Tag Archives for " ostvarivanje prava po osnovu privremenog udaljenja sa rada "

Udaljenje zaposlenog sa rada

RADNO PRAVO

Udaljenje zaposlenog sa rada

Udaljenje zaposlenog sa rada ne predstavlja sankciju za povredu radne obaveze ili discipline, nego svojevrsnu preventivnu i privremenu meru koja se izriče zaposlenom dok je u radnom odnosu i za vreme čijeg trajanja zaposleni ostvaruje pravo na naknadu zarade, pod uslovima i na način bliže uređen odredbama Zakona o radu.

Otkaz ugovora o radu zbog nedostavljanja potvrde o privremenoj sprečenosti za rad

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog nedostavljanja potvrde o privremenoj sprečenosti za rad

Poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji u određenom roku ne dostavi potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad.

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa utvrđuje se u visini izgubljene zarade koja u sebi sadrži pripadajuće poreze i doprinose u skladu sa zakonom, u koju ne ulazi naknada za ishranu u toku rada, regres za korišćenje godišnjeg odmora, bonus, nagrade i druga primanja po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca.

Razlika između osnovne zarade i naknade zarade zbog privremenog udaljenja sa rada zbog pritvora

331.108.644.6:343.121

RAZLIKA IZMEĐU OSNOVNE ZARADE I NAKNADE ZARADE ZBOG PRIVREMENOG UDALJENJA SA RADA ZBOG PRITVORA
Bojana Potežica, dipl. pravnik.

Rezime: Ako krivični postupak protiv zaposlenog bude obustavljen pravnosnažnom odlukom, ili ako pravnosnažnom odlukom bude oslobođen optužbe, ili je optužba protiv njega odbijena, ali ne zbog nenadležnosti, zaposlenom za vreme privremenog udaljenja sa rada zbog pritvora pripada razlika između iznosa primljene naknade zarade i punog iznosa osnovne zarade.
U svakom slučaju trebalo bi poći od toga da li je lice kome je bio određen pritvor ali je krivični postupak protiv njega obustavljen pravnosnažnom odlukom, odnosno pravnosnažnom odlukom je oslobođen optužbe, ili je optužba odbijena, u radnom odnosu ili ne.
Kada je ovo lice u radnom odnosu u vreme kada je nastupila pravosnažnost navedenih odluka poslodavac isplaćuje ovu razliku a shodnom primenom odredbe člana 168. stav 2. i razlika bi trebalo da se isplaćuje na teret organa koji je odredio pritvor.
U slučaju da lice više nije u radnom odnosu, primenom člana 18. Zakonika o krivičnom postupku, lice koje je neosnovano lišeno slobode ili osuđeno za krivično delo, ima pravo na naknadu štete od države i druga prava propisana zakonom. Odnosno, u postupku naknade štete može tražiti i naknadu materijalne štete u visini razlike između iznosa primljene naknade zarade zbog udaljenja sa rada zbog pritvora i punog iznosa osnovne zarade.

Ključne reči: razlika između naknade zarade i punog iznosa osnovne zarade, privremeno udaljenje sa rada, ostvarivanje prava po osnovu privremenog udaljenja sa rada.