Tag Archives for " državni službenik "

Nesavestan rad u službi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nesavestan rad u službi

Za postojanje radnje krivičnog dela nesavestan rad u službi nije dovoljno obično nesavesno postupanje, ono mora biti očigledno, tj. mora se raditi o višem stepenu nesavesnog postupanja, o grubljoj povredi službene dužnosti, a posledica krivičnog dela ne sastoji se u povredi, već u ugrožavanju, odnosno u mogućnosti nastupanja teže povrede prava drugog i imovinske štete.

Prestanak radnog odnosa državnom službeniku po sili zakona

RADNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa državnom službeniku po sili zakona

Državnom službeniku po sili zakona prestaje radni odnos ako je neraspoređen, a ne bude premešten na drugo radno mesto, narednog dana od proteka dva meseca od kad je postao neraspoređen.

Transformacija ugovora o radu na određeno u ugovor o radu na neodređeno vrijeme

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Transformacija ugovora o radu na određeno u ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Pravila koja se odnose na transformaciju ugovora o radu na određeno u ugovor o radu na neodređeno vrijeme, predviđena Zakonom o radu, ne mogu se primijeniti na državne službenike i namještenike.

Isplata otpremnine u slučaju prestanka vojne službe profesionalnih vojnika

USTAVNO PRAVO

Isplata otpremnine u slučaju prestanka vojne službe profesionalnih vojnika

Pravo na isplatu otpremnine zbog prestanka vojne službe profesionalnog vojnika pripada u slučaju prestanka službe zbog isteka ugovorenog roka, kada je utvrđena nesposobnost za dužnost za koju je profesionalni vojnik primljen na određeno vreme i u slučaju ukidanja formacijskog mesta.

Pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada

RADNO PRAVO

Pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada

Policijski službenici imaju pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada, i ostvarivanje tog prava u sudskom postupku nije uslovljeno prethodnim obraćanjem poslodavcu i dostavljanjem dokaza o plaćenoj prevoznoj karti.

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

U slučaju napada na više lica u vršenju službene dužnosti ima se smatrati da je učinjeno samo jedno krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, jer postoji prividni idealni sticaj po načelu konsumpcije.

Reforma državne uprave putem stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika

UDK: 377.1:35.08(497.11)

REFORMA DRŽAVNE UPRAVE PUTEM STRUČNOG USAVRŠAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Dr Vesna Bilbija, viši savetnik, Upravni sud Republike Srbije.

Rezime: Javni sektor u Republici Srbiji je već nekoliko godina u temeljnom procesu reforme. Reforma državne uprave je bitan uslov za uspeh reformi ostalih segmenata društva i sa njima je neraskidivo povezana. Zaposleni u državnoj upravi koji su zaduženi da reformu sprovode kroz svoj redovan posao, moraju biti kompetentni za takav poduhvat, što znači da je stvaranje profesionalne državne uprave ključni preduslov uspešnosti reforme državne uprave. Strategijom stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji date su osnovne smernice za uspostavljanje novog, celovitog, sveobuhvatnog, obavezujućeg i održivog sistema stručnog usavršavanja državnih službenika, a odredbama čl. 96. do 106a. Zakona o državnim službenicima stručno usavršavanje i osposobljavanje je detaljno uređeno. Navedenim odredbama predviđen je, najpre, opšti program obuke, zatim program obuke rukovodilaca i treće, posebni programi obuke u skladu sa specifičnim potrebama iz delokruga i nadležnosti državnih organa, pri čemu je prihvaćena najšira definicija stručnog usavršavanja, koja obuhvata raznovrsne oblike obrazovanja i obuke u svim fazama razvoja karijere državnih službenika (obuke, obrazovanje, osposobljavanje, profesionalni razvoj, trening itd). Zadatak ovih odredbi je uspostavljanje održivog sistema stručnog usavršavanja koji će doprineti povećanju nivoa znanja i veština državnih službenika neophodnih za ostvarivanje osnovnih postulata jedne moderne države. Razvijen sistem „upravljanja znanjem“ (knowledge management) čiji je rezultat profesionalizacija državne uprave, krasi moderno organizovanu državnu upravu, odnosno državu, koja je u službi svojih građana.

Ključne reči: državni službenik, stručno usavršavanje i osposobljavanje, opšti program obuke, program obuke rukovodilaca, posebni programi obuke, profesionalizacija državne uprave.