Tag Archives for " državni službenici "

Praksa Upravnog suda u primeni propisa o radu u organima i službama države

UDK: 3.077.2(497.11)
347.998.85(497.11)

PRAKSA UPRAVNOG SUDA U PRIMENI PROPISA O RADU U ORGANIMA I SLUŽBAMA DRŽAVE
Ruža Urošević, sudija Upravnog suda u penziji.

Rezime: Praksa Upravnog suda u primeni propisa o radu u organima i službama države predstavlja nastavak prakse Upravnog odeljenja Vrhovnog suda Srbije, koja je nastala sa početkom primene posebnog zakona u ovoj oblasti – Zakona o državnim službenicima. Iz dosadašnje prakse Upravnog odeljenja Vrhovnog suda Srbije i Upravnog suda može se zaključiti da su najčešći sporovi nastajali povodom zasnivanja radnog odnosa, vrednovanja uspešnosti u radu, premeštaja državnih službenika, disciplinske odgovornosti, raspoređivanja i prestanka radnog odnosa. Rešavanje spornih pravnih pitanja može biti jednostavno, kada su sve sudije saglasne sa načinom rešavanja, ali i komplikovano, kada ne postoji jedinstven stav. Tada se o spornom pravnom pitanju izjašnjavaju sve sudije Upravnog suda, a usvojeni pravni stavovi na sednicama svih sudija obavezuju sve sudije tog suda i državne organe i službe pri kasnijem donošenju odluka.

Ključne reči: praksa Upravnog suda, radni odnosi, državni službenici.

Projektovani položaj nameštenika u državnim organima (Povodom Radnog teksta novela Zakona o državnim službenicima)

UDK: 342.98(497.11)

PROJEKTOVANI POLOŽAJ NAMEŠTENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA (Povodom Radnog teksta novela Zakona o državnim službenicima)
Slađanka Milošević, predsednica Sindikata pravosuđa Srbije.

Rezime: Ovaj tekst se bavi analizom Radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, ukazujući na potrebu unapređenja odredaba koje se odnose na razlike u položaju nameštenika po ovom zakonu i Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, odmore i odsustva, rad na određeno vreme, rad van radnog odnosa i rad na „lizing“.

Ključne reči: nameštenici, državni službenici, pravosuđe, sindikat.