Tag Archives for " ugrožavanje sigurnosti "

Ugrožavanje sigurnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Ugrožavanje sigurnosti

U radnjama okrivljenog postoje elementi kvalifikovanog oblika krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti kada je ocu i sinu – oštećenim licima uputio reči pretnje „da može da ih odrobija kada on to hoće“ držeći u ruci oštar predmet usmeren prema oštećenima, bez obzira što pretnja nije realizovana.

Teško delo protiv opšte sigurnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv opšte sigurnosti

Način na koji je optuženi upravljao viljuškarom i započeo radnju skretanja ulevo, time što je prilikom skretanja viljuškara ulevo sa transportnog puta za viljuškare ka rampi za odlaganje master bala, udario u potkolenicu noge sada pok. oštećenog predstavlja osnovni uzrok nastanka ove nezgode pri čemu je optuženi imao tehničke mogućnosti da uoči pešaka, zbog čega je bio dužan da se uveri da ovaj manevar može da učini bezbedno, pa je takvim propustom optuženi učinio krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti.

Teži oblik krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teži oblik krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti

Za postojanje težeg oblika krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti nije neophodno da drugo oštećeno lice bude neposredno prisutno u trenutku kada okrivljeni izgovara reči pretnje koje su upućene njemu, već je dovoljno da je to drugo oštećeno lice saznalo za upućenu pretnju okrivljenog napadom na njegov život i telo i da je ona kod njega stvorila osećaj straha, nespokojstva ili uznemirenja za svoj život i telo.

Ugrožavanje sigurnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Ugrožavanje sigurnosti

Za postojanje krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti je bitno da se radi o ozbiljnoj pretnji koja kod pasivnog subjekta izaziva nespokojstvo, uznemirenje ili strah za život i telesni integritet, a delo je svršeno kada je pretnjom stvoren osećaj ugroženosti kod lica kome se preti.

Presuda kojom se optužba odbija i presuđena stvar

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Presuda kojom se optužba odbija i presuđena stvar

Ne postoji presuđena stvar iako se radi o istom okrivljenom, istom krivičnopravnom događaju, u privatnoj krivičnoj tužbi tužioca podnetoj zbog krivičnog dela uvreda i u optužnom predlogu OJT podnetom zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti, jer u njima nisu obuhvaćene iste krivičnopravne radnje okrivljenog.