Category Archives for "Borivoje Živković"

Agencijsko zapošljavanje

UDK: 331.53.07(497.11)

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Agencijsko zapošljavanje je nestandardni oblik zapošljavanja koji se zasniva na osnovu ugovora o radu zaključenog između agencije za privremeno zapošljavanje i ustupljenog zaposlenog ali tako da se rad ostvaruje kod poslodavca korisnika, u njegovoj organizaciji i pod njegovim neposrednim nadzorom. Zakonom o agencijskom zapošljavanju uređen je ovaj vid zapošljavanja.

Ključne reči: agencija za privremeno zapošljavanje, poslodavac, ustupljeni zaposleni, poslodavac korisnik, uporedni zaposleni, radni odnos, jednaki uslovi, radni odnos na određeno vreme, radni odnos na neodređeno vreme, fikcija radnog odnosa na neodređeno vreme, otkaz, ostvarivanje prava, bezbednost na radu, naknada štete, prava i dužnosti, nadzor i organizacija, radni zadaci.

Neki ciljevi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju

UDK: 347.952(497.11)

NEKI CILJEVI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Novele Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2019) s obzirom na njihov sadržaj imaju za cilj i da doprinesu: zaštiti dužnika, ubrzanju postupka izvršenja i obezbeđenja i ostvarivanju prava na nepristrasan i nezavisan sud. Tome treba da posluži anonimizacija postupka, antikoruptivne mere i elektronska prodaja.

Ključne reči: novele, paralelni normativni režim, automatizacija i anonimizacija, elektronska prodaja, elektronska platforma, elektronska tabla, sprečavanje korupcije, antikoruptivne mere, srazmera, dobrovoljno namirenje.

Restitucija vraćanjem zaposlenog na radno mesto

UDK: 347.952:331.109

RESTITUCIJA VRAĆANJEM ZAPOSLENOG NA RADNO MESTO
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Nezakoniti prestanak radnog odnosa ima za posledicu naturalnu i novčanu restituciju. Njihove vrste su različite zavisno od ex lege propisanih pretpostavki dispozicije za svaki njen oblik. Jedan od njenih oblika je i vraćanje zaposlenog na rad u značenju uključivanja u radno funkcionalnu vezu. To znači i povratak na ugovoreno radno mesto. Na taj način se aktivira radni odnos koji je nezakonito prekinut kao i prava i obaveze čiji sadržaj je određen ugovorom o radu i njegovim aneksima čije je dejstvo contra legem bilo privremeno eliminisano iz pravnog saobraćaja jer je sa tim atributom kvalifikovano rešenje o raskidu radno fukcionalne veze. Zaposleni u radnom sporu može da zahteva u tom slučaju i vraćanje na ugovoreno radno mesto jer je to ugovorena obaveza poslodavca. Podrazumeva se da je to učinio na vreme. Od toga postoji izuzetak kada nastane sukob ugovorenog sa stvarnim, ali to samo oslobađa poslodavca da zaposlenog vrati na ugovoreno radno mesto. Međutim, on i tada ima dužnost da mu ponudi izmenu ugovorenih uslova rada pod uslovima i u ex lege dozvoljenoj proceduri. To može biti primarno premeštaj a sekundarno višak što zavisi od ostvarenih pretpostavki dispozicije za njihovu primenu.

Ključne reči: nezakoniti prestanak radnog odnosa, vraćanje na rad, naturalna restitucija, izuzeci, radno mesto, mesto rada.

Prestanak radnog odnosa zbog neostvarivanja očekivane radne uspešnosti prema Zakonu o zaposlenima u javnim službama

UDK: 331.106.44/.47(497.11)
349.22:331.108.644.7

PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZBOG NEOSTVARIVANJA OČEKIVANE RADNE USPEŠNOSTI PREMA ZAKONU
O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, u penziji.

Rezime: Razlog koji se odnosi na neostvarivanje očekivane uspešnosti zaposlenog na radu ima za posledicu primarno otkaz zaposlenom pod ostalim ex lege propisanim i in concreto ostvarenim uslovima. On uzrok ima u negativnom rezultatu vrednovanja radne uspešnosti zaposlenog u odnosu na odgovarajući i prethodno utvrđeni standard predviđen za to radno mesto odnosno poslove koji obrazuju njegov sadržaj. Vrednovanje se vrši primenom merila utvrđenih u odgovarajućim opštim aktima. Rezultat vrednovanja se iskazuje i u njegovoj statusnoj posledici, a ne samo u napredovanju odnosno, vrednosti plate. Nužno je da se eliminišu okolnosti koje kompromituju to vrednovanje. Otkaz na inicijativu poslodavca nije jedina radnopravna mera koja može pogoditi zaposlenog kada on posle vremena određenog za popravljanje ne otkloni svoje nedostatke u radu i rezultatima rada. To mogu biti i druge mere propisane odredbom člana 142. stav 3. tač. 1-3. Zakona.

Ključne reči: otkaz, koeficijenat, učinak, postignuti rezultati rada, standard očekivane uspešnosti, vrednovanje, cilj, ostvarivanje očekivane uspešnosti, način utvrđivanja, merila, opšti akt, rok za popravljanje i mere.

Disciplinska odgovornost zaposlenih po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

UDK: 331.108.6:37(497.11)

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ZAPOSLENIH PO ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, u penziji.

Rezime: Donet je novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji sadrži određene novele u odnosu na raniji zakon i u pogledu pravila koja se odnose na disciplinsku odgovornost i disciplinski postupak. U radu su kroz normativnu analizu ovih pravila pokazana i nova nomo rešenja.

Ključne reči: obrazovanje i vaspitanje, novi zakon, disciplinski postupak, disciplinska odgovornost, formalni izvori prava, zakon, opšti akt, teže povrede radne obaveze, zabrane, udaljenje, disciplinske mere.

Neke dileme u postupku po žalbi o sporovima male vrednosti

UDK: 347.919.3
347.956

NEKE DILEME U POSTUPKU PO ŽALBI O SPOROVIMA MALE VREDNOSTI
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, u penziji.

Rezime: U postupku po žalbi o sporovima male vrednosti primarno deluju posebna pravila. Jedno od njih je da će kod žalbene kontrole ovih presuda izostati rasprava u slučaju višestrukog ukidanja. To nema sprečavajući efekat u odnosu na ponovno ukidanje ove vrste presude kada se radi o određenim bitnim povredama odredaba parničnog postupka iz odredbe člana 374. stav 2. ZPP koje se ne mogu otkloniti bez održavanja rasprave. Drugostepeni sud tada nema pravno priznata sredstva da otkloni njihovo dejstvo jer je po slovu zakona lišen mogućnosti da održi raspravu. Radi toga pravna posledica je ukidanje presude i njeno upućivanje prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. Od toga postoji izuzetak kada se radi o povredama odredaba parničnog postupka iz člana 374. stav 2. tač. 2), 3), 5) i 10) ovog zakona i tačke 9. ako priroda povrede odredaba parničnog postupka to dopušta.

Ključne reči: spor male vrednosti, kriterijumi, žalba, posebnosti, višestruko ukidanje, izuzetak, zabrana drugostepene rasprave.

Premeštaj službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

UDK: 352.08(497.11)
349.22:331.1-057.34(497.11)

PREMEŠTAJ SLUŽBENIKA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Odredbe čl. 112-115. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave odnose se na premeštaj službenika u ovim radnim sredinama. Nezavisno od vrste premeštaja mora postojati potreba kao ex lege određeni razlog za njegovu upotrebu. Taj razlog mora biti konkretizovan merodavnim činjenicama i u obrazloženju rešenja. Potrebu slovo zakona određuje kombinacijom individualno određenih razloga i drugih opravdanih razloga. To nije diskreciona ocena.
Radna mesta se dele na položaje i izvršilačka radna mesta. Premeštaj službenika odnosi se na izvršilačka radna mesta, ali ne i na položaje. Slovo zakona propisuje i premeštaj kao disciplinsku meru. Zakon poznaje i privremeni rad na poslovima koji nisu u opisu radnog mesta i privremeni rad na niže radno mesto u slučaju elementarnih nepogoda, ili drugih nepredvidivih okolnosti. Premeštaj nema isto značenje kao i raspoređivanje.

Ključne reči: potreba, raspoređivanje, premeštaj, privremeni premeštaj, opravdani razlozi, privremeni rad na poslovima koji nisu u opisu radnog mesta i privremeni rad na nižem radnom mestu u slučaju elementarnih nepogoda ili drugih nepredvidivih okolnosti.

Parnični postupak za utvrđivanje nedozvoljenosti izvršenja

UDK: 340.134:347.9(497.11)

PARNIČNI POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE NEDOZVOLJENOSTI IZVRŠENJA
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Opoziciona tužba je rezultat kompromisa između formalnog legaliteta izvršnog postupka i potrebe da se vrednuje pravno dejstvo novonastalih činjenica koje utiču na postojanje samog potraživanja koje se namiruje u izvršnom postupku. Slovom zakona su propisane pretpostavke za njenu upotrebu. To su objektivno nove činjenice koje stranka nije mogla upotrebiti u postupku po žalbi iz koga potiče izvršna isprava. Rešenje o odbijanju žalbe i iskorišćeni rok od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja su pretpostavke koje kumulativno moraju biti ostvarene i uslov su za pokretanje parničnog postupka. Podrazumeva se da su prethodno u žalbi iskorišćene ove činjenice. U upotrebi mogu biti samo opozicioni razlozi. Ova tužba nema suspenzivno dejstvo. Parnični postupak se sprovodi po pravilima koja važe za sporove male vrednosti. On je hitan i ima prvenstvo u odlučivanju. Pozitivni rezultat parničnog postupka je utvrđenje da je nedozvoljeno izvršenje. Za slučaj da je izvršni postupak okončan izvršnom dužniku sada kao tužiocu je data mogućnost objektivnog preinačenja tužbe u formi zahteva da sud obaveže izvršnog poverioca kao tuženog da mu vrati ono što je primio izvršenjem i naknadi troškove postupka. Pravnosnažna odluka suda kojom je utvrđena nedozvoljenost izvršenja predstavlja i razlog za protivizvršenje.

Ključne reči: činjenice koje se odnose na postojanje potraživanja, nove činjenice, opozicioni prigovori, opugnacioni prigovori, odbijena žalba, rok od 30 dana, prekluzivni rok, parnični postupak, nedozvoljenost izvršenja, nesuspenzivnost tužbe, postupak po pravilima koja važe za sporove male vrednosti, hitnost, prvenstvo u odlučivanju, preinačenje tužbe, vraćanje primljenog.

Rešenje o prestanku radnog odnosa i preobražaj radnog odnosa

UDK: 349.22:331.106
331.106.44/.46

REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA I PREOBRAŽAJ RADNOG ODNOSA
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Pravnosnažno rešenje o prestanku radnog odnosa ima za materijalno pravnu posledicu raskid radnofunkcionalne veze. U njegovom prisustvu radni odnos ne postoji. Prisustvo toga pojedinačnog pravnog akta je smetnja da se u istoj situaciji ostvari preobražaj radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme u radni odnos zasnovan na neodređeno vreme. Na suprotan zaključak ne utiče sadržaj odredbe člana 37. stav 7. Zakona o radu.

Ključne reči: radni odnos na određeno vreme, vreme trajanja radnog odnosa, preobražaj radnog odnosa, imperativne norme, rešenje o prestanku radnog odnosa, pravnosnažnost, pravna sigurnost.

Pravne posledice rešenja inspektora rada o odlaganju rešenja o otkazu ugovora o radu

UDK: 349.22:331.106.44
351.83.072.6(497.11)
347.91:331.109

PRAVNE POSLEDICE REŠENJA INSPEKTORA RADA O ODLAGANJU REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Inspektorat rada ima u zaštiti prava zaposlenih pravo nadzora i s tim u vezi preduzima mere u cilju preventivne i reaktivne zaštite. Kada se radi o otkazu ugovora o radu on ima ovlašćenje da odloži dejstvo rešenja o otkazu ugovora o radu. Nema ovlašćenje da to učini u odnosu na rešenje o prestanku radnog odnosa po sili zakona odnosno kada je reč o prestanku radnog odnosa na osnovu sporazuma. Odlaganje rešenja o otkazu ugovora o radu je privremeno a takav karakter ima i njegov zaključak o očiglednoj povredi prava zaposlenog sadržan u obrazloženju ovog pojedinačnog akta. Ovo rešenje ima dejstvo do pravnosnažnog okončanja spora pred sudom po tužbi zaposlenog za poništaj rešenja poslodavca o otkazu ugovora o radu. Od vrste pravnosnažne sudske odluke zavisi i da li će zaposleni koji se našao u ovoj situaciji ostvariti definitivno vraćanje na rad i prava koja mu s tim u vezi pripadaju, ili ne.

Ključne reči: nadzor, preventivna i reaktivna zaštita, otkaz ugovora o radu, odlaganje izvršenja, privremeno dejstvo, radni spor, pravnosnažna sudska odluka.