Category Archives for "Prof. dr Zoran Ivošević"

Ništavost ugovora povodom nedopuštenog osnova

UDK: 347.441.134
COBISS.SR-ID 35452681

NIŠTAVOST UGOVORA POVODOM NEDOPUŠTENOG OSNOVA

Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Tekst je podstaknut informacijom o ugovoru dve kompanije o ustupanju kablovske televizijske mreže da bi se urušio konkurentski potencijal treće kompanije. On se bavi osnovom ugovora kao ciljem koji se njegovim zaključenjem želi postići.
Ako je cilj nedopušten ugovor je ništav.

Ključne reči: osnov ugovora, nedopuštenost osnova, prinudni propisi, javni poredak, dobri običaji.

Značaj presumpcije nevinosti

UDK: 343.131.8(497.11)
32.019.5:343.1(497.11)

ZNAČAJ PRESUMPCIJE NEVINOSTI
Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Presumpcija nevinosti je pretpostavka a ne tvrdnja da je osumnjičeni, odnosno optuženi nevin. Nju valja razlikovati od nevinosti u punom kapacitetu njenog značenja.

Ključne reči: presumpcija nevinosti, nevinost, osuda, izostajanje osude.

Muke sa rečima: Narodna skupština, narodni poslanik, nezavisno sudstvo

UDK: 340.137:342.5(497.11)

MUKE SA REČIMA: NARODNA SKUPŠTINA, NARODNI POSLANIK, NEZAVISNO SUDSTVO
Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Ovaj tekst govori zašto u nazivu organa zakonodavne vlasti valja izostaviti reč “Narodna”, a u nazivu nosilaca zakonodavne vlasti reč “narodni”, kao i zašto sudska vlast mora biti nezavisna.
Ključne reči: Narodna skupština, narodni poslanik, nezavisno sudstvo, vladavina prava, pravna država.

Sudska praksa kao izvor pravnog poretka

UDK:340.142

SUDSKA PRAKSA KAO IZVOR PRAVNOG PORETKA
Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Pravni sistem čine isključivo propisi, u određenom hijerarhijskom poretku. Pravni poredak čine propisi i stvarno ponašanje ljudi u njihovoj primeni, što i stvara razliku između normativnog i stvarnog. Sudska praksa nije izvor prava, ali jeste izvor pravnog poretka.

Ključne reči: pravni sistem, pravni poredak, sudska praksa, normativno i stvarno.

Šta jeste, a šta nije dobro u Vašingtonskom sporazumu

UDK:341.241.8(497.11:497.115)”2020″

ŠTA JESTE, A ŠTA NIJE DOBRO U VAŠINGTONSKOM SPORAZUMU
Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Vašingtonski sporazum o ekonomskoj saradnji Srbije i tzv. Kosova, uz posredovanje predsednika SAD, ima više dobrih strana nego mana. U ovom prilogu se navode i odredbe koje zaslužuju podršku i odredbe sa manama.

Ključne reči: strane u sporu, posrednik, dobre strane, mane, sporazum, Kosovo, neispunjenje obaveza, bilateralni sporazum

Vanredno stanje po Ustavu i u stvarnosti

UDK: 342.531.42(497.11)
342.76(497.11)

VANREDNO STANJE PO USTAVU I U STVARNOSTI
Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Ustav određuje da vanredno stanje uvodi Narodna skupština “kada javna opasnost ugrožava opstanak države ili građana”, a ako ona nije u mogućnosti da se sastane to zajedno čine predsednici Republike, Narodne skupštine i Vlade, s tim što njihovu odluku u roku od narednih 48 sati, odnosno čim bude u mogućnosti da se sastane, konvalidira Narodna skupština, kao izvorni organ odlučivanja. U stvarnosti nije bilo tako, jer su odluku o proglašenju vanrednog stanja donela tri predsednika, pre proglašenja epidemije, a nemogućnost sastajanja narodnih poslanika pravdana je odlukom o zabrani okupljanja više od pedeset građana, koju je Vlada donela pre proglašenja epidemije. Narodni poslanici su se okupili tek 45 dana nakon proglašenja vanrednog stanja, kada je rizik zaražavanja bio daleko veći nego kad je Narodna skupština trebalo da, u skladu sa Ustavom, odlučuje o postojanju uslova za proglašenje vanrednog stanja.

Ključne reči: epidemija, vanredno stanje, Narodna skupština, tri predsednika.

Opšti i posebni propisi o radu i statusni problemi radnoangažovanih lica, službenika, nameštenika i funkcionera

UDK: 349.24:331.1-057.34(497.11)
342.922(497.11)

OPŠTI I POSEBNI PROPISI O RADU I STATUSNI PROBLEMI RADNOANGAŽOVANIH LICA, SLUŽBENIKA, NAMEŠTENIKA I FUNKCIONERA
Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Opšte propise sadrži Zakon o radu,a oni se primenjuju u svim radnim sredinama ukoliko posebnim propisima za neke od njih nije drugačije određeno, što znači da poseban propis isključuje primenu opšteg. Lica koja rade po ugovoru o obavljanju privremenih ili povremenih poslova i po ugovoru o delu nemaju status zaposlenog po Zakonu o radu, ali po Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti nemaju status nezaposlenog. Državni, pokrajinski i lokalni službenici mogu biti u radnom odnosu na neodređeno i na određeno vreme, ali, za razliku od opštih propisa, njima, po posebnim propisima, radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme. Položaj nameštenika koji obavljaju iste poslove, nije jednak u svim državnim, pokrajinskim i lokalnim organima, a morao bi biti. Funkcioneri na nivou države nemaju status zaposlenog, a na nivou pokrajine i lokalne samouprave takav status imaju.

Ključne reči: rad, opšti propisi o radu, posebni propisi o radu, radno-angažovana lica, službenici, nameštenici, funkcioneri.

Ako Zakon opstane, rešenje je u održaju

UDK: 322(497.16)
342.731(497.16)

Povodom crnogorskog zakona o slobodi veroispovesti
AKO ZAKON OPSTANE, REŠENJEJE U ODRŽAJU
Dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Nedavno usvojen crnogorski zakon koji uređuje slobodu veroispovesti i pravni položaj verskih zajednica iritira ambicijom da verski objekti i zemljište postanu “kulturna baština u državnoj svojini”. On sadrži odredbe o normativnoj, izvršnoj i korektivnoj deonici u ostvarivanju ove namere. Rad se bavi svim ovim deonicama i ukazuje na problem u vezi sa imovinom Srpske pravoslavne crkve i načinom njegovog rešavanja.

Ključne reči: verski objekti i zemljište, državna svojina, Srpska pravoslavna crkva, državina, održaj.

Problemi u primeni opštih propisa o zaradi, disciplinskoj odgovornosti, udaljenju sa rada i pravnim posledicama prestanka radnog odnosa

UDK: 349.2(497.11)

PROBLEMI U PRIMENI OPŠTIH PROPISA O ZARADI, DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI, UDALJENJU SA RADA I PRAVNIM POSLEDICAMA PRESTANKA RADNOG ODNOSA
Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Prilog ovoj rubrici bavi se problemima u primeni propisa o: zaradi, disciplinskoj odgovornosti, udaljenju sa rada i pravnim posledicama prestanka radnog odnosa. 1) Odgovarajuća i osnovna zarada često se poistovećuju, dok se osnovna zarada dovodi u korelaciju sa zaradom po osnovu učinka a zarada po osnovu učinka u korelaciju sa minimalnom zaradom. 2) Disciplinsku odgovornost Zakon o radu uređuje kao supsidijarni krak propisa o prestanku radnog odnosa. Inicijalni akt za utvrđivanje te odgovornosti je – upozorenje, dok su sankcije – udaljenje bez naknade zarade, novčana kazna i opomena sa najavom otkaza za ponavljanje kažnjive radnje. Ustavni sud je našao da je odredba člana 179. stav 3. tačka 5. Zakona o radu neustavna. Pri tom nije razlikovao krivično delo od radnje izvršenja krivičnog dela koja može biti blanketno predviđena i kao radnja izvršenja povrede radne obaveze ili narušavanja radne discipline. Resorno ministarstvo je najavilo dopunu Zakona o radu odredbom da zloupotreba bolovanja, kao nepoštovanje radne discipline, predstavlja otkazni razlog previđajući da član 179. stav 3. tačka 3. taj otkazni razlog već predviđa. 3) Problemi u vezi sa udaljenjem nastaju kad se utvrdi da ono nije bilo određeno u skladu sa zakonom. 4) Problemi u vezi sa posledicama nezakonitog prestanka radnog odnosa, tiču se odredaba o naknadi štete kojim se drastično narušava princip potpune naknade (predviđene članom 190. Zakona o obligacionim odnosima).

Ključne reči: problemi, zarada, disciplinska odgovornost, udaljenje sa rada, nezakonit prestanak radnog odnosa i naknada štete.

Preobražaj radnopravnih statusa

UDK: 349.22(497.11)

PREOBRAŽAJ RADNOPRAVNIH STATUSA
Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Postoje različiti režimi rada. Neki su uređeni istim a neki različitim zakonima. Ovde će biti reči o preobražajima radnog odnosa na određeno u radni odnos na neodređeno vreme, rada van radnog odnosa u rad u radnom odnosu i radnog odnosa u državnom organu u radni odnos u pokrajinskom, odnosno lokalnom organu.

Ključne reči: preobražaji statusa, režimi rada, radni odnos, rad van radnog odnosa, službenici, nameštenici.