Tag Archives for " radni odnos "

Ugovor o stručnom osposobljavanju

RADNO PRAVO

Ugovor o stručnom osposobljavanju

Ugovor koji se zaključuje radi stručnog osposobljavanja i sticanja posebnih znanja i sposobnosti za rad u struci, nije osnov za zasnivanje radnog odnosa već je u pitanju rad van radnog odnosa.

Ovlašćenje za odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa

RADNO PRAVO

Ovlašćenje za odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa

Da bi lice koje menja direktora bilo ovlašćeno da odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, ono mora biti za to ovlašćeno u pisanom obliku.

Praksa Privrednog apelacionog suda u rešavanju radnih sporova nakon otvaranja stečaja

UDK: 340.142:347.998.4(497.11)
349.2:347.736/.739(497.11)

PRAKSA PRIVREDNOG APELACIONOG SUDA U REŠAVANJU RADNIH SPOROVA NAKON OTVARANJA STEČAJA
Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda.

Rezime: Članom 25. Zakona o uređenju sudova1) je propisano da privredni sudovi između ostalog postupaju u sporovima povodom reorganizacije, sudske i dobrovoljne likvidacije i stečaja, osim sporova za utvrđenje postojanja, zasnivanja i prestanka radnog odnosa koji su pokrenuti pre otvaranja stečaja. Članom 58. Zakona o parničnom postupku2) je propisano da za suđenje u sporovima koji nastaju u toku i povodom stečajnog postupka isključivo je mesno nadležan sud koji sprovodi stečajni postupak. Član 88. Zakona o stečaju predviđa da u trenutku nastupanja pravnih posledica otvaranja stečaja se prekidaju svi sudski postupci u odnosu na stečajnog dužnika i njegovu imovinu. Međutim, odredbom čl. 91. i 90. Zakona o stečaju su propisani uslovi pod kojima se prekinuti postupci nastavljaju. Tako je članom 91. stav 3. propisano da ako se prekinuti parnični postupak vodio pred sudom opšte nadležnosti, taj sud se, ukoliko nastavi prekinuti postupak, rešenjem oglašava stvarno i mesno nenadležnim i predmet ustupa sudu koji sprovodi stečajni postupak nad tuženim.
Upravo na osnovu gorenavedenih odredbi pred privrednim sudovima se nastavi znatan broj parničnih postupaka koji su po svojoj prirodi radni sporovi, sporovi u kojima tužioci, zaposleni ostvaruju svoja prava po osnovu rada.
Druga grupa postupaka koji se pojavljuju radi ostvarivanja prava po osnovu rada su postupci koje pokreću zaposleni koji su zadržani na radu nakon otvaranja stečajnog postupka ili su pak angažovani po nekom drugom osnovu kod stečajnog dužnika.
Posebnu grupu čine postupci povodom ostvarivanja prava nakon usvojenog plana reorganizacije.
Predmet ovog rada je sagledavanje ostvarivanja prava zaposlenih – zadržanih na radu kod stečajnog dužnika nakon otvaranja stečajnog postupka, kroz praksu Privrednog apelacionog suda, odnosno Višeg trgovinskog suda, primenom stečajnih zakona, po kojima se još uvek vode stečajni postupci u RS.

Ključne reči: stečaj, zaposleni, radni odnos, prava po osnovu rada, reorganizacija.

Agencijsko zapošljavanje

UDK: 331.53.07(497.11)

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Agencijsko zapošljavanje je nestandardni oblik zapošljavanja koji se zasniva na osnovu ugovora o radu zaključenog između agencije za privremeno zapošljavanje i ustupljenog zaposlenog ali tako da se rad ostvaruje kod poslodavca korisnika, u njegovoj organizaciji i pod njegovim neposrednim nadzorom. Zakonom o agencijskom zapošljavanju uređen je ovaj vid zapošljavanja.

Ključne reči: agencija za privremeno zapošljavanje, poslodavac, ustupljeni zaposleni, poslodavac korisnik, uporedni zaposleni, radni odnos, jednaki uslovi, radni odnos na određeno vreme, radni odnos na neodređeno vreme, fikcija radnog odnosa na neodređeno vreme, otkaz, ostvarivanje prava, bezbednost na radu, naknada štete, prava i dužnosti, nadzor i organizacija, radni zadaci.

Preobražaj radnopravnih statusa

UDK: 349.22(497.11)

PREOBRAŽAJ RADNOPRAVNIH STATUSA
Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Postoje različiti režimi rada. Neki su uređeni istim a neki različitim zakonima. Ovde će biti reči o preobražajima radnog odnosa na određeno u radni odnos na neodređeno vreme, rada van radnog odnosa u rad u radnom odnosu i radnog odnosa u državnom organu u radni odnos u pokrajinskom, odnosno lokalnom organu.

Ključne reči: preobražaji statusa, režimi rada, radni odnos, rad van radnog odnosa, službenici, nameštenici.

Zasnivanje radnog odnosa sa posebnim osvrtom na probni rad

UDK: 331.106
005.954.2

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA POSEBNIM OSVRTOM NA PROBNI RAD
Maja Gluščević, diplomirani pravnik, advokatski pripravnik.

Rezime: Probni rad u Republici Srbiji predstavlja danas “vrstu rada” koja se često zloupotrebljava u praksi. Iako je Zakonom o radu predviđena zaštita radnika na probnom radu, svedoci smo mnogobrojnih zloupotreba od strane poslodavaca, kojima probni rad služi za iskorišćavanje radne snage, a da pritom radnicima ne obezbede zakonom zagarantovana prava dok se nalaze na probnom radu.

Ključne reči: ugovor o radu, radni odnos, probni rad, otkaz ugovora o radu, prava i obaveze zaposlenog i poslodavca na probnom radu, radna sposobnost, Zakon o radu.