Tag Archives for " radni odnos na neodređeno vreme "

Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

RADNO PRAVO

Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

Radni odnos zasnovan na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme, ako zaposleni nastavi da radi najmanje pet radnih dana po isteku roka na koji je zasnovan radni odnos.

Agencijsko zapošljavanje

UDK: 331.53.07(497.11)

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Agencijsko zapošljavanje je nestandardni oblik zapošljavanja koji se zasniva na osnovu ugovora o radu zaključenog između agencije za privremeno zapošljavanje i ustupljenog zaposlenog ali tako da se rad ostvaruje kod poslodavca korisnika, u njegovoj organizaciji i pod njegovim neposrednim nadzorom. Zakonom o agencijskom zapošljavanju uređen je ovaj vid zapošljavanja.

Ključne reči: agencija za privremeno zapošljavanje, poslodavac, ustupljeni zaposleni, poslodavac korisnik, uporedni zaposleni, radni odnos, jednaki uslovi, radni odnos na određeno vreme, radni odnos na neodređeno vreme, fikcija radnog odnosa na neodređeno vreme, otkaz, ostvarivanje prava, bezbednost na radu, naknada štete, prava i dužnosti, nadzor i organizacija, radni zadaci.

Kako stati na put zloupotrebama radnog odnosa na određeno vreme?

UDK: 349.22:331.106.27(497.11)

KAKO STATI NA PUT ZLOUPOTREBAMA RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME
Prof. dr Zoran Ivošević, sudija Vrhovnog suda Srbije i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, u penziji.

Rezime: Radni odnos na određeno vreme može da se zasnuje samo u slučajevima koji su predviđeni Zakonom. Pošto su ovi slučajevi izuzetak, van njih može da postoji samo radni odnos na neodređeno vreme. Otuda su u članu 37. stav 6. Zakona o radu predviđene dve mogućnosti da zaposleni koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme dospe do radnog odnosa na neodređeno vreme. Prva se odnosi na pravnu fikciju, a druga – na pravnu promenu. Pravna fikcija deluje od stupanja radnika na rad, pravna promena deluje po isteku pet radnih dana nakon vremena za koje je zasnovan radni odnos na određeno vreme.

Ključne reči: radni odnos na određeno vreme, radni odnos na neodređeno vreme, izuzeci i pravilo, pravna fikcija i pravna promena.