Category Archives for "Prof. dr Zoran Ivošević"

VRLINE I MANE NOVELIRANIH USTAVNIH ODREDABA O PRAVOSUĐU

OGLEDI

USTAVNO PRAVO

UDK: 342.56(497.11)
COBISS.SR-ID 62672905

VRLINE I MANE NOVELIRANIH USTAVNIH ODREDABA O PRAVOSUĐU
* Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Tekst pod ovim naslovom je drugo izdanje ogleda „Akt promene ustavnih odredaba o pravosuđu“, objavljenog u ovom časopisu januara ove godine. I u novom izdanju ukazuje se na vrline i mane amandmana o sudstvu i javnom tužilaštvu, koji još uvek nisu ujedinjeni u nezavisnu pravosudnu vlast, sposobnu da se odupre političkim uticajima. Ali je novi tekst potpuniji, argumentovaniji i delotvorniji.
Ključne reči: noveliranje Ustava, sudstvo, javno tužilaštvo, podela vlasti, pravosudna vlast, visoki pravosudni savet.

AKT PROMENE USTAVNIH ODREDABA O PRAVOSUĐU

OGLEDI

USTAVNO PRAVO

AKT PROMENE USTAVNIH ODREDABA O PRAVOSUĐU

* Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Akt o promeni Ustava, usvojen dvotrećinskom većinom narodnih poslanika 30. 11. 2021. godine odnosi se na pravosuđe, jer sadrži odredbe o sudovima i Visokom savetu sudstva, javnim tužilaštvima i Visokom savetu tužilaštva. Te odredbe unapređuju važeće ustavne propise o pravosuđu, ali pošto ostavljaju i prostor za dalje političke uticaje na pravosuđe i njih valja unaprediti.

Ključne reči: Akt o promeni Ustava, podela vlasti, sudovi, Visoki savet sudstva, javna tužilaštva, Visoki savet tužilaštva.

SUVERENOST GRAĐANA I REFERENDUM

NEDOUMICE

USTAVNO PRAVO

UDK: 342.573(497.11)
COBISS.SR-ID 53410569

Povodom Predloga zakona o referendumu i narodnoj inicijativi
SUVERENOST GRAĐANA I REFERENDUM
* Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Suverenost građana i referendum su u bliskom srodstvu. Cenzus uspešnosti obaveznog referenduma predviđenog za promenu Ustava važi samo za noveliranje najvišeg opšteg akta zemlje, a za ostale obavezne i druge referendume cenzus uspešnosti treba da određuje onaj ko ih raspisuje, zavisno od njihovog značaja.
Ključne reči: suverenost građana, referendum, referendumsko pitanje, cenzus uspešnosti.

NAJVIŠI SUD U NEREDU STAVOVA O TROŠKOVIMA BANKARSKIH KREDITA

NEDOUMICE

SUDSKO ORGANIZACIONO PRAVO

UDK:340.142:347.991(497.11)
347.455(497.11)
COBISS.SR-ID 50491401

NAJVIŠI SUD U NEREDU STAVOVA O TROŠKOVIMA BANKARSKIH KREDITA
* Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda i univerzitetski profesor u penziji.
Rezime: Vrhovni kasacioni sud usvaja načelna mišljenja i pravne stavove, radi ujednačavanja ukupne sudske prakse. To čini tumačenjem važećih propisa, ne narušavajući njihove okvire. U ovom slučaju propisi su ostali isti, ali je njihovo tumačenje promenjeno kao da su bitno izmenjeni.
Ključne reči: Vrhovni kasacioni sud, Građansko odeljenje, troškovi obrade bankarskih kredita.

ODBIJANJE VAKCINACIJE MOŽE BITI RAZLOG UVOĐENJA ZAŠTITNIH MERA

NEDOUMICE

OGRANČENJA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

UDK: 342.76(497.11)
351.77:[616.98:578.834
COBISS.SR-ID 46699529

ODBIJANJE VAKCINACIJE MOŽE BITI RAZLOG UVOĐENJA ZAŠTITNIH MERA
* Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Ovaj tekst se bavi ograničenjem prava i sloboda ljudi radi zaštite zdravlja u uslovima pandemijskih bolesti.

Ključne reči: pandemija, korona virus, zaštita zdravlja, obavezna vakcinacija, antivakseri.

Značenje zaposlenosti i evidencije tog stanja

UDK 351.755: 331.101.264.2(497.11)
COBISS.SR-ID 39507465

ZNAČENJE ZAPOSLENOSTI I EVIDENCIJE TOG STANJA
* Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Značenje zaposlenosti se u statistici evidentira različito i van zakonskih okvira. Po Zakonu o radu svojstvo zaposlenog ima samo lice u radnom odnosu. U statistici se to svojstvo pridaje i licima koja rade van radnog odnosa i licima koja se bave samostalnim ličnim radom. Ovaj tekst se zalaže za usklađivanje statistike sa zakonskim propisima, ukazujući i na potrebu proširenja normativnog značenja zaposlenosti.

Ključne reči: zaposlenost, nezaposlenost, zakonski propisi, evidenciona statistika, usklađivanje propisa i evidencijalne statistike, unapređivanje propisa, značenje zaposlenosti.

Ništavost ugovora povodom nedopuštenog osnova

UDK: 347.441.134
COBISS.SR-ID 35452681

NIŠTAVOST UGOVORA POVODOM NEDOPUŠTENOG OSNOVA

Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Tekst je podstaknut informacijom o ugovoru dve kompanije o ustupanju kablovske televizijske mreže da bi se urušio konkurentski potencijal treće kompanije. On se bavi osnovom ugovora kao ciljem koji se njegovim zaključenjem želi postići.
Ako je cilj nedopušten ugovor je ništav.

Ključne reči: osnov ugovora, nedopuštenost osnova, prinudni propisi, javni poredak, dobri običaji.

Značaj presumpcije nevinosti

UDK: 343.131.8(497.11)
32.019.5:343.1(497.11)

ZNAČAJ PRESUMPCIJE NEVINOSTI
Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Presumpcija nevinosti je pretpostavka a ne tvrdnja da je osumnjičeni, odnosno optuženi nevin. Nju valja razlikovati od nevinosti u punom kapacitetu njenog značenja.

Ključne reči: presumpcija nevinosti, nevinost, osuda, izostajanje osude.

Muke sa rečima: Narodna skupština, narodni poslanik, nezavisno sudstvo

UDK: 340.137:342.5(497.11)

MUKE SA REČIMA: NARODNA SKUPŠTINA, NARODNI POSLANIK, NEZAVISNO SUDSTVO
Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Ovaj tekst govori zašto u nazivu organa zakonodavne vlasti valja izostaviti reč “Narodna”, a u nazivu nosilaca zakonodavne vlasti reč “narodni”, kao i zašto sudska vlast mora biti nezavisna.
Ključne reči: Narodna skupština, narodni poslanik, nezavisno sudstvo, vladavina prava, pravna država.

Sudska praksa kao izvor pravnog poretka

UDK:340.142

SUDSKA PRAKSA KAO IZVOR PRAVNOG PORETKA
Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Pravni sistem čine isključivo propisi, u određenom hijerarhijskom poretku. Pravni poredak čine propisi i stvarno ponašanje ljudi u njihovoj primeni, što i stvara razliku između normativnog i stvarnog. Sudska praksa nije izvor prava, ali jeste izvor pravnog poretka.

Ključne reči: pravni sistem, pravni poredak, sudska praksa, normativno i stvarno.