Tag Archives for " rad "

Opšti i posebni propisi o radu i statusni problemi radnoangažovanih lica, službenika, nameštenika i funkcionera

UDK: 349.24:331.1-057.34(497.11)
342.922(497.11)

OPŠTI I POSEBNI PROPISI O RADU I STATUSNI PROBLEMI RADNOANGAŽOVANIH LICA, SLUŽBENIKA, NAMEŠTENIKA I FUNKCIONERA
Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Opšte propise sadrži Zakon o radu,a oni se primenjuju u svim radnim sredinama ukoliko posebnim propisima za neke od njih nije drugačije određeno, što znači da poseban propis isključuje primenu opšteg. Lica koja rade po ugovoru o obavljanju privremenih ili povremenih poslova i po ugovoru o delu nemaju status zaposlenog po Zakonu o radu, ali po Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti nemaju status nezaposlenog. Državni, pokrajinski i lokalni službenici mogu biti u radnom odnosu na neodređeno i na određeno vreme, ali, za razliku od opštih propisa, njima, po posebnim propisima, radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme. Položaj nameštenika koji obavljaju iste poslove, nije jednak u svim državnim, pokrajinskim i lokalnim organima, a morao bi biti. Funkcioneri na nivou države nemaju status zaposlenog, a na nivou pokrajine i lokalne samouprave takav status imaju.

Ključne reči: rad, opšti propisi o radu, posebni propisi o radu, radno-angažovana lica, službenici, nameštenici, funkcioneri.

Segregacija zanimanja prema spolu i pravo na jednakuplaću za jednak rad i rad jednake vrijednosti u kontekstu zabrane diskriminacije na osnovu spola

UDK: 331.1-055.2
342.734-055.2

SEGREGACIJA ZANIMANJA PREMA SPOLU I PRAVO NA JEDNAKU PLAĆU ZA JEDNAK RAD I RAD JEDNAKE VRIJEDNOSTI U KONTEKSTU ZABRANE DISKRIMINACIJE NA OSNOVU SPOLA
Mr Jasmina Bešlagić, viši asistent, Pravni fakultet, Bihać

Rezime: Segregacija zanimanja prema spolu i nemogućnost ostvarivanja prava na jednaku plaću za jednak rad i rad jednake vrijednosti društveni su problemi koji zaslužuju posebnu pažnju. Oni predstavljaju oblike diskriminacije na osnovu spola i u najvećoj mjeri pogađaju žensku radnu snagu. Imanentni su kako razvijenim, tako i manje razvijenim društvenim sistemima, s tim da su u potonjim posebno izraženi uz drastične posljedice koje uzrokuju, a koje pogađaju kako pojedinca, tako i radnu organizaciju, ali i cjelokupnu društvenu zajednicu.

Ključne riječi: diskriminacija, segregacija, spol, rad, zanimanje, plaća.