Tag Archives for " rad na određeno vreme "

FLEKSIBILNI OBLICI RADA

OGLEDI

RADNO PRAVO

UDK: 349.22(497.11)
COBISS.SR-ID 67856905

FLEKSIBILNI OBLICI RADA
* Persida Jovanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Fleksibilni oblici rada podrazumevaju slobodniji pristup radu i njegovo prilagođavanje zahtevima tržišta i to su: radni odnos na određeno vreme, rad sa nepunim radnim vremenom, rad van radnog odnosa, radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca i privremeno ustupanje zaposlenih posredstvom Agencije za zapošljavanje, te odstupaju od tradicionalnog koncepta radnog odnosa zasnovanog ugovorom o radu na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, pri čemu se rad obavlja u prostorijama poslodavca.
Radni odnos na neodređeno vreme je pravilo, a radni odnos na određeno vreme je fleksibilni oblik rada i predstavlja izuzetak, čije je vremensko trajanje određeno Zakonom o radu, kao slučajevi u kojima zaposleni zasniva radni odnos na ovaj način, kao i izuzeci što ima za cilj zaštitu prava ovih zaposlenih od mogućih zloupotreba poslodavca.
Rad sa nepunim radnim vremenom jeste obavljanje poslova zaposlenog u vremenu koje je kraće od punog radnog vremena od 40 časova nedeljno, a koje prema Zakonu o radu ne može biti kraće od 36 časova nedeljno, pri čemu zaposleni ostvaruje prava i obaveze po osnovu rada kao da radi sa punim radnim vremenom.
Rad van radnog odnosa znači radno angažovanje određenih kategorija lica bez zasnivanja radnog odnosa, te angažovano lice nema status zaposlenog, a naknada koju ostvaruje ne predstavlja zaradu. Ima različite oblike i to: ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o delu, ugovor o stručnom osposobljavanju i stručnom usavršavanju i ugovor o dopunskom radu. Zakon propisuje pismenu formu ugovora. Lice angažovano po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ostvaruje prava po osnovu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakona o zdravstvenom osiguranju.
Radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca predstavlja fleksibilni oblik rada koji obuhvata rad na daljinu i rad od kuće, pri čemu se poslovi kontinuirano tako obavljaju, odnosno takva je organizacija rada kod poslodavca.
Privremeno ustupanje zaposlenih posredstvom Agencije za zapošljavanje predstavlja oblik fleksibilnog zapošljavanja, koji je uređen Zakonom o agencijskom zapošljavanju, te je ustupljeno lice fizičko lice koje je u radnom odnosu u Agenciji, koja ga privremeno ustupa poslodavcu korisniku radi obavljanja poslova pod njegovim nadzorom i rukovođenjem, u skladu sa ovim zakonom. Ustupljeni zaposleni za vreme privremenog obavljanja poslova kod poslodavca korisnika u skladu sa navedenim zakonom ima pravo na jednake uslove rada kao i uporedni zaposleni kod poslodavca korisnika. Agencija je dužna da ustupljenom zaposlenom za period ustupanja isplati zaradu, naknadu zarade i naknadu troškova.

Ključne reči: fleksibilan rad, rad na određeno vreme, nepuno radno vreme, privremeni i povremeni poslovi, ugovor o delu, dopunski rad, stručno osposobljavanje, stručno usavršavanje, rad na daljinu, rad van prostorija poslodavca, privremeno ustupanje zaposlenog, poslodavac korisnik.

Preobražaj radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

RADNO PRAVO

Preobražaj radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

Nisu ispunjeni uslovi za preobražaj radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme, kada tužilja nije radila kod tuženog poslodavca duže od 24 meseca neprekidno ili sa prekidima kraćim od 30 dana.

Ugovor o radu na određeno vreme

RADNO PRAVO

Ugovor o radu na određeno vreme

Ugovor o radu na određeno vreme, neprekidno ili sa prekidima, ne može trajati duže od 12 meseci, a ukoliko je zaposleni kod poslodavca obavljao istovrsne poslove u periodu dužem od 12 meseci, radni odnos na određeno vreme, istekom pet radnih dana u kojima je zaposleni nastavio da radi, po sili zakona prerasta u radni odnos na neodređeno vreme.

Transformacija ugovora o radu na određeno u ugovor o radu na neodređeno vrijeme

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Transformacija ugovora o radu na određeno u ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Pravila koja se odnose na transformaciju ugovora o radu na određeno u ugovor o radu na neodređeno vrijeme, predviđena Zakonom o radu, ne mogu se primijeniti na državne službenike i namještenike.

Radni odnos na određeno vreme u ustanovi obrazovanja i vaspitanja

RADNO PRAVO

Radni odnos na određeno vreme u ustanovi obrazovanja i vaspitanja

U ustanovi obrazovanja i vaspitanja radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme.