Tag Archives for " elementi krivičnog dela "

Nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilje u porodici

Krivično delo nasilje u porodici po svojoj prirodi je trajno krivično delo, zbog čega preduzimanje više radnji u jednom dužem vremenskom periodu ne predstavlja krivično delo u produženom trajanju, već jedno krivično delo.

Saizvršilaštvo

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Saizvršilaštvo

To što DNK tragovi jednog od okrivljenih nisu pronađeni na kesi sa opojnom drogom ne znači da nije postojao prethodni dogovor između okrivljenih da zajedno učestvuju u izvršenju krivičnog dela jer je taj okrivljeni upravljao vozilom u koje je drugi okrivljeni uneo kesu sa opojnom drogom i sakrio je ispod papučice gasa, a potom sedeo na mestu suvozača znajući za postojanje opojne droge i u nameri da istu radi prodaje prenese.

Zlostavljanje i mučenje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zlostavljanje i mučenje

Kada je tokom postupka nesporno utvrđeno da su okrivljeni kao policijski službenici postupali na način kojim se vređa ljudsko dostojanstvo prema oštećenom, u njihovim radnjama stiču se svi subjektivni i objektivni elementi krivičnog dela zlostavljanje i mučenje iz člana 137. stav 3. u vezi stava 1. KZ jer tokom postupka nije utvrđeno da su okrivljeni primenom sile naneli veliki bol i teške patnje oštećenom.

Nedozvoljene polne radnje zloupotrebom položaja i svest o uzrastu oštećenih

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedozvoljene polne radnje zloupotrebom položaja i svest o uzrastu oštećenih

Optuženi je bio očuh dve oštećene devojčice s obzirom da je živeo sa njima i njihovom majkom, bio je svestan i njihove starosne dobi, pa kako je znao da oštećene nisu navršile 14 godina u vreme izvršenja svake pojedine radnje krivičnog dela na štetu svake od njih, izvršio je kvalifikovani oblik ovog krivičnog dela, a u odnosu na jednu oštećenu u pitanju je produženo krivično delo s obzirom da je nedozvoljene polne radnje prema njoj preduzimao više puta.

Krivično delo sprečavanje i ometanje dokazivanja iz člana 336. KZ

UDK: 343.361(497.11)

KRIVIČNO DELO SPREČAVANJE I OMETANJE DOKAZIVANJA IZ ČLANA 336. KZ
Zakonodavna rešenja, sporne situacije, sudska praksa
Dragan U. Kalaba, zamenik višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: Krivično delo sprečavanje i ometanje dokazivanja iz člana 336. KZ je pravi odraz preduzetih radnji učinioca usmerenih ka onemogućavanju ili otežanom prikupljanju dokaza, a što ima za posledicu otežano blagovremeno donošenje zakonite i pravilne odluke.
U pitanju je krivično delo učinjeno uticajem na svedoke, veštake ili druge učesnike u postupku pred sudom (u svim postupcima, sem u krivičnom) ili drugom državnom organu.
Važno je da napomenem, da upravo kroz prikaz karakterističnih sudskih odluka, iz istih jasno proizlazi i ukazivanje na neke institute opšteg dela Krivičnog zakonika i primene instituta krivično-procesnog prava.

Ključne reči: zaštita građana i njihovo pravo na slobodu, sprečavanje i ometanje dokazivanja, elementi krivičnog dela, radnja krivičnog dela, sudska praksa.