Tag Archives for " prestanak radnog odnosa carinskom službeniku "

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa utvrđuje se u visini izgubljene zarade koja u sebi sadrži pripadajuće poreze i doprinose u skladu sa zakonom, u koju ne ulazi naknada za ishranu u toku rada, regres za korišćenje godišnjeg odmora, bonus, nagrade i druga primanja po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca.

Prestanak radnog odnosa carinskom službeniku

USTAVNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa carinskom službeniku

Carinskom službeniku ne može prestati radni odnos, niti carinski službenik može disciplinski da odgovara ako je član njegove uže porodice osnivač ili vlasnik privrednog društva koje obavlja delatnost nespojivu sa radom Uprave carina, budući da ne postoji uzročna veza između radnje, odnosno ponašanja carinskog službenika i posledice koja je usled toga nastupila.