Tag Archives for " nasilje "

Radnja izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici i zastarelost krivičnog gonjenja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Radnja izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici i zastarelost krivičnog gonjenja

Radnja izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici određena je trajnim glagolom, zbog čega se ima smatrati da je krivično delo učinjeno kada je radnja izvršenja preduzeta jednom ili više puta, i u toj situaciji zastarelost krivičnog gonjenja počinje da teče od dana preduzimanja poslednje radnje.

Nasilničko ponašanje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilničko ponašanje

Kada je okrivljeni najpre udario rukom oštećenog, a potom zajedno sa još dva lica, zadao više udaraca oštećenom, ne može se prihvatiti pravni stav prvostepenog suda da okrivljeni nije imao motiv da teže remeti javni red i mir bez obzira što se događaj desio na javnom mestu gde je bilo više lica.

Mere zaštite od nasilja u porodici

PORODIČNO PRAVO

Mere zaštite od nasilja u porodici

Protiv člana porodice koji vrši nasilje, sud može odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici kojim se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članovima porodice.

Nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilje u porodici

Krivično delo nasilje u porodici po svojoj prirodi je trajno krivično delo, zbog čega preduzimanje više radnji u jednom dužem vremenskom periodu ne predstavlja krivično delo u produženom trajanju, već jedno krivično delo.

Dokazivanje ispravom na glavnom pretresu

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Dokazivanje ispravom na glavnom pretresu

Izveštaj Centra za socijalni rad, koji se bazira na sadržini podnete krivične prijave protiv okrivljenog zbog krivičnog dela nasilje u porodici, može se pročitati kao dokaz na glavnom pretresu, bez obzira što se na pretresu oštećeni koristio pravom da ne svedoči.

Zabrana diskriminacije žena u Bosni i Hercegovini

UDK: 343.85:343.62-057.16-055.2
342.722-055.2

ZABRANA DISKRIMINACIJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI
Prof. dr Milena Simović, zamjenik direktora u Sekretarijatu za zakonodavstvo u Vladi Republike Srpske i vanredni profesor na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci
Doc. dr Marina M. Simović, Fakultet pravnih nauka Univerziteta Apeiron Banja Luka i sekretar Ombudsmana za djecu Republike Srpske

Rezime: Bosna i Hercegovina se kada su u pitanju ljudska prava, te mehanizmi njihove zaštite u periodu od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas još uvijek nalazi na početku izgradnje efikasnog i funkcionalnog sistema zaštite ljudskih prava. Uspostavljanje društvene jednakosti predstavlja jedan od ključnih ciljeva i prioriteta razvoja svakog društva, pa tako i bosansko-hercegovačkog. Da bi se što uspješnije ostvarilo približavanje rodnoj jednakosti, u Bosni i Hercegovini su posljednih godina pokrenute institucionalne i zakonodavne mjere u smjeru konkretizacije postizanja savremene evropske demokratije koja podrazumijeva punu ravnopravnost žena u svim segmentima života.

Ključne riječi: diskriminacija, žene, Bosna i Hercegovina, nasilje, Federacija BiH, Republika Srpska.