Tag Archives for " zloupotreba položaja odgovornog lica "

Zloupotreba položaja odgovornog lica

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zloupotreba položaja odgovornog lica

Krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica može postojati samo ukoliko odgovorno lice svoj položaj i ovlašćenja ne vrši u interesu pravnog lica, već na način da sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu pribavi protivpravnu imovinsku korist, ili pak da drugom nanese štetu.

Zloupotreba položaja odgovornog lica

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zloupotreba položaja odgovornog lica

Radnja izvršenja krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica je nezakonito postupanje odgovornog lica koje se sastoji u iskorišćavanju svog položaja ili ovlašćenja, prekoračenju granica svog ovlašćenja ili u nevršenju svoje dužnosti, kojim se sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu pribavlja protivpravna imovinska korist ili drugom nanosi imovinska šteta.

Zloupotreba položaja odgovornog lica i svojstvo odgovornog lica

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zloupotreba položaja odgovornog lica i svojstvo odgovornog lica

Prvostepeni sud je dužan da u presudi na nesumnjiv način utvrdi svojstvo okrivljenog – da li je on lice koje formalno ima svojstvo odgovornog lica ili je okrivljenom faktički povereno obavljanje poslova vezanih za upravljanje, nadzor ili druge poslove iz delatnosti pravnog lica.

Zloupotreba položaja odgovornog lica i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zloupotreba položaja odgovornog lica i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Kada u izreci pobijane presude nije navedena visina imovinske štete koja je prouzrokovana nezakonitim postupanjem okrivljenog, a koja je bitan element predmetnog krivičnog dela, tako da „imovinska šteta u vidu nenaplaćenih potraživanja“ kako je navedeno u izreci pobijane presude te teža povreda prava drugih koja nije obeležje tog krivičnog dela, izreku presude čini nerazumljivom.

Nesavestan rad u privrednom poslovanju

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nesavestan rad u privrednom poslovanju

Krivično delo nesavestan rad u privrednom poslovanju iz člana 234. KZ, nakon izmena i dopuna KZ od 24. 12. 2012. godine, više ne postoji kao krivično delo, a novo krivično delo “zloupotreba položaja odgovornog lica” ne može se poistovetiti sa tim krivičnim delom, s obzirom da kao elemente dela imaju različite oblike krivice.

Zloupotreba položaja odgovornog lica i status odgovornog lica

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zloupotreba položaja odgovornog lica i status odgovornog lica

Okrivljeni kao osnivač, trener i lice ovlašćeno za materijalno-finansijsko poslovanje rukometnog kluba ima status odgovornog lica i pojavljuje se kao izvršilac krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica.

Zloupotreba položaja odgovornog lica i protivpravna imovinska korist

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zloupotreba položaja odgovornog lica i protivpravna imovinska korist

Da bi postojala protivpravna imovinska korist kao bitan elemenat kvalifikovanog oblika krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica bilo da je ostvarena za sebe ili drugog, nije dovoljno da je način pribavljanja bio protivpravan, već kao takva treba da predstavlja čistu dobit koja se sastoji u višku imovine učinioca ili drugog fizičkog ili pravnog lica, a koja je postignuta izvršenjem krivičnog dela.

Zloupotreba položaja odgovornog lica

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zloupotreba položaja odgovornog lica

Kod osnovnog oblika krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica, odgovornim licem u pravnom licu ne smatra se vlasnik preduzeća ili drugog subjekta privrednog poslovanja, osim ukoliko mu je na osnovu zakona, propisa ili ovlašćenja povereno vršenje određenih poslova upravljanja, nadzora ili drugih poslova iz delatnosti pravnog lica ili ih on faktički obavlja.