Tag Archives for " prestanak radnog odnosa zaposlenom u Ministarstvu unutrašnjih poslova "

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa utvrđuje se u visini izgubljene zarade koja u sebi sadrži pripadajuće poreze i doprinose u skladu sa zakonom, u koju ne ulazi naknada za ishranu u toku rada, regres za korišćenje godišnjeg odmora, bonus, nagrade i druga primanja po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca.

Prestanak radnog odnosa državnom službeniku po sili zakona

RADNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa državnom službeniku po sili zakona

Državnom službeniku po sili zakona prestaje radni odnos ako je neraspoređen, a ne bude premešten na drugo radno mesto, narednog dana od proteka dva meseca od kad je postao neraspoređen.

Prestanak radnog odnosa zaposlenom u Ministarstvu unutrašnjih poslova

UPRAVNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa zaposlenom u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Zaposlenom u Ministarstvu unutrašnjih poslova radni odnos prestaje i ako tokom njegovog rada u Ministarstvu nastanu bezbednosne smetnje iz člana 111. Zakona o policiji, zbog kojih sa njim radni odnos ne bi ni bio zasnovan da su u vreme zasnivanja postojale.