Tag Archives for " stečaj "

MEĐUNARODNI STEČAJ (kratak opšti prikaz)

TEMA BROJA

PRIVREDNO PRAVO

UDK: 341.96:347.736/.739
340.134:347.736/.739(497.11)
COBISS.SR-ID 62653449

MEĐUNARODNI STEČAJ
(kratak opšti prikaz)
* Dr Marko Radović, sudija Privrednog suda u Beogradu.

Rezime: U radu se, sa teorijskopravnog stanovišta, analiziraju opšta pitanja vezana za međunarodni stečaj. Cilj autora je da pojedina pitanja iz ove materije razjasni i motiviše one koji pravo primenjuju na primenu odredaba o međunarodnom stečaju. Ovo iz razloga što je normativni okvir o međunarodnom stečaju ustanovljen prvenstveno u cilju da olakša postupak rešavanja složenih pitanja u stečajnim postupcima sa elementom inostranosti.
Ključne reči: stečaj, međunarodni stečaj, glavni i sporedni stečajni postupak.

Potraživanje zatezne kamate za period nakon otvaranja stečaja nad dužnikom

OBLIGACIONO PRAVO

Potraživanje zatezne kamate za period nakon otvaranja stečaja nad dužnikom

Tužilac nema pravni interes da vodi parnicu za utvrđenje potraživanja na ime zatezne kamate od otvaranja stečajnog postupka, jer o obračunu i isplati ove kamate vodi računa po službenoj dužnosti stečajni sudija.

Stečajni postupak nad društvenim preduzećem i isplata zarade

OBLIGACIONO PRAVO

Stečajni postupak nad društvenim preduzećem i isplata zarade

Kada je pravnosnažnom presudom utvrđena obaveza društvenog preduzeća za isplatu zarade tužiocima, a potom se nad preduzećem otvori stečaj, ne postoji obaveza tuženika – Republike Srbije za isplatu naknade štete.

Izlučenje stvari iz stečajne mase

PRIVREDNO PRAVO

Izlučenje stvari iz stečajne mase

Da bi do izlučenja stvari iz stečajne mase došlo neophodno je da lice čija se stvar zatekla u stečajnoj masi podnese zahtev za izlučenje, a ukoliko takav zahtev nije podnet do izlučenja ne može doći.

Prijava založnog potraživanja u stečajnom postupku

PRIVREDNO PRAVO

Prijava založnog potraživanja u stečajnom postupku

Založni poverioci nisu dužni da prijave potraživanje, ali su dužni da stečajni sud obaveste o postojanju založnog prava na imovini stečajnog dužnika.

Prebijanje potraživanja u stečajnom postupku

PRIVREDNO PRAVO

Prebijanje potraživanja u stečajnom postupku

Uslov za prebijanje potraživanja u stečajnom postupku jeste da je stečajni poverilac pre podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka stekao pravo na prebijanje svog potraživanja, pri čemu se pravo na prebijanje, odnosno ispunjenost uslova za prebijanje kao način prestanka obaveze ceni u skladu sa odredbom člana 336. ZOO.

Tužba za utvrđenje ništavosti ili poništaj prodaje u stečajnom postupku

PRIVREDNO PRAVO

Tužba za utvrđenje ništavosti ili poništaj prodaje u stečajnom postupku

Tužba za utvrđenje ništavosti ili poništaj prodaje u stečajnom postupku nije dozvoljena iz razloga što se postupak prodaje, sproveden po pravilima koja važe u postupku stečaja, ne može osporavati tužbom, odnosno tražiti da se utvrdi da je postupak takve prodaje ništav.