Tag Archives for " službenici "

Opšti i posebni propisi o radu i statusni problemi radnoangažovanih lica, službenika, nameštenika i funkcionera

UDK: 349.24:331.1-057.34(497.11)
342.922(497.11)

OPŠTI I POSEBNI PROPISI O RADU I STATUSNI PROBLEMI RADNOANGAŽOVANIH LICA, SLUŽBENIKA, NAMEŠTENIKA I FUNKCIONERA
Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Opšte propise sadrži Zakon o radu,a oni se primenjuju u svim radnim sredinama ukoliko posebnim propisima za neke od njih nije drugačije određeno, što znači da poseban propis isključuje primenu opšteg. Lica koja rade po ugovoru o obavljanju privremenih ili povremenih poslova i po ugovoru o delu nemaju status zaposlenog po Zakonu o radu, ali po Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti nemaju status nezaposlenog. Državni, pokrajinski i lokalni službenici mogu biti u radnom odnosu na neodređeno i na određeno vreme, ali, za razliku od opštih propisa, njima, po posebnim propisima, radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme. Položaj nameštenika koji obavljaju iste poslove, nije jednak u svim državnim, pokrajinskim i lokalnim organima, a morao bi biti. Funkcioneri na nivou države nemaju status zaposlenog, a na nivou pokrajine i lokalne samouprave takav status imaju.

Ključne reči: rad, opšti propisi o radu, posebni propisi o radu, radno-angažovana lica, službenici, nameštenici, funkcioneri.

Preobražaj radnopravnih statusa

UDK: 349.22(497.11)

PREOBRAŽAJ RADNOPRAVNIH STATUSA
Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Postoje različiti režimi rada. Neki su uređeni istim a neki različitim zakonima. Ovde će biti reči o preobražajima radnog odnosa na određeno u radni odnos na neodređeno vreme, rada van radnog odnosa u rad u radnom odnosu i radnog odnosa u državnom organu u radni odnos u pokrajinskom, odnosno lokalnom organu.

Ključne reči: preobražaji statusa, režimi rada, radni odnos, rad van radnog odnosa, službenici, nameštenici.

Zaštita prava službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

UDK: 352.08(497.11)
352.9.08(497.11)

ZAŠTITA PRAVA SLUŽBENIKA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji.

Rezime: Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave je po prvi put, osam godina posle uvođenja službeničkog sistema Zakonom o državnim službenicima, zaokružen sistem radno-pravnih odnosa u Republici Srbiji, na modernim osnovama. Na taj način je prestao da se primenjuje anahroni Zakon o radnim odnosima u državnim organima koji se primenjivao na državne organe, a shodnom primenom i na pokrajinske organe i organe lokalne samouprave, na koji način nisu uvažene specifičnosti u radu pokrajina i lokalne samouprave. Novi Zakon prihvata osnovna načela službeničkog sistema što čini njegovu osnovnu postavku zasnovanu na načelima profesionalizacije i depolitizacije kadrova oslobođenih od političkog uticaja koji bi mogao da spreči njihov karijerni razvoj i napredovanje u službi.
Akt o pravima i odgovornostima službenika iz radnog odnosa se donosi u formi rešenja i ima karakter upravnog akta.

Ključne reči: autonomne pokrajine, lokalna samouprava, zaposleni, službenici, načela Zakona, žalba, upravni spor, inspekcijski nadzor.