Tag Archives for " službeno lice "

Zakon o javnom redu i miru – Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Vređanje službenih lica nadležnog organa ne predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru.

Zakon o javnom redu i miru – Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Bitan elemenat krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti je postojanje uzročne veze između preduzetih radnji okrivljenog prema službenim licima i njihovog otežanog izvršenja službene dužnosti.

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

UDK: 343.123.12

NAPAD NA SLUŽBENO LICE U VRŠENJU SLUŽBENE DUŽNOSTI
Ratomir Antonović, Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment “Konstantin Veliki” Univerziteta “Union Nikola Tesla”.

Rezime: Napadi na lica koja vrše službene dužnosti su danas sve češći i intenzivniji. Prisutni su pretežno na sportskim manifestacijama i javnim skupovima, gde se okuplja veći broj lica. Suštinsko pitanje u ovom istraživanju jeste ko se sve može smatrati službenim licem, da li postoji potreba za širenjem kruga ovih lica i kakvu pravnu zaštitu oni uživaju. Da li se službenim licem mogu smatrati sva ona lica koja vrše bilo koju dužnost od javnog i opšteg značaja i da li njihova zaštita treba u budućnosti da ima ekstenzivniji karakter. Analiziranjem najdrastičnijih slučajeva napada na službena lica, utvrđuje se koje službene radnje su najrizičnije i kojim službenim radnjama treba posvetiti posebnu pravnu zaštitu. Naposletku, daje se predlog koje je mere potrebno preduzeti s ciljem poboljšanja pravne zaštite službenih lica, sa predlogom ko sve, pored aktuelnog kruga lica treba da uživa pravnu zaštitu. Poseban akcenat se baca na napade na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, pripadnike bezbednosnih struktura, kao i na sve učestalije napade na lica koja vrše druge poslove od posebnog značaja za društvo, a koja još uvek nemaju status službenih lica.

Ključne reči: službeno lice, službena radnja, napad, pravna zaštita, status.

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

Napad na lovočuvara prilikom vršenja lovočuvarske službe predstavlja krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Službeno lice

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO

Službeno lice

Okrivljeni koji je bio raspoređen na upravnim poslovima, na prijemu i obradi zahteva za izdavanje biometrijskih dokumenata, ima svojstvo službenog lica a nije od odlučnog značaja činjenica da li je on za obavljanje tih radnih poslova i zadataka imao i pisanu odluku ili rešenje nadležnog funkcionera, jer je njemu faktički povereno obavljanje tih poslova.

Pojam i karakteristike službenih krivičnih djela

UDK: 343.35

POJAM I KARAKTERISTIKE SLUŽBENIH KRIVIČNIH DJELA
Prof. dr Dragan Jovašević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu.
Prof. dr Milena Simović, zamjenik direktora u Sekretarijatu za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske i vanredni profesor na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog uni-verziteta u Banjoj Luci.

Rezime: Savremeni društveni život se ne može zamisliti bez efikasnog funkcionisanja državnog (društvenog) aparata koji čini javna uprava. Od njenog zakonitog, efikasnog i kvalitetnog rada zavisi ne samo funkcionisanje privrede, već i svakodnevni život građana. Upravo se ta službena dužnost službenih lica u državnim organima često zloupotrebljava čime se ugrožava ili povređuje službena dužnost, ali se istovremeno nanosi i šteta drugim fizičkim i pravnim licima. O pojmu i karakteristikama službenih krivičnih djela, koja se često u teoriji nazivaju i činovnička ili korupcijska krivična djela, govori se u ovom radu.

Ključne riječi: službena dužnost, zloupotreba, javno ovlašćenje, službeno lice, krivično djelo, odgovornost, sankcija.