Category Archives for "Privredno pravo"

Namirenje potraživanja stečajnih poverilaca čija su potraživanja dospela do usvajanja plana reorganizacije stečajnog dužnika

PRIVREDNO PRAVO

Namirenje potraživanja stečajnih poverilaca čija su potraživanja dospela do usvajanja plana reorganizacije stečajnog dužnika

Svi stečajni poverioci čija su potraživanja dospela do usvajanja plana reorganizacije stečajnog dužnika, mogu se namiriti isključivo prema uslovima, na način i po dinamici iz usvojenog plana koji predstavlja izvršnu ispravu.

Prava akcionara u slučaju otvaranja stečaja nad akcionarskim društvom

PRIVREDNO PRAVO

Prava akcionara u slučaju otvaranja stečaja nad akcionarskim društvom

Kada se otvori postupak stečaja nad akcionarskim društvom, akcijski kapital ulazi u stečajnu masu i služi namirenju neobezbeđenih potraživanja, pa do namirenja svih drugih poverilaca bivši akcionari nemaju svojstvo stečajnog poverioca u odnosu na stečajnu masu, već imaju samo pravo da učestvuju u podeli imovine preostale nakon izmirenja svih poverilaca.

Karakter zaključka o listi potraživanja preduzeća u stečaju

PRIVREDNO PRAVO

Karakter zaključka o listi potraživanja preduzeća u stečaju

Kada je tužilji kao radniku nekadašnjeg društvenog preduzeća, a koje je u stečaju, priznato potraživanje u stečajnom postupku Zaključkom o listi potraživanja, to nema snagu izvršne isprave i tužilja nema pravo na isplatu naknade štete u istom iznosu a od tuženika – države Srbije od 22. marta 2012.

Osporavanje prijavljenog potraživanja i redosleda namirenja

PRIVREDNO PRAVO

Osporavanje prijavljenog potraživanja i redosleda namirenja

Od strane stečajnog upravnika, ili drugih poverilaca, može se osporiti prijavljeno potraživanje kako u pogledu osnova i visine, tako i u pogledu određenog redosleda njegovog namirenja u konačnoj listi sastavljenoj od strane stečajnog upravnika.

Ništavost statusnih ugovora

UDK: 347.72.04(497.11)

NIŠTAVOST STATUSNIH UGOVORA
Biljana Kantar, savetnik Vrhovnog kasacionog suda.

Rezime: Zakon o privrednim društvima definisao je privredno društvo kao pravno lice koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti.
Osnivački akt je konstitutivni akt i pravni osnov nastanka društva. Sačinjava se u pisanoj formi i registruje u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Ima formu odluke o osnivanju ako društvo osniva jedno lice, ili ugovora o osnivanju ako društvo osniva više lica.
Pravne posledice ništavosti osnivačkog akta odnose se na sudbinu samog društva i na pravni položaj poverilaca društva.
Pravna valjanost osnivačkog ugovora koji je proizveo pravno dejstvo u trenutku izvršenog upisa novoosnovanog društva u registar može se pobijati tužbom pred sudom u rokovima propisanim Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Po proteku tih rokova nema mesta podnošenju tužbe za utvrđenje ništavosti osnivačkih ugovora. Za razliku od tih ugovora, ugovori o prenosu udela koji su čisto obligacione prirode mogu se pobijati po opštim pravilima obligacionog prava.

Ključne reči: Zakon o privrednim društvima, pravna priroda osnivačkog akta, postupak za utvrđenje ništavosti osnivačkog akta, pravne posledice ništavosti osnivačkog akta i ništavosti registracije, ništavost ugovora u vezi sa društvom.

Prestanak privrednog društva po odluci suda

UDK: 347.72.04(497.11)

PRESTANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA PO ODLUCI SUDA
Tatjana Matković Stefanović, sudija Privrednog apelacionog suda.

Rezime: Zakon o privrednim društvima posebno propisuje prestanak društva na osnovu odluke suda i to u okviru odredaba koje regulišu akcionarsko društvo, a koje se kao takve primenjuju i na društvo sa ograničenom odgovornošću, kao i u okviru odredaba koje regulišu ortačko društvo, a koje se primenjuju i na prestanak komanditnog društva odlukom suda.
Zakon o privrednim društvima posebno propisuje prestanak društva na osnovu odluke suda i to u okviru odredaba koje regulišu akcionarsko društvo, a koje se kao takve primenjuju i na društvo sa ograničenom odgovornošću, kao i u okviru odredaba koje regulišu ortačko društvo, a koje se primenjuju i na prestanak komanditnog društva odlukom suda.

Ključne reči: Zakon o privrednim društvima, prestanak akcionarskog društva po odluci suda, uslovi za podnošenje tužbe, odluke suda po podnetoj tužbi, posledice donošenja presude, prestanak ortačkog društva odlukom suda.

Stečajni postupak – namerno oštećenje poverilaca

PRIVREDNO PRAVO

Stečajni postupak – namerno oštećenje poverilaca

Namerno oštećenje poverilaca postoji uvek kada je pravni posao, odnosno pravna radnja preduzeta u poslednjih pet godina pre podnošenja predloga za pokretanje stečaja ili posle toga, sa namerom oštećenja jednog ili više poverilaca, ako je saugovarač stečajnog dužnika znao za nameru stečajnog dužnika.

Položaj preduzetnika po Zakonu o privrednim društvima

UDK: 347.72(497.11)
334.722(497.11)
658.114(497.11)

POLOŽAJ PREDUZETNIKA PO ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda.

Rezime: Zakon o privrednim društvima uređuje pored pravnog položaja privrednih društava i pravni položaj preduzetnika. Preduzetnici iako nisu pravna lica, posluju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima iz juna 2018. godine izmenjene su i odredbe koje regulišu položaj preduzetnika. U tom smislu izmene su pretrpele odredbe koje se odnose na poslovno ime i sedište preduzetnika, dostavljanje, delatnost, status poslovođe.

Ključne reči: preduzetnik, delatnost, fizičko lice, privredno društvo, osnivanje, prestanak, odgovornost.

Pravna dejstva rešenja donetog u postupku prinudnog otkupa i prodaje akcija

UDK: 347.728.2(497.11)

PRAVNA DEJSTVA REŠENJA DONETOG U POSTUPKU PRINUDNOG OTKUPA I PRODAJE AKCIJA
Dr Dragiša B. Slijepčević, sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Rezime: Predmet referata je analiza pravnih dejstava vanparničnog rešenja o utvrđenoj ceni akcija koja pripada akcionarima čije su akcije bile predmet prinudnog otkupa, odnosno prodaje. U tom kontekstu je obrađeno sporno pravno pitanje o povezanosti i odnosu između rešenja vanparničnog suda i parnične presude kojom se nalaže isplata utvrđene cene akcija po vanparničnom rešenju. Izvršena je analiza obaveznog i mogućeg stranačkog učešća u vanparničnom i parničnom postupku, te pravnog položaja otkupioca akcija i kontrolnog akcionara u tim postupcima. Razmotrena su pravna dejstva vanparničnog rešenja prema akcionarima koji nisu učestvovali u postupku njegovog donošenja, kao i obaveza isplate tim rešenjem utvrđene cene akcija od strane otkupioca akcija i kontrolnog akcionara. O svim pitanjima zauzeti su pravni stavovi autora iskazani u predloženim zaključcima referata.

Ključne reči: prinudni otkup akcija; prinudna prodaja akcija; prodajna i otkupna cena akcija; pravna dejstva vanparničnog rešenja; pravni položaj otkupioca i kontrolnog akcionara.

1 2 3 6