Tag Archives for " zastarelost "

Zastarelost pokretanja i vođenja carinskog prekršaja

USTAVNO PRAVO

Zastarelost pokretanja i vođenja carinskog prekršaja

Za prekršaje iz oblasti carinskog poslovanja može se posebnim zakonom propisati duži rok zastarelosti pokretanja i vođenja prekršajnog postupka od roka koji je propisan Zakonom o prekršajima.

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

USTAVNO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

U slučaju kada je šteta prouzrokovana krivičnim delom, ako je za krivično gonjenje predviđen duži rok zastarelosti od rokova propisanih članom 376. ZOO, zahtev za naknadu štete prema svakom odgovornom licu, a ne samo prema štetniku, zastareva kada istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja, ako je pravnosnažnom presudom okrivljeni oglašen krivim za učinjeno krivično delo, pri čemu prekid zastarevanja krivičnog gonjenja povlači za sobom i prekid zastarevanja zahteva za naknadu štete.

Prekid zastarelosti utvrđivanja i naplate poreske obaveze

UPRAVNO PRAVO

Prekid zastarelosti utvrđivanja i naplate poreske obaveze

Zastarelost utvrđivanja i naplate poreske obaveze se prekida svakom radnjom Poreske uprave preduzetom protiv poreskog dužnika u cilju utvrđivanja i naplate poreza i sporednih poreskih davanja posle prekida zastarelosti.

Zastarelost prava na naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost prava na naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode

Pravo na naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode zastareva za tri godine od dana pravnosnažnosti prvostepene odbijajuće ili oslobađajuće presude, odnosno pravnosnažnosti prvostepenog rešenja kojim je postupak obustavljen ili optužba odbijena, a ako je povodom žalbe rešavao Apelacioni sud – od dana prijema odluke Apelacionog suda.

Zastarelost potraživanja naknade prouzrokovane štete

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade prouzrokovane štete

Potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za tri godine od kada je oštećenik doznao za štetu i za lice koje je štetu učinilo, a u svakom slučaju ovo potraživanje zastareva za pet godina od kada je šteta nastala.

Zastarelost utvrđivanja i naplate poreza i sporednih poreskih davanja

UPRAVNO PRAVO

Zastarelost utvrđivanja i naplate poreza i sporednih poreskih davanja

Pravo Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastreva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče, a zastarelost počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je trebalo utvrditi porez, odnosno sporedno poresko davanje, dok zastarelost prava na naplatu poreza i sporednih poreskih davanja počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je obaveza poreskog dužnika dospela za plaćanje.