Tag Archives for " izmena optužnice na glavnom pretresu "

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Potvrđivanje optužnice

Prostim nabrajanjem dokaza na osnovu kojih je doneo odluku, prvostepeni sud je propustio da iznese razloge o odlučnim činjenicama i da u odnosu na svaki od bitnih elemenata krivičnog dela koje je okrivljenom stavljeno na teret navede konkretne dokaze, bez ocene njihove verodostojnosti i bez ocene kontradiktornih dokaza, na osnovu kojih je zaključio da postoji opravdana sumnja da je okrivljeni izvršio krivično delo, pa je u takvoj situaciji nužno ukidanje pobijanog rešenja.

Pretpostavka svesti o protivpravnosti i uračunljivosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Pretpostavka svesti o protivpravnosti i uračunljivosti

Svest o protivpravnosti, kao i uračunljivost kao samostalni elementi krivice se pretpostavljaju, pa se njihovo postojanje ne mora utvrđivati u svakom konkretnom slučaju.

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrđivanje optužnice

Izmena optužnice na glavnom pretresu

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Izmena optužnice na glavnom pretresu

Ako tužilac u toku glavnog pretresa oceni da izvedeni dokazi ukazuju da se izmenilo činjenično stanje izneseno u optužnici, on može na glavnom pretresu usmeno izmeniti optužnicu, a može i predložiti da se glavni pretres prekine radi pripremanja nove optužnice.