Tag Archives for " mera zaštite od nasilja u porodici "

Pribavljanje mišljenja organa starateljstva prilikom izricanja mera zaštite od nasilja u porodici

PORODIČNO PRAVO

Pribavljanje mišljenja organa starateljstva prilikom izricanja mera zaštite od nasilja u porodici

U smislu odredbe člana 268. Porodičnog zakona, organ starateljstva može, na zahtev suda, da iznese svoje mišljenje o svrsishodnosti zatraženih mera zaštite od nasilja u porodici, ali ova zakonska odredba po svojoj prirodi nije imperativna, te ista ne podrazumeva obavezu suda da u svakom pojedinačnom slučaju mora da zatraži mišljenje organa starateljstva, već ista predstavlja jednu dodatnu mogućnost za sud, koju on može, ali ne mora da koristi, a sve zavisno od njegove procene aktuelne situacije.

Određivanje mere zaštite od nasilja u porodici

PORODIČNO PRAVO

Određivanje mere zaštite od nasilja u porodici

Mere zaštite od nasilja u porodici sud može odrediti i u slučaju kada trenutno nema uznemiravanja od strane tuženog, ako su izrečene mere zaštite celishodne sa preventivnog aspekta, u cilju eliminacije rizika za stvaranje situacija u kojima se kod tužilje javlja strahovanje od tuženog.