Tag Archives for " ovlašćenje direktora "

Odgovornost direktora filijale banke za zakonitost poslovanja filijale u oblasti upravljanja rizikom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

KRIVIČNO PRAVO
PRIVREDNI PRESTUPI

Odgovornost direktora filijale banke za zakonitost poslovanja filijale u oblasti upravljanja rizikom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

Odgovornost direktora filijale banke kao odgovornog lica za zakonitost poslovanja filijale u oblasti upravljanja rizikom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i platnog prometa, zasniva se na objektivnoj odgovornosti, a to što je drugo lice zaposleno u filijali, zloupotrebom položaja i falsifikovanjem isprave, izvršilo predmetne transakcije i za to krivično osuđeno, ne utiče na postojanje privredno-prestupne odgovornosti direktora kao odgovornog lica.

Povreda prava iz radnog odnosa i prava iz socijalnog osiguranja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Povreda prava iz radnog odnosa i prava iz socijalnog osiguranja

Izvršilac krivičnog dela povreda prava iz radnog odnosa i prava iz socijalnog osiguranja iz člana 163. KZ može biti samo lice koje ima određena ovlašćenja da odlučuje o pravima zaposlenih po osnovu rada, odnosno o pravima iz socijalnog osiguranja i mora znati da zaposlenom na osnovu zakona ili drugog opšteg akta pripada određeno pravo, ali mu i pored toga uskraćuje ili ograničava neko pravo, pa subjektivna strana ovog krivičnog dela zahteva postojanje umišljaja.

Ovlašćenje za odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa

RADNO PRAVO

Ovlašćenje za odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa

Da bi lice koje menja direktora bilo ovlašćeno da odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, ono mora biti za to ovlašćeno u pisanom obliku.

Ovlašćenje direktora predškolske ustanove

USTAVNO PRAVO

Ovlašćenje direktora predškolske ustanove

Direktor predškolske ustanove nema zakonsko ovlašćenje za donošenje pravilnika o platama zaposlenih u predškolskoj ustanovi, niti predsednik opštine ima ovlašćenje da daje saglasnost na opšte akte koje donosi ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave.