Tag Archives for " prevara i zloupotreba ovlašćenja u privredi "

Prevara i odnos sa krivičnim delom zloupotreba ovlašćenja u privredi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Prevara i odnos sa krivičnim delom zloupotreba ovlašćenja u privredi

Kada je okrivljeni preduzetim prevarnim radnjama pribavio protivpravnu imovinsku korist pravnom licu, a oštećenom fizičkom licu je pričinio štetu učinio je krivično delo prevara iz člana 208. stav 4. u vezi stava 1. KZ a ne krivično delo zloupotreba ovlašćenja u privredi iz člana 238. stav 1. tač. 3. i 4. KZ.