Tag Archives for " spolna struktura izvršilaca i žrtve nasilja u porodici "

Nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilje u porodici

Krivično delo nasilje u porodici po svojoj prirodi je trajno krivično delo, zbog čega preduzimanje više radnji u jednom dužem vremenskom periodu ne predstavlja krivično delo u produženom trajanju, već jedno krivično delo.

Nasilje nad ženama i djecom u praksi sudova u Bosni i Hercegovini

UDK: 343.54/.55(497.6)
343.62(497.6)

NASILJE NAD ŽENAMA I DJECOM U PRAKSI SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI
Dr sc. Muhamed Tulumović, predsjednik Općinskog suda u Tuzli.

Rezime: Nasilje nad ženama i djecom predstavlja ozbiljan društveni problem koji je potrebno što je moguće brže i kvalitetnije rješavati, jer ove vrste nasilja postaju globalni problem koji ostaje u sve većoj mjeri neotkriven zbog toga što se dešava između četiri zida porodičnog doma. Danas se u javnom i naučnom diskursu sve više govori o temi nasilja nad ženama i djecom, što demontira duboko ukorijenjeno mišljenje da se radi o privatnoj porodičnoj stvari, a ne o javnom problemu cjelokupnog društva, protiv kojeg treba kontinuirano raditi, kako u otkrivanju, tako i njegovom preveniranju. U ovom radu autor je istražio u kom obimu su se vodili krivični postupci protiv izvršilaca krivičnog djela nasilja u porodici nad ženama i djecom, odnosno kakva je spolna zastupljenost izvršilaca navedenog krivičnog djela u sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini, sa posebnim osvrtom na spolnu strukturu žrtava nasilja. Provedeno istraživanje je pokazalo da je nasilje nad ženama najdominantniji oblik nasilja u porodici koje se pojavljuje u 59% slučajeva, dok je u odnosu na pomenuto, nasilje nad djecom prisutno u relativno manjem obimu i to u 22% predmeta. Kada je riječ o izvršiocima nasilja, istraživanje je pokazalo da dominantno participiraju osobe muškog spola i to u procentu od 88%, dok se osobe ženskog spola kao izvršioci nasilja u porodici javljaju u 7% predmeta. S druge strane, osobe ženskog spola se javljaju dominantno kao žrtve nasilja i to u 74% predmeta, dok se osobe muškog spola kao žrtve nasilja pojavljuju u 26% predmeta. Prezentirani podaci o nasilju nad ženama i djecom ne predstavljaju odraz stvarnog stanja, jer ove vrste nasilja često se ne prijavljuju nadležnim organima i često ostaju neotkrivena.
Ključne riječi: nasilje nad ženama, nasilje nad djecom, spolna struktura izvršilaca i žrtve nasilja u porodici.