Tag Archives for " lizing radne snage "

U susret Zakonu o agencijskom zapošljavanju

UDK: 331.53.07(497.11)

U SUSRET ZAKONU O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU
Osvrt na odredbe međunarodnog prava, prava EU i uporednopravna rešenja kao i na moguća rešenja u domaćem zakonodavstvu
Dušan Pavlović, dipl. pravnik.

Rezime: Upućivanje zaposlenih na rad kod trećih lica (poslodavaca korisnika) spada u fleksibilne oblike radnog angažovanja i već decenijama je prisutno u uporednom pravu, a zadnjih godina neformalno i u Republici Srbiji. Iako je ovaj oblik angažovanja inicijalno nastao radi zadovoljenja potrebe zapošljavanja određenih kategorija (mladi, lica koja su dugo nezaposlena i sl) kod nas se koristi kao svojevrsna zamena redovnog radnog odnosa i zastupljen je u velikom procentu. Osnovni problem u punoj primeni ovog instituta kod nas, a time i zaštiti svih učesnika ovog trostranog pravnog odnosa, jeste nepostojanje pravnog okvira za njegovu primenu. Zakon kojim će biti uređeno agencijsko zapošljavanje u pripremi je već godinama, a u ovom tekstu dat je prikaz postojećih rešenja na međunarodnom nivou i uporednom pravu (Hrvatska i Crna Gora) sa ciljem da se detaljnije prikažu odnosi između agencija za upućivanje, zaposlenog i korisnika usluga. Takođe, prikazana su i rešenja data u Direktivi EU o radu preko agencija za privremeno zapošljavanje koja služi kao osnov za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva, odnosno budućeg zakona o agencijskom zapošljavanju.

Ključne reči: agencijsko zapošljavanje, upućivanje zaposlenih, lizing radne snage, Direktiva 2008/104/EZ, Konvencija MOR 181.