Category Archives for "2019"

Pristup prema osobama sa duševnim smetnjama u Bosni i Hercegovini u kontekstu prakse Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

UDK: 343.221-056.34(497.6)

PRISTUP PREMA OSOBAMA SA DUŠEVNIM SMETNJAMA U BOSNI I HERCEGOVINI U KONTEKSTU PRAKSE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE
Prof. dr Marina M. Simović, sekretar Ombudsmana za djecu Republike Srpske i vanredni profesor na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta „Apeiron” u Banjoj Luci.
Dr Mustafa Bisić, pomoćnik ministra, Ministarstvo pravde BiH.

Rezime: Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine, kao i svako savremeno zakonodavstvo, sadrži sistem kazni koje se izriču krivično odgovornim počiniocima krivičnih djela, predviđajući, između ostalog, i mjere bezbjednosti kao krivične sankcije koje se izriču učiniocima krivičnih djela koji su krivično djelo počinili u stanju bitno smanjene uračunljivosti, smanjene uračunljivosti, neuračunljivosti ili usljed djelovanja zavisnosti od alkohola ili opojnih droga. Cilj je da se otklone navedena medicinska ili psihijatrijska stanja ličnosti koja nastaju kao rezultat prethodne trajne ili privremene duševne bolesti, privremene duševne poremećenosti ili zaostalog duševnog razvoja i mogu djelovati na učinioca da i ubuduće učini novo krivično djelo. Prema najnovijim međunarodnim standardima, osobe koje su počinile krivično djelo i za koje se utvrdi da su to djelo počinile usljed različitih stanja duševnih bolesti, duševne poremećenosti, zaostalog duševnog razvoja ili drugog zdravstvenog stanja, ne smiju se smještati u zatvore, već je obaveza svake države da obezbijedi uslove da se takve osobe smještaju u zdravstvene ustanove.
Ključne riječi: duševne smetnje, mjere bezbjednosti, Zavod za forenzičku psihijatriju, Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Spor o utvrđivanju očinstva

PORODIČNO PRAVO

Spor o utvrđivanju očinstva

Presudom u sporu o materinstvu i očinstvu sud je dužan da odluči i o vršenju roditeljskog prava, koje obuhvata odluku o poveravanju zajedničkog deteta jednom roditelju, o visini doprinosa za izdržavanje deteta od drugog roditelja i o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem sa kojim ne živi.

Pravo stanovanja – habitatio

STVARNO PRAVO

Pravo stanovanja – habitatio

Pravo stanovanja – habitatio je lična službenost iz korpusa dečjih prava koje je ustanovljeno u cilju egzistencijalne zaštite deteta, radi zbrinjavanja deteta i u interesu roditelja koji vrši roditeljsko pravo, a za ostvarenje ovog prava potrebno je da budu ispunjeni uslovi propisani odredbom člana 194. Porodičnog zakona.

Šalter urednika

ŠALTER UREDNIKA
primena propisa

Dežurni urednik: Prof. dr Zoran Ivošević

Pretplatnik:
Šta Ustav i Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije predviđaju kao sukob interesa nosioca javne funkcije koji istovremeno vrši i funkciju u političkoj stranci ili drugom političkom subjektu?
(Z. P. Beograd)

Prekršaj zbog vožnje većom brzinom od dozvoljene u naseljenom mestu

PREKRŠAJNO PRAVO

Prekršaj zbog vožnje većom brzinom od dozvoljene u naseljenom mestu

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 dinara kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama člana 43. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koje se u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 km/čas do 50 km/čas veća od dozvoljene.

Izdržavanje supružnika posle prestanka braka

PORODIČNO PRAVO

Izdržavanje supružnika posle prestanka braka

Izdržavanje supružnika posle prestanka braka ne može trajati duže od pet godina, a izuzetno izdržavanje se može produžiti i posle isteka roka od pet godina, ako naročito opravdani razlozi sprečavaju supružnika, poverioca izdržavanja, da radi.

Odsustvo nepristrasnog lekarskog mišljenja – Tim Henrik Brun Hansen protiv Danske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Odsustvo nepristrasnog lekarskog mišljenja

TIM HENRIK BRUN HANSEN PROTIV DANSKE

(Predstavka 51072/15)

Aplikant je Tim Henrik Brun Hansen, danski državljanin.
Slučaj se odnosi na njegovu pritužbu na odsustvo nepristrasnog lekarskog mišljenja u odluci Visokog suda iz 2015. o njegovom zadržavanju u instituciji Herstedvester, gde se nalazi od 1997. godine.
Gospodin Hansen proglašen je krivim 1996. godine za lišavanje slobode, pokušaj silovanja u posebno otežavajućim okolnostima i napuštanje desetogodišnje devojčice. Kasnije je prebačen u instituciju Herstedvester.

1 2 3 106