štete u visini izgubljene zarade umanjuje se za iznos prihoda koje je zaposleni ostvario po osnovu rada, po prestanku radnog odnosa. Naknada ostvarena kod Nacionalne službe za zapošljavanje dok je zaposleni bio van radnog odnosa, nije prihod po osnovu rada, i za taj iznos se ne umanjuje naknada štete.
Ako zaposleni nije istakao tužbeni zahtev da se poslodavac obaveže da ga vrati na rad, ali je istakao zahtev za naknadu štete umesto vraćanja na rad, sud će obavezati poslodavca da mu isplati ovu naknadu u iznosu od najviše 18 zarada, koji će utvrditi s obzirom na vreme provedeno u radnom odnosu kod poslodavca, godine života zaposlenog i broj izdržavanih članova porodice.
U slučaju da sud utvrdi da je zaposlenom prestao radni odnos bez pravnog osnova, ali u toku postupka poslodavac dokaže postojanje okolnosti koje opravdano ukazuju da nastavak radnog odnosa uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obe strane u sporu, nije moguć odbiće tužbeni zahtev za vraćanje na rad i dosudiće zaposlenom naknadu štete u dvostrukom iznosu naknade štete umesto vraćanja na rad.
Ako sud utvrdi da je postojao iskorišćeni otkazni razlog, ali da je poslodavac povredio zakonom propisani postupak otkaza ugovora o radu, odbiće zahtev zaposlenog za vraćanje na rad, a na ime naknade štete dosudiće zaposlenom iznos do šest njegovih zarada.

Ključne reči: prestanak radnog odnosa, otkaz ugovora o radu od strane poslodavca, razlozi za otkaz, postupak u slučaju otkaza, pravni osnov prestanka radnog odnosa, odluke suda, nezakonit prestanak radnog odnosa, vraćanje zaposlenog na rad, naknada štete umesto vraćanja na rad, naknada štete u visini izgubljene zarade, naknada od Nacionalne službe za zapošljavanje.

Poništaj rješenja o prestanku radnog odnosa i vraćanje zaposlenog na rad

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Poništaj rješenja o prestanku radnog odnosa i vraćanje zaposlenog na rad

Poništaj rješenja o prestanku radnog odnosa ne pretpostavlja obavezu poslodavca da zaposlenog vrati na rad i rasporedi na poslove koje je obavljao prije donošenja rješenja o prestanku radnog odnosa, već obavezu vraćanja na rad i raspoređivanje na poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi i radnim sposobnostima.

Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa

U slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa, zaposleni ima pravo na naknadu štete u vidu izgubljene zarade i na uplatu pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period u kome nije radio.

Sporazum o prestanku radnog odnosa

RADNO PRAVO

Sporazum o prestanku radnog odnosa

Sporazum o prestanku radnog odnosa zaključen je kada poslodavac i zaposleni postignu saglasnost o prestanku radnog odnosa i u pogledu ostalih pitanja koja su od značaja za prestanak radnog odnosa (dan prekida rada, isplata neisplaćenih zarada i drugih primanja po osnovu rada, prava u pogledu neiskorišćenog godišnjeg odmora i dr).

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze

Za otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze nije dovoljan svaki stepen krivice, već je potrebno da je zaposleni izvršio povredu radne obaveze namerno ili iz krajnje nepažnje.

Atrakcija nadležnosti privrednog suda za odlučivanje u sporovima za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Atrakcija nadležnosti privrednog suda za odlučivanje u sporovima za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

Pokretanjem postupka likvidacije ne nastupa atrakcija stvarne nadležnosti privrednog suda za donošenje odluke po tužbenom zahtevu zaposlenog za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa i isplatu paušalne naknade umesto vraćanja na rad.