Tag Archives for " prodaja opojnih droga "

Vreme izvršenja krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Vreme izvršenja krivičnog dela

Kod činjenice da je okrivljeni S. prodao poslednji put opojnu drogu okrivljenom D. dana 13. 6. 2020. godine, a da je okrivljeni D. naveo da kupuje predmetnu opojnu drogu od okrivljenog S. godinu dana unazad od tog momenta, to je vreme izvršenja krivičnog dela na strani optuženog S. precizno utvrđeno.

Nepostojanje uzoraka biološkog porekla na predmetima veštačenja i pitanje krivice

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Nepostojanje uzoraka biološkog porekla na predmetima veštačenja i pitanje krivice

Činjenica da na nekim pvc kesicama nisu pronađeni DNK tragovi okrivljenog ne ukazuje da on nije prodao opojnu drogu drugom okrivljenom.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Kod krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ, za koje su okrivljeni oglašeni krivim kao saizvršioci, svest o zajedničkom delovanju obuhvata ne samo svest o postojanju određene količine opojne droge u prostoriji gde žive, već i svest o nameni te droge, odnosno nameri njene prodaje, jer namera za prodaju ne samo što je elemenat krivičnog dela iz člana 246. stav 1. KZ, nego i obeležje koje, kod manje količine opojne droge, razgraničava to krivično delo od krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga.

Presuđena stvar i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Presuđena stvar i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ne može se raditi o presuđenoj stvari u postupku koji se vodi protiv okrivljenog za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, kada je prethodno u postupku ispitivanja optužnice protiv istog lica obustavljen krivični postupak za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga zbog toga što dokazi koji su ponuđeni nisu bili dovoljni da opravdavaju stepen osnovane sumnje neophodne za podizanje optužnice protiv okrivljenog za navedeno krivično delo.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Osuđujuća presuda protiv prvog okrivljenog ne može se zasnivati isključivo na iskazu drugog okrivljenog koji je u predistražnom postupku u policijskoj upravi prvo izjavio da je opojnu drogu kupio od prvog okrivljenog a potom na glavnom pretresu izmenio svoju odbranu negirajući da je opojnu drogu kupio od prvog okrivljenog, već je rekao da je istu dobio od njega.

Saizvršilaštvo

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Saizvršilaštvo

To što DNK tragovi jednog od okrivljenih nisu pronađeni na kesi sa opojnom drogom ne znači da nije postojao prethodni dogovor između okrivljenih da zajedno učestvuju u izvršenju krivičnog dela jer je taj okrivljeni upravljao vozilom u koje je drugi okrivljeni uneo kesu sa opojnom drogom i sakrio je ispod papučice gasa, a potom sedeo na mestu suvozača znajući za postojanje opojne droge i u nameri da istu radi prodaje prenese.